Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Retningsgivende kjennelse. Retten satt med 3 juridiske dommere. Ankesak 17/3107

Den ankende part, en kvinne født i 1989, hadde registrert seg som arbeidssøker, og sendt ett meldekort, før hun fikk avslag på sitt krav om dagpenger. Hun klaget på avslaget, men sluttet å sende meldekort. Som følge av manglende innsending av meldekort ble hun inaktivert som reell arbeidssøker. I klageomgangen ble avslagsvedtaket omgjort og dagpenger innvilget. Hun fikk imidlertid ikke etterbetalt dagpenger for perioder hun ikke hadde sendt meldekort. I kjennelse av 8. september 2017 i ankesak 16/03443, henviste Trygderetten etter trygderettsloven § 21 (4) saken tilbake til NAV for å vurdere om et krav om å sende meldekort i en klage/ankeperiode hadde nødvendig hjemmel i lov eller forskrift. Ankemotparten ble også bedt om å redegjøre for hvorfor dagpenger og arbeidsavklaringspenger forskjellsbehandles. Ankemotparten oversendte sin fornyede og utvidede begrunnelse i oktober 2017. Retten sluttet seg til ankemotpartens utvidede begrunnelse, og var enig i at det er avgjørende ulikheter når det gjelder plikt til innsending av meldekort ved dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Retten vurderte om den ankende part hadde hatt rimelig grunn til å unnlate å sende inn meldekort i klageperioden. Informasjonen om at meldekort måtte sendes inn i klageperioden, fremgikk av et vedlegg til avslagsvedtaket. Retten bemerket at en så viktig opplysning burde ha fremgått direkte av vedtaket. Retten kunne likevel ikke se at informasjonen som ble gitt var av en slik karakter at den ankende part ble avskåret fra å ivareta sine interesser. Når det gjaldt den konkrete vurderingen, fant retten ikke at en stresset hverdag var å anse som rimelig grunn. Stadfestelse.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 2-3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2017 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2017 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.05.18

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger