Orskurdar

Trygderetten avgjer kvart år fleire tusen ankesaker.
Avgjerdene kallas orskurdar. Søk i våre orskurdar

Skriv inn eit ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Oversikt over dei største sakstypane:

 

Frå og med 2003 har vi anonymisert alle orskurdane som har full grunngjeving.

Les meir om orskurdar

Aktuell sak

Retningsgivende kjennelse. Retten satt med 3 juridiske dommere. Ankesak 17/3107

Den ankende part, en kvinne født i 1989, hadde registrert seg som arbeidssøker, og sendt ett meldekort, før hun fikk avslag på sitt krav om dagpenger. Hun klaget på avslaget, men sluttet å sende meldekort. Som følge av manglende innsending av meldekort ble hun inaktivert som reell arbeidssøker. I klageomgangen ble avslagsvedtaket omgjort og dagpenger innvilget. Hun fikk imidlertid ikke etterbetalt dagpenger for perioder hun ikke hadde sendt meldekort. I kjennelse av 8. september 2017 i ankesak 16/03443, henviste Trygderetten etter trygderettsloven § 21 (4) saken tilbake til NAV for å vurdere om et krav om å sende meldekort i en klage/ankeperiode hadde nødvendig hjemmel i lov eller forskrift. Ankemotparten ble også bedt om å redegjøre for hvorfor dagpenger og arbeidsavklaringspenger forskjellsbehandles. Ankemotparten oversendte sin fornyede og utvidede begrunnelse i oktober 2017. Retten sluttet seg til ankemotpartens utvidede begrunnelse, og var enig i at det er avgjørende ulikheter når det gjelder plikt til innsending av meldekort ved dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Retten vurderte om den ankende part hadde hatt rimelig grunn til å unnlate å sende inn meldekort i klageperioden. Informasjonen om at meldekort måtte sendes inn i klageperioden, fremgikk av et vedlegg til avslagsvedtaket. Retten bemerket at en så viktig opplysning burde ha fremgått direkte av vedtaket. Retten kunne likevel ikke se at informasjonen som ble gitt var av en slik karakter at den ankende part ble avskåret fra å ivareta sine interesser. Når det gjaldt den konkrete vurderingen, fant retten ikke at en stresset hverdag var å anse som rimelig grunn. Stadfestelse.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet under kan du søkja i alle orskurdane frå Trygderetten med
full grunngjeving. Skriv nokre setningar som du er interessert i. (til dømes ”uførepensjon psykiske plager” eller ”hjelpestønad Downs syndrom”). Rett over trefflista til søket vil du få fleire søkeval der du kan avgrensa eller på andre måtar raffinera søket ditt.

Litt om Innblikk på forsida

Innblikk - Trygderettens avis inneheld korte resymé av våre avgjerder (orskurdar) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

 

Innblikk kjem ut 4 gonger årleg.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2017 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 29.01.18