Orskurdar

Trygderetten avgjer kvart år fleire tusen ankesaker.
Avgjerdene kallas orskurdar. Søk i våre orskurdar

Skriv inn eit ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Oversikt over dei største sakstypane:

 

Frå og med 2003 har vi anonymisert alle orskurdane som har full grunngjeving.

Les meir om orskurdar

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse 16/00914 - Stans av ytelse til personer med kort botid i Norge

Felleskjennelse med sak 16/00917. Den ankende part og hennes nå avdøde ektemann fikk stanset sin ytelse etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge med virkning fra måneden etter at 90-dagergrensen i loven var passert. De ble likevel pålagt å tilbakebetale stønad som var gitt i perioden fra måneden etter utreisemåneden og til og med måneden før stansmåneden. Anken førte delvis fram. Den ankende part og ektefellen hadde ikke til hensikt å oppholde seg i utlandet ut over 90 dager. Det var da riktig at stønaden skulle stoppes fra og med måneden etter at 90-dagersgrensen var passert. Det var ikke grunnlag for å kreve tilbake utbetalt stønad i perioden før stansmåneden. En klar ordlyd ga ikke holdepunkter for at slik stønad kunne anses som feilutbetalt. Heller ikke forarbeidene kunne tas til inntekt for en slik forståelse. Det påankede vedtaket ble etter dette stadfestet når det gjaldt stanstidspunktet, og omgjort når det gjaldt tilbakebetalingskravet.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet under kan du søkja i alle orskurdane frå Trygderetten med
full grunngjeving. Skriv nokre setningar som du er interessert i. (til dømes ”uførepensjon psykiske plager” eller ”hjelpestønad Downs syndrom”). Rett over trefflista til søket vil du få fleire søkeval der du kan avgrensa eller på andre måtar raffinera søket ditt.

Litt om Innblikk på forsida

Innblikk - Trygderettens avis inneheld korte resymé av våre avgjerder (orskurdar) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

 

Innblikk kjem ut 4 gonger årleg.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.03.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2016 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 27.04.17

Media

Ledige stillingar

  • Det finnes ingen ledige stillingar