Orskurdar

Trygderetten avgjer kvart år fleire tusen ankesaker.
Avgjerdene kallas orskurdar. Søk i våre orskurdar

Skriv inn eit ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Oversikt over dei største sakstypane:

 

Frå og med 2003 har vi anonymisert alle orskurdane som har full grunngjeving.

Les meir om orskurdar

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse. Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017

Trygdeavgift. Fastsetting av avgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012. Omgjøring. Dissens 3-2. Dap. hadde arbeidet i Malaysia for norsk arbeidsgiver i 2012 og hadde for samme periode fått innvilget frivillig medlemskap i den norske folketrygden etter ftrl. § 2-8. Ved den norske ligningsbehandlingen for inntektsåret 2012 ba dap. om benyttelse av ettårsregelen etter skatteloven § 2-1 (10) for unngåelse av dobbeltbeskatning av arbeidsinntekten fra Malaysia. Ved etterfølgende fastsetting av trygdeavgift for det frivillige medlemskapet, krevde NAV at dap. betalte forhøyet trygdeavgift i tråd med § 3 i forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer, fordi reglene i skatteavtalen mellom Norge og Malaysia slår fast at malaysisk arbeidsinntekt skal holdes helt utenfor den norske skatteligningen etter den såkalte fordelingsmetoden. Dap. påanket dette, og viste til at arbeidsinntekten fra Malaysia rent faktisk var lignet i Norge etter ettårsregelen, mens skatteavtalen aldri var krevd eller benyttet. Rettens flertall fant at skatteavtalen og forskriften lest under ett medførte at dap. måtte regnes som 'skattepliktig i Norge', og at det dermed ikke var hjemmel for forhøyet trygdeavgift. Mindretallet mente imidlertid at dap. ikke var å anse som 'skattepliktig i Norge' i avgiftsforskriftens forstand, siden Norge i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Malaysia hadde frasagt seg beskatningsretten for slike lønnsinntekter, og medførte eksklusiv beskatningsrett for Malaysia i tråd med fordelingsmetoden.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet under kan du søkja i alle orskurdane frå Trygderetten med
full grunngjeving. Skriv nokre setningar som du er interessert i. (til dømes ”uførepensjon psykiske plager” eller ”hjelpestønad Downs syndrom”). Rett over trefflista til søket vil du få fleire søkeval der du kan avgrensa eller på andre måtar raffinera søket ditt.

Litt om Innblikk på forsida

Innblikk - Trygderettens avis inneheld korte resymé av våre avgjerder (orskurdar) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

 

Innblikk kjem ut 4 gonger årleg.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 1/2017 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 18.01.18

Media

Ledige stillingar

  • Det finnes ingen ledige stillingar