TRYGDERETTEN

År 2000 den 7. januar ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 7 første ledd ble retten satt med følgende medlemmer:

1. Administrator: Audun Rosenvinge, juridisk kyndig rettsmedlem.

2. Per Sundby, medisinsk kyndig rettsmedlem.

Ankenr: 99/02008.

Ankende part: Ap v/verge, X.

Ankemotpart: Fylkestrygdekontoret i Østfold, Grålum.

Saken gjelder: Anke over vedtak om avslag på krav om grunnstønad til diettutgifter, jf. folketrygdloven § 6-3.

Administrator la frem sakens dokumenter. Etter rådslagning og stemmegivning ble det avsagt slik

      Kjennelse:

Ap, født i 1983, oppebar grunnstønad sats 1 og hjelpestønad sats 4 da stønadene ble tatt opp til revisjon i august 1997. I den forbindelse ble det den 26. august 1997 fremsatt krav om diettutgifter som grunnlag for høyere grunnstønadssats. Ved trygdekontorets vedtak av 15. september 1997 ble kravet avslått. Dette vedtaket ble påklaget til fylkestrygdekontoret ved brev av 21. oktober 1997. Ved fylkestrygdekontorets vedtak av 29. juni 1998 ble trygdekontorets vedtak stadfestet. Fylkestrygdekontorets vedtak ble påanket til Trygderetten ved ankeerklæring av 9. juli 1998.

Fylkestrygdekontoret har prøvet det påankede vedtaket på ny og foretatt saksforberedelse i samsvar med § 13 i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten. I et oversendelsesbrev til Trygderetten, datert 13. april 1999, har fylkestrygdekontoret gitt en fremstilling av saksforholdet og partenes anførsler. Ved brev av samme dato ble Ap v/verge tilsendt gjenpart av brevet og gitt anledning til å uttale seg. Saken er deretter oversendt Trygderetten ved ekspedisjon av 12. mai 1999.

Ap har forsinket psykomotorisk utvikling og autistiske trekk, og er hyperaktiv. Han har særskilt tilrettelagt undervisning ved Rudolf Steinerskolen i X.

Tidligere antakelser om hjerneskade ble avvist etter utredning ved Sentralinstituttet for Cerebral Parese, Berg Gård i 1987.

Ifølge opplysninger fra Ap' foreldre (hans mor er lege) hevdes han å ha en enzymfeil i proteinstoffskiftet som kan motvirkes ved spesialdiett av blant annet gluten- og melkefrie matvarer. Så vidt forstås ble dietten påbegynt i 1991, og opplyses å ha bedret hans tilstand. Pr. 1997 opplyses at det jevnlig sendes prøver til Rikshospitalet for måling av proteinrester i urinen, både i gode og dårlige perioder. Det hevdes at forskjeller kan avleses kjemisk, og ved små diettbrudd bekreftes nødvendigheten av dietten for å opprettholde Ap' funksjonsnivå. Ekstrautgiftene oppgis å utgjøre kr 25-30 000 pr. år.

Det foreligger rapport av 27. november 1996 fra fagkonsulent ved Habiliteringstjenesten i Østfold, Seksjon for Voksenhabilitering/Autisme, etter test av Ap' utvikling og atferd.

Det foreligger erklæring av 5. oktober 1994 fra spesialist i barnesykdommer May Kandhari, i forbindelse med tidligere revisjon av stønadssaken. I erklæringen heter det blant annet:

"Siste 3 årene har han brukt spesial diett. Dette har resultert i relativt stor bedring i læreevne. Tidligere hadde han ikke språk. Nå kan han snakke litt og forstå enkle setninger. Han kan konsentrere seg bedre og er blitt gladere antagelig fordi han er mindre forvirret enn tidligere. (Effekt av dietten.) Bakgrunnen for dietten er at han antagelig har en enzymdefekt. Konserveringsmidler og diverse andre stoffer hermer enzymer."

Det opplyses at Ap ikke går regelmessig hos annen lege enn sin mor, og det foreligger ingen særskilte opplysninger eller vurdering for øvrig av det aktuelle spørsmål fra spesialisert medisinsk faglig hold.

DEN ANKENDE PART - Ap ved verge, anfører i ankeerklæringen at det ikke er riktig å legge Rikstrygdeverkets retninglinjer til grunn uten videre. Det anføres at disse er uhjemlet forsøk på å innskrenke anvendelsen av loven, og at nødvendighetsvilkåret er oppfylt i dette tilfellet. Ap v/verge, viser blant annet til tidligere klage til fylkestrygdekontoret, der det redegjøres for foreldrenes arbeid, diettens virkning og hans utvikling de senere år. Han beskrives nå som kontaktsøkende, kjærlig, pratsom, og på sett og vis avbalansert, og han har utviklet et funksjonelt talespråk. Dietten har medført at proteinrester i urinen etter hvert har nærmet seg det normale, og det er foreldrenes subjektive overbevisning at den er nødvendig for Ap' positive utvikling. Dette har de fått demonstrert ved diettbrudd. Han kan ikke bli frisk, men utviklingen kan i noen utstrekning snus. Foreldrene har satt seg grundig inn i forholdene gjennom forskjellige kilder, blant annet snakket med fire eksperter i inn og utland, og fulgt deres anbefaling. Det anføres at som foreldre har dette vært nødvendig, og at lovens vilkår da er oppfylt. Det anføres om andre eksperters tvil at det er deres subjektive overbevisning, og at tvilen beror på kunnskapsmangel.

ANKEMOTPARTEN - fylkestrygdekontoret, har i oversendelsesbrevet lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes. Det anføres at man fortsatt ikke finner dokumentert eller sannsynliggjort at det foreligger ekstrautgifter som minst når opp i sats 2. Det er ikke tilstrekkelig vitenskapelig dekning for å hevde at diettbehandling er akseptert medisinsk terapi for pasienter med avvik i hjernefunksjon og atferd. Fylkestrygdekontoret viser til Rikstrygdeverkets retningslinjer som sier at det derfor inntil videre ikke kan ytes grunnstønad til ekstrautgifter ved diettbehandling av mentale lidelser.

RETTENS BEMERKNINGER:

Etter § 6-2 i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd er det et vilkår for rett til grunnstønad at medlemmet etter hensiktsmessig behandling fortsatt har varig sykdom, skade eller lyte. Etter folketrygdlovens § 6-3 første ledd bokstav f ytes grunnstønad til medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har nødvendige ekstrautgifter til blant annet fordyret kosthold ved diett.

Etter lovens § 6-3 tredje ledd er det et vilkår for rett til grunnstønad at ekstrautgiftene som nevnt i bestemmelsens første ledd minst svarer til laveste sats. Ekstrautgifter etter høyere sats gis dersom ekstrautgiftene minst svarer til den forhøyede satsen.

Folketrygdloven § 21-12 tidligere sjuende ledd fastsatte at Trygderetten ikke kunne prøve det faktiske grunnlaget for fylkestrygdekontorets avgjørelse. Ved lov av 10. desember 1999 nr. 84 ble § 21-12 sjuende ledd opphevet. Lovendringen trådte i kraft straks. I henhold til ikrafttredelses- og overgangsbestemmelsene gis endringen virkning for alle saker som ikke var avgjort av Trygderetten på det tidspunkt endringsloven trådte i kraft. Retten vil etter dette prøve alle sider ved det påankede vedtak.

Ap lider av autisme, forsinket psykomotorisk utvikling og hyperaktivitet. For tilståelse av grunnstønad til dekning av ekstrautgifter ved diett, må det være tilstrekkelig sannsynliggjort at det foreligger matvareintoleranse av betydning for lidelsen, og at dietten er nødvendig som behandlingsform. Dette kan skje ved at sammenhengen anerkjennes vitenskapelig. Så er tilfelle ved f.eks. Cøliaki og Føllings sykdom, der grunnstønad til diett tilstås uten videre dersom diagnosen er konstatert.

Enkelte tidligere avgjørelser i Trygderetten må forstås slik at det også har vært lagt til grunn ektrautgifter til diett uten den vitenskapelige anerkjennelse, dersom bedring av sykdomsplagene med den aktuelle diett er tilstrekkelig sannsynliggjort etter en individuell vurdering i det enkelte tilfelle. Dette har dreid seg om tilstander der langvarig fordøyelsesbesvær, allergiske tilstander med astma- og eksemutslag m.v. har stått sentralt, og fortrinnsvis etter utførte kontrollerte provokasjonstester. Det er i disse tilfeller påvist veldefinert matvareallergi/intoleranse, noe som etter rettens mening ikke er tilfelle i foreliggende sak.

Hva angår gluten- og melkefri diett ved tilstander som i Ap' tilfelle, stiller flertallet av medisinsk ekspertise seg foreløpig avventende og kritisk til forsøk på området, og nødvendighet av dietten har aldri vært godtatt i tidligere avgjørelser i Trygderetten. Retten har forståelse for at foreldrene har iverksatt dietten etter råd fra enkelte spesialister, og at resultater man mener å kunne se fremheves. Retten finner imdlertid ikke grunnlag for at angitte observasjoner av Ap' foreldre eller enkelte spesialister kan oppveie manglende alminnelig vitenskapelig anerkjennelse av matvareintoleranse som betydningsfull, og dietten som behandlingsform, ved tilstander som i hans tilfelle.

Retten er etter dette kommet til at Ap ikke fyller vilkårene for grunnstønad til ekstrautgifter til diett.

Anken har etter dette ikke ført fram, og det påankede vedtaket blir å stadfeste.

Kjennelsen er enstemmig.

 

S L U T N I N G:

Fylkestrygdekontorets vedtak av 29. juni 1998 stadfestes.

      Audun Rosenvinge  Per Sundby

      (sign.)  (sign.)

      Bekreftes for

      administrator

      Randi Prøsch Andersen

      etter fullmakt

*****


Anke nr. 99/02008 

Ap