Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Saksnummer  
Med alle ordene  
Med noen av ordene  
 
Uten ordene  
Med nøyaktig  
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 33849 | Neste 10 Siste 9
Ankenummer 0602262 29.09.2006
Spørsmål om rett til høyere uførepensjon, herunder om rett til beregning som ung ufør. Folketrygdlovens beregningsregler, herunder § 3-21. Stadfestet. Den ankende part var en 51 år gammel kvinne som var innvilget uførepensjon. På grunn av svak tilknytning til arbeidslivet fikk hun minstepensjon. Hun mente at hennes tilknytning til arbeidslivet burde gi hennes høyere pensjon og mente det var utrettferdig at andre som ikke hadde vært i arbeid kunne få høyere pensjon enn henne. Hun mente også at hun egentlig var ung ufør. Retten sluttet seg til ankemotpartens vurdering og begrunnelse.
Ankenummer 0602243 16.02.2007
63 år gammel mann var tilkjent 50 prosent uførepensjon, og fremsatte krav om forhøyet uføregrad. NAV vedtok å forhøye uføregraden til 65 prosent. Vedtaket ble påanket, og det ble anført at uføregraden skal avrundes til 70 prosent, etter de gamle avrundingsreglene. Kravet var satt frem før lovendring i § 12-11 angående gradering av uføreytelser i 5 prosentsintervaller.Trygderetten opphevet og hjemviste saken til ny behandling. Det ble vist til at det var gammel lov som skulle legges til grunn, men det ble også lagt vekt på at nye inntektsopplysninger fra 2003 burde innhentes, da disse kunne få betydning for korrekt fastsettelse av uføregrad. Etter innhenting av etterlyste opplysninger, fattet NAV nytt vedtak med ny uføregrad samt opplysning om at utgangspunktet for beregning av karens for friinntekt ble satt til dette nye vedtakets dato. Også dette ble påanket, blant annet begrunnet med at det var det opprinnelige vedtakets dato som skulle legges til grunn for karensberegningen, da NAVs vedtak ble kjent ugyldig av retten. Retten kom til at utgangspunktet for karensberegningen var riktig fastsatt. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av oppdaterte inntektsopplysninger etterlyst av retten. Korrigering i forhold til inntekt innebar ikke at det opprinnelige vedtak var ugyldig. Stadfestelse.
Ankenummer 0602247 19.01.2007
Kvinne mottok pensjon til gjenlevende ektefelle. Da hun opplyste om barn og samboer til trygdekontoret gjorde de ikke noe med det og pensjonen løp uendret. Tilbakekrevingsbeløpet ble halvert, grunnet skylddeling. Retten viste til Trygderettens kjennelse, ankesaknr 03/00467 om praksis vedrørende skylddeling. Retten mente at vilkårene for tilbakekreving var oppfylt. Ytterligere reduksjon av tilbakebetalingsbeløpet fant retten ikke aktuelt. Stadfestelse.
Ankenummer 0602248 03.11.2006
Medlemmet fikk under tvil innvilget delvis utdanningsstønad for skoleåret 2004/2005. Senere fikk hun også delvis stønad til høstsemesteret 2005. Hun påklaget dette vedtaket og mente å ha rett til en høyere dekning av utgiftene. Retten fant at hun etter gjeldende regler, ikke var berettiget høyere stønad. Klage- og ankeenheten kom til hun allerede ved første søknad, hadde yrkeskompetanse. Retten var enig i dette. Videre fant retten at det ikke forelå forhold som tilsa at unntaksreglen skulle komme til anvendelse. Når det gjaldt spørsmålet om omgjøring til ugunst, viste retten til at det var vedtatt at feilutbetalte stønad ikke skulle kreves tilbakebetalt. Trygdekontorets subsummering, lå etter rettens vurdering utenfor rammen av en forsvarlig rettsoppfatning. Hensynet til riktig vedtak må alltid veie tungt og det forelå ikke andre hensyn som tilsa at trygdekontorets uriktige vedtak, kunne bli stående. Stadfestes.
Ankenummer 0602293 24.11.2006
Uføreytelse. Attføing. Ftrl §§ 12-5, 12-6 og 12-7. Omgjøring. Mann på 62 år, opprinnelig fra Filippinene, kom til Norge på 70-tallet. Arbeidet på norske skip og hos ulike arbeidsgivere. Han hadde slitt med ryggproblemer i mange år, stoffskifte og hjertesykdom, astma og depresjon med mye sykefravær da han falt helt ut av arbeidslivet i 2004. Ankemotparten begrunnet avslag med at han fortsatt var under attføring. Etter at saken var oversendt Trygderetten ble ankemotparten kjent med resultatet av attføringen og oversendte dokumentene til retten. Det fremgikk av rapporten at attføring til ordinært arbeid er uforenlig med hans helsesituasjon. Retten fant at vilkårene for rett til uførepensjon var oppfylt, hensett til hans sammensatte sykdomsplager, yrkesbakgrunn og alder. Han hadde i mange år slitt med ryggplager som ble ansett som hovedårsak til hans nedsatte ervervsevne.
Ankenummer 0602250 29.09.2006
Kvinne født i 1952 mottok uførepensjon, og krevde denne beregnet etter reglene om ung ufør, stadfestelse. Hun hadde gjentatte innleggelser på grunn av psykisk sykdom fra 1985. Saken skulle vurderes på bakgrunn av bestemmelsen i folketrygdloven § 3-21 slik denne lød før lovendringen i 1998. Retten kom til at det ikke var tilstrekkelig godtgjort at hun hadde fått sin inntektsevne varig nedsatt med minst halvparten før hun fylte 26 år i 1978, da det ikke var dokumentert at hun hadde hatt kontakt med psykisk helsevern på dette tidspunkt. Stadfestelse.
Ankenummer 0602251 08.09.2006
Spørsmål om uførepensjon med yrkesskadefordeler, folktrygdloven § 12-18. Den ankende part er tilstått 100 % uførepensjon fra 2005. Han var utsatt for to arbeidsulykkker - i 1997 og 2004. Slo venstre kne og legg, og senere skulder og arm. Fylkestrygdekontoret fant ikke at disse hendelsene hadde medført varig ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet. Den ankende parts plager skyldes slitasjegikt og tendiose. Det er degenerative leddsykdommer og smertetilstander som er årsak til uførheten. Retten var enig med fylkestrygdekontoret. Ikke grunnlag for å beregne uførepensjonen etter særreglene ved yrkesskader. Stadfestelse.
Ankenummer 0602284 10.11.2006
Den ankende part anker over avslag på krav om stønad til motorkjøretøy og grunnstønad til drift av det, samt økning av grunnstønad til transport. Medlemmet har ryggsyndrom med smerteutstråling, som medfører redusert gangfunksjon. På dårlige dager er hans gangfunksjon begrenset til 50-100 meter. Han bor ca 250 meter fra busstoppet. Han hevder selv han ikke kan benytte seg av offentlig kommunikasjon på grunn av vansker med av- og påstigning, samt smerter under selve kjøreturen. Retten mente at medlemmet hadde et visst transportbehov, men fant ikke å kunne definere dette som betydelig i samsvar med vilkåret i bilforskriften § 3 andre ledd. Retten mente videre at så lenge han ikke oppfylte vilkårene for tilståelse av bil, kunne han heller ikke tilstås grunnstønad til drift av bil. Retten fant det ikke godtgjort at transportbehov som gir grunnlag for å heve grunnstønadsatsen. Stadfestelse.
Ankenummer 0602285 15.09.2006
Godskriving av pensjonspoeng, omsorg for syke barn. Vedkommende hadde hatt aleneomsorgen for sine barn, og hevdet at det var manglende informasjon fra trygden som medførte at hun ikke søkte om å få godkjent pensjonspoeng før etter en tid. Hun hadde mottatt overgangsstønad. Retten fant at hun måtte ha fremsatt søknad dersom hun skulle få godkjent omsorgspoeng. Det var ikke tilkjent hjelpestønad etter en av de to høyeste satsene til noen av barna. Retten påpekte at en mulig saksbehandlingsfeil ikke kunne få betydning før det kunne klarlegges hva hun tapte på dette ved utregning av hennes tilleggspensjon. Et slikt tap måtte kreves dekket gjennom de vanlige regler om erstatning, og lå utenfor rettens kompetanse. Stadfestelse.
Ankenummer 0602272 16.03.2007
Den ankende part var en blind pike på 15 år ved vergen. Hun hadde fram til 15 år oppebåret forhøyet hjelpestønad sats 4. Den var nå redusert til sats 2. Retten viste til at den ankende part var i en alder hvor barn/tenåringer på tilsvarende alder i stor grad er selvhjulpne og uavhengige og har et betydelig fysisk og sosialt aksjonsnivå. Retten viste til at selv om den ankende part nå var 'delvis selvstendig' hadde hun med sitt handikap et vesentlig større hjelpebehov enn det som er vanlig hos seende 15-åringer. Retten viste til at den ankende parts hjelpebehov gikk ut over familiens øvrige gjøremål.Familiens situasjon var videre spesiell ved at den ankende part var eldst i en søskenflokk på fire hvorav tre av barna var blinde. Den ankende parts mor ble svært bundet på grunn av den ankende parts og de to andre barnas sykdom, og hun taper inntekt som følge av dette. For å gi barna det ektstra omsorgs- og pleiebehov som friske barn ikke har, er det avgjrøende at de har økonomi til å frikjøpe en av foreldrene fra hele eller deler av sin ordinære arbeidstid. Retten fant at den ankende part fylte vilkårene for forhøyet hjelpestønad etter sats 3 fram til fylte 18 år.
1-10 av 33849 | Neste 10 Siste 9