Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Saksnummer  
Med alle ordene  
Med noen av ordene  
 
Uten ordene  
Med nøyaktig  
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 7949 | Neste 10 Siste 9
Ankenummer 1600157 17.06.2016
Sykepenger. Utenlandsopphold. Inaktiv arbeidstaker. Ftrl §§ 8-9, 8-15 og 8-47. Stadfestelse. Den ankende part mottok etter søknad sykepenger i utlandet, men oppholdt seg ca 3 uker lenge ri utlandet enn hva han hadde fått godkjent. Retten fant da at retten til sykepenger måtte vurderes på nytt og det ble satt nytt sykmeldingstidspunkt. Retten viste til § 8-15, hvor det heter at retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Dersom man er utenlands i mer enn 14 dager uten sykepengerettigheter, må kravet vurderes etter § 8-47. Det var under en måned siden sist den ankende part mottok sykepenger, og han var i utgangspunktet berettiget til å motta sykepenger. Etter § 8-47 er det en venteperiode på 14 dager, slik at sykepenger først kunne ytes fra 9. februar 2015. På dette tidspunktet var den ankende part utenlands igjen, og dermed avskåret fra å motta sykepenger etter § 8-9. Den ankende part anførte at det var sendt søknad om å få beholde sykepengene i utlandet for perioden 8. februar 2015 - 28. mars 2015. Retten fant ikke dette sannsynliggjort og viste til at det var han som hadde bevisbyrden. Neste kontakt med lege var 31. mars 2015, som blir nytt sykmeldingstidspunkt. På dette tidspunktet var det over 1 måned siden han mottok sykepenger sist, slik at dette avskar retten til sykepenger som inaktiv arbeidstaker etter § 8-47.
Ankenummer 1600842 22.04.2016
Opphør av sykepenger. Tilbakekreving av feilutbetalte sykepenger. Folketrygdloven § 8-2, § 8-3, § 22-15, § 22-17a og forvaltningsloven § 35. Stadfestelse. Den ankende part ble sykmeldt i to perioder i 2012/2013 og innvilget sykepenger. Han var ansatt i aksjeselskap som daglig leder, og innehadde vervet som styremedlem. Han eide 25 prosent av aksjene i selskapet, styreleder eide de resterende 75 prosent. Den ankende part hadde i forbindelse med kravet om sykepenger opplyst om en månedslønn på kr 45 000. Etter at NAV Kontroll hadde undersøkt saken, ble det konkludert med at den ankende part ikke hadde tapt pensjonsgivende inntekt på sykmeldingstidspunktene og dermed ikke hadde hatt rett til sykepenger fra NAV. Vedtakene om innvilgelse av sykepenger ble ansett for ugyldig og vedtakene ble omgjort, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Det ble samtidig vedtatt å kreve feilutbetalte sykepenger tilbakebetalt. Det fremkom at det ikke var sendt inn årsregnskap, ikke innberettet lønn og heller ikke betalt arbeidstakeravgift eller forskuddsskatt for de aktuelle tidsrommene. Etter rettens vurdering var det klart at det ikke var godtgjort tap av pensjonsgivende inntekt og at det var grunnlag for å omgjøre innvilgelsesvedtakene. Sykepenger for den ene av de to sykmeldingsperiodene var utbetalt som refusjon til arbeidsgiver. Ankemotparten hadde i sin helhet rettet tilbakebetalingskravet mot den ankende part. På bakgrunn av forholdene i saken, blant annet at aksjeselskapet var tvangsoppløst, og i medhold av § 22-15 andre ledd, kom retten til at også den del av tilbakebetalingskravet som gjaldt refusjon av sykepenger kunne rettes direkte mot den ankende part. Etter rettens syn var vilkårene for tilbakekreving oppfylt. Retten viste til at den ankende part som daglig leder i selskapet måtte være klar over at han ikke hadde pensjonsgivende inntekt på sykmeldingstidspunktet og at det således var feil å opplyse om en månedsinntekt på kr 45 000. Det var grunnlag for å ilegge
Ankenummer 1100951 18.11.2011
Sykepenger. Ugyldig vedtak. Ftrl. § 8-3. Fvlt. § 35. Oppheving. Spørsmålet var om vedtak om innvilgelse av sykepenger var å anse som ugyldig. NAV hadde innvilget sykepenger til en mann som var deleier av eget aksjeselskap der han selv var ansatt. Han hadde selv gitt inntektsopplysningene til NAV som dannet grunnlaget for hans utbetaling av sykepenger. Mannen skal ha opplyst ved fremsetting av kravet at han ikke hadde hatt inntekt de tre foregående måneder. Regnskapsfører sendte inn nye opplysninger en drøy måned senere som viste lavere inntekt og at arbeidsgiver ikke hadde utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden. Omgjøringsvedtak ble først fattet rundt to år etter at NAV mottok de nye opplysningene. Retten viste til praksis i Trygderetten om krav til notoriet der selvstendig næringsdrivende selv gir inntektsopplysninger ved krav om sykepenger, se ankesak 10/00649 og 10/02221. Videre viste rettens til NAVs rundskriv til folketrygdloven § 8-3 der det fremgår at krav om sykepenger som utgangspunkt ikke skal avslås kun på grunnlag av manglende bortfall av arbeidsinntekt. Retten viste til at det var mange uklarheter knyttet til NAVs behandling av saken og at det ikke var redegjort for grunnlaget for kun å avslå kravet om sykepenger etter folketrygdloven § 8-3 og opphevet derfor NAVs vedtak og hjemviste saken til ny behandling.
Ankenummer 0603297 16.03.2007
Krav om sykepenger, renter av etterbetaling av sykepenger mv. Avslag. Avvisning og stadfestelse. Vedkommende krevde erstatning for tap av renter i forbindelse med tilbakebetaling av feilaktig innbetalt forsikringspremie for sykepenger som selvstendig næringsdrivende. Retten avviste ankesaken på dette punktet, fordi kravet falt utenfor folketrygdloven og utenfor trygderettsloven § 1. På de øvrige punkter ble det påankede vedtaket stadfestet. Vedkommende fikk ikke medhold i sitt krav om renter i tilknytning til etterbetaling, da det etter folketrygdloven §§ 22-17 ikke kunne gis renter i samband med ytelser etter folketrygdloven. Krav om sykepenger under utenlandsopphold og krav om sykepenger i stedet for rehabiliteringspenger førte ikke fram, da retten la til grunn at max dato for sykepenger var utløpet før de aktuelle periodene startet, og fordi vedkommende ikke hadde opptjent rett til sykepenger på nytt. Uttalelse om erstatning for tap av renter ved etterbetaling av sykepenger og ved tilbakebetaling av forsikringspremie for rett til utbetaling av sykepenger.
Ankenummer 0303113 26.03.2004
Saken gjaldt spørsmål om rett til sykepenger og tilbakebetaling av utbetalte sykepenger. Vedkommende var innehaver og daglig leder av en forretning. Han fikk utbetalt sykepenger på grunnlag av lønnsopplysninger han selv ga trygdekontoret. I forbindelse med krav om sykepenger for en senere periode, fant trygdekontoret at det ikke var innberettet inntekt til ligningsmyndighetene eller innbetalt skatt el.l. for det foregående året da sykepenger var utbetalt. Videre sykepenger ble avslått og utbetalte sykepenger ble krevet tilbakebetalt. Vedkommende påberopte bl.a. at han gjennom flere år hadde innberettet inntekt og innbetalt skatt for alle terminer etterskuddsvis i det påfølgende år, og at den inntekt han hadde oppgitt var reell. Retten var enig med fylkestrygdekontoret i at forholdene på sykemeldings- tidspunktet måtte legges til grunn. Det måtte sondres mellom senere opplysninger som bekreftet forholdene på sykemeldingstidspunktet, og omstendigheter inntruffet etter sykemeldingstidspunktet. Ved sykemeldingen var det ikke foretatt noen disposisjoner som kunne underbygge lønnsopplysningene. Retten fant at den ankende part ikke hadde hatt krav på sykepenger og at vilkårene for tilbakekreving var oppfylt.
Ankenummer 1501963 18.03.2016
Den ankende part mottok sykepenger i to perioder på bakgrunn av et arbeidsforhold i en restaurant. NAV mottok deretter informasjon som tilsa at dette arbeidsforholdet ikke var reelt. Det ble foretatt omfattende undersøkelser og fattet vedtak om opphør av sykepenger, omgjøring av de vedtak som tilsto ytelsen og tilbakekreving av de utbetalte sykepengene, samt rentetillegg. Det påankede vedtak ble stadfestet. Retten fant at det forelå en god del holdepunkter som tilsa at den ankende part ikke hadde vært i arbeid ved restauranten. Ankemotpartens utredning av saken med de dokumenter og opplysninger som var lagt frem innebar at det forelå tilstrekkelig grunnlag for ankemotpartens konklusjon om at vedkommendes arbeidsforhold ikke hadde vært reelt. Den ankende part hadde kommet med en rekke forklaringer på de faktiske forhold som NAV hadde lagt til grunn, men i liten grad kommet opplysninger og dokumentasjon som kunne belyse at hun faktisk hadde vært i arbeid og tapt pensjonsgivende inntekt som følge av arbeidsuførhet. Vilkårene for sykepenger var følgelig ikke oppfylt og det var grunnlag for opphør av ytelsen. Retten kom også til at det var grunnlag for omgjøring av de vedtak som tilsto ytelsen, og det forelå således en feilutbetaling. Retten fant videre den ankende part hadde forårsaket utbetalingen ved grovt uaktsomt å unnlate gi korrekte opplysninger. Dette måtte fremstå som klart henne, og hun måtte forstå at sykepenger skulle erstatte tapt inntekt og at krav på grunnlag av et arbeidsforhold som ikke var reelt, ikke var forenlig med å motta sykepenger. Det var følgelig grunnlag for tilbakekreving med rentetillegg, Retten fant ikke at det forelå særlige grunner som talte mot at kreve det feilutbetalte beløp tilbake i sin helhet med unntak av den delen av kravet som var foreldet.
Ankenummer 0404848 02.09.2005
Sykepenger for arbeid i utlandet. EØS 1408/71 art 13 nr. 2a. Stadfestelse. Kvinne på 35 år med invalidiserende plager fra rygg og hofter, hadde siden 1995 bodd og arbeidet i England. Hun flyttet tilbake til Norge i oktober 2003 og ble innlagt på sykehus. Hun fikk sykepenger fra England i tre måneder og mente Norge var forpliktet til å betale fortsatte sykepenger. Etter fororndn. 1408/71 art 13 nr. 2a er det vedkommende land hvor arbeidstakeren har arbeidet og opptjent rettigheter som skal dekke sykepenger også etter utflytting. England var forpliktet til å dekke sykepenger i den utstrekning stønaden var opptjent. Siden hun ikke hadde arbeidet i Norge, hadde hun ikke krav på sykepenger fra folketrygden. Sosiale og økonomiske problemer ga ikke rett til sykepenger.
Ankenummer 1301366 25.10.2013
Opphør og tilbakekreving av sykepenger. Ftrl §§ 8-3, 8-4, 21-3, 21-7, 22-15 og 22-17 a. Stadfestelse. Mann f. 1973 startet et enkeltmannsforetak innen renhold med flere ansatte mens han var 100 % sykemeldt. Retten var enig i at det var grunnlag for tilbakekreving av feilutbetalte sykepenger. Mannen hadde etter eget sigende utført etterkontroller, og det var sannsynlig at han også hadde utført administrativt arbeid i foretaket. Retten hadde dermed vanskelig for å se at den ankende part hadde vært fullt/generell arbeidsufør, hvilket var en forutsetning for sykepenger. At nyetableringen kastet lite av seg i oppstart, var uten betydning. Den ankende part hadde holdt tilbake opplysninger av avgjørende betydning for retten til sykepenger i strid med opplysningsplikten i ftrl § 21-3, og det var dermed grunnlag for å holde tilbake/stanse sykepengene etter ftrl § 21-7 bokstav b. Det forelå en feilutbetaling av sykepenger som måtte anses forårsaket av den ankende part gjennom hans unnlatelse av å informere NAV om oppstart av egen bedrift. Han måtte antas å ha vært kjent med opplysningsplikten som pålå ham som stønadsmottaker, og han burde klart forstått at å starte en bedrift som kunne gi ham inntekter, og ikke minst krevet arbeidsinnsats fra hans side mens han var sykemeldt, ville ha stor betydning for retten til sykepenger. Den utviste skyld var av en slik kvalifisert grad at det var grunnlag for rentetillegg etter ftrl § 22-17 a.
Ankenummer 0601379 22.09.2006
37 år gammel mann fikk avslag på krav om sykepenger, begrunnet med at han ikke hadde opparbeidet seg ny rett til sykepenger etter at han sist fikk sykepenger fra trygden. Han hadde tidligere mottatt maks sykepenger, og deretter mottok han fødselspenger i 26 uker. Han satte frem nytt krav om sykepenger umiddelbart etter utløpet av fødselspengeperioden. Retten sluttet seg til fylkestrygdekontorets begrunnelse, etter en samlet vurdering av medisinske erklæringer og medlemmets sykdomsforløp før, under og etter fødselspengeperioden. I forbindelse med sykmelding etter utløpet av fødselspengeperioden fremgikk det at medlemmet var under utredning for fordøyelsessykdom. Han hadde følt seg i veldig dårlig form, og hadde ofte diaré - opptil ti ganger daglig. I tillegg hadde han giktsmerter i hofter, rygg og ileosakralledd. Han var henvist til og under behandling hos gastroenterolog allerede mens han mottok fødselspenger. På grunn av hans Bekhterevs sykdom og uttalte fordøyelsesplager fant retten det ikke sannsynliggjort at han hadde vært helt arbeidsfør i 26 uker. Stadfestelse.
Ankenummer 1501595 04.03.2016
Klageinstansen hadde stadfestet et vedtaket som avslo den ankende parts krav på sykepenger, fordi vilkårene for det ikke var oppfylt. Anken førte ikke fram. Det var riktig å avslå den ankende parts sykepenger den tiden hun var under utdanning. Denne var ikke godkjent som et yrkesrettet tiltak, og den ankende part kunne under utdanningen heller ikke regnes som arbeidsufør i forhold til ethvert yrke. Utdanningstiden medførte at retten til sykepenger falt bort, og hun hadde ikke tjent opp ny sykepengerett. Hun kunne da ikke få sykepenger for tiden etter utdanningen. Vilkårene for rett til sykepenger som inaktiv var heller ikke oppfylt.
1-10 av 7949 | Neste 10 Siste 9