Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Saksnummer  
Med alle ordene  
Med noen av ordene  
 
Uten ordene  
Med nøyaktig  
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 16745 | Neste 10 Siste 5
Ankenummer 1101354 16.09.2011
Virkningstidspunktet for innvilget uførepensjon. Ftrl. § 12-12, § 22-13 og § 22-14. Omgjøring. Krav om å få virkningstidspunktet for 100 prosent uførepensjon fastsatt til 1999. Ankemotparten hadde innvilget 100 prosent uførepensjon med virkningstidspunkt fastsatt til februar 2007, jf. ftrl. § 22-13 sjette ledd. Retten la avgjørende vekt på at hun allerede i 1991 hadde fremsatt et krav om invalidepensjon, og at hun den gangen ble innvilget 100 prosent uførepensjon. Det normale ved krav om uførepensjon, er at det ikke blir krevd en bestemt uføregrad, men at den riktige uføregraden blir beregnet av trygdens organer. Slik ble det gjort i vedtaket om 100 prosent uførepensjon i 1991. På bakgrunn av hennes alvorlige og varige sinnslidelse, de utvetydige og klare anbefalingene fra legen om at hun er 100 prosent ufør sammenholdt med de mislykkede arbeidsforsøkene i tiden hun mottok oppsatt uførepensjon, kom retten til at trygdekontoret gjorde en feil da de fortsatt tilsto 70 prosent uførepensjon i 1999. Hun hadde krav på 100 prosent uførepensjon senest fra november 1999, jf. ftrl. § 12-12. Retten viste til at foreldelse i trygdesaker ikke trer inn dersom kravet er avslått som en følge av feil fra trygdens organer, jf. ftrl. § 22-14 fjerde ledd. I slike tilfeller skal ytelsen gis fra det tidspunkt den skulle vært gitt dersom kravet var blitt godkjent første gang det ble fremsatt. Omgjøring
Ankenummer 0401260 04.02.2005
Anke over fastsatt uføre- og virkningstidspunkt for uførepensjon. Saken gjaldt en mann som i samme vedtak fikk innvilget 50% uførepensjon med virkning fra ett tidspunkt og 100% fra et senere tidspunkt. Uføretidspunktet ble fastsatt forskjellig for hans 50% og 100% uførepensjon. Fylkestrygdekontoret så ikke ut til å ha vurdert om det var gunstig for medlemmet å få fastsatt et nytt og senere uføretidspunkt ved innvilgelsen av 100% uførepensjon, slik folketrygdloven § 12-10 2 L gir anvisning på. Ftks vedtak ble opphevet på dette punktet. Virkningstidspunktet for 100% uførepensjon ble funnet feil da det var lagt til grunn feil dato for fremsatt krav om uførepensjon/ krav om attføring. Opphevelse/delvis omgjøring.
Ankenummer 0503998 03.03.2006
Kvinne anker over opphør av 50 prosent uførepensjon på grunn av ugyldighet. Hun ble innvilget uførepensjon etter en uføregrad på 50 prosent med virkning fra 1. oktober 1998. Uføretidspunket ble fastsatt til oktober 1997. Den ankende part hadde hatt en for høy inntekt i årene 1999, 2000, 2001 og 2002 enn hva som er forenlig med 50 prosent uførepensjon. Hennes uførepensjon ble tatt opp til revisjon på grunn av inntekstoverskridelsen i årene 1999, 2000 og 2001. Hun ble innvilget 50 prosent uførepensjon fra 2002 på grunnlag av inntektsopplysninger hun ga vedrørende forventet inntekt. På grunnlag av inntektsopplysninger fra 2002 ble hennes uførepensjon igjen tatt opp til revisjon. Ved sammenlikning av inntekten hun ville hatt som frisk, med den faktiske pensjonsgivende inntekten var hennes uføregrad kun nedsatt med 39 prosent i 2002 og vilkårene for uførepensjon var dermed ikke oppfylt. Hun opplyste i forbindelse med innvilgelse av uførepensjon fra 2002 at hun ikke kom til å overskride inntektsgrensen. Retten var enig med fylkestrygdekontoret i at dette var å betrakte som en tilblivelsesmangel som videre førte til en innholdsmangel. Vedtaket ble opphevet som ugyldig etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Stadfestelse.
Ankenummer 1300075 14.06.2013
Den ankende part hadde 50 prosent uførepensjon. I vedtak av 16. oktober 2009 fattet NAV om opphør av uførepensjon fra 1. januar 2009 ettersom den ankende part hadde overskredet inntektsgrensen for 2008 i desember 2008, og at hun ikke hadde informert om dette før hun leverte selvangivelsen i mai 2009. Uførepensjonen for denne perioden ble krevd tilbake i vedtak av 20. januar 2012. Den ankende part fremsatte også et nytt krav om uførepensjon 26. januar 2012. Dette kravet ble avslått fordi hennes arbeidsevne ikke var ferdig avklart. Det påankede vedtak ble delvis omgjort. Retten kom til at det var grunnlag for revurdering og opphør av uførepensjon ettersom hun hadde overskredet inntektsgrensen og ikke meddelt dette til NAV. Hun ikke hadde rett på hvilende pensjonsrett og siden reaktiviseringsforskriften ikke kom til anvendelse. Ettersom hennes uføregrad var under 50 prosent var ikke vilkårene i folketrygdloven § 12-7 oppfylt. Det forelå dermed en feilutbetaling. Retten kom likevel til at det bare var grunnlag for å kreve tilbake halvparten av det feilutbetalte. Den ankende part hadde ikke utvist grov uaktsomhet, NAV kunne ha forhindret feilutbetalingen, det var gått lang mellom feilutbetalingen og tilbakebetalingskravet og hun hadde blitt feilinformert med hensyn til om det var grunnlag for opphør av uførepensjonen. Retten kom til at den ankende part ikke oppfylte vilkårene for uførepensjon. Det var ikke forsøkt arbeidsrettede tiltak.
Ankenummer 0700327 13.04.2007
Etterbetaling av uførepensjon. Gjenopptaking av tidlegare sak avgjort av Trygderetten. Den ankande part fekk endeleg avslag på krav om uførepensjon i Trygderetten sin orskurd av 11. november 2005 i ankesak 05/01854. Grunngjevinga var at vidare yrkesretta attføring var hensiktsmessig og måtte utprøvast. Bakgrunnen for kravet om uførepensjon var smerter som følge av artrose i høgre ankel og begge skuldrer, samt sømn- og konsentrasjonsvanskar som følge av dette. Etter at Trygderetten avslo krav om uførepensjon, var den ankande part til arbeidspskykolog i regi av Aetat. Det vart her avdekka svært svake evnemessige prestasjonar, og arbeidspsykologen uttalte at han var overraska over at den ankande part hadde fungert i arbeidslivet så lenge som ho faktisk hadde. Etter dette vart den ankande part innvilga varig uførep. av fylkestrygdekontoret. Saka vart bragt inn for Trygderetten, med krav om etterbetaling av stønad for perioden under behandlinga av hennar fyrste krav om uførepensjon, då ho sto utan stønad til livsopphald. Anken førte fram, men på anna grunnlag enn pros.fullm. hadde gjort gjeldande, jf. trygderettslova § 20. Retten kom samrøystes til at opplysningane om DAP sine evnemessige forutsetningar var nye opplysningar om faktiske forhold som var tilstades ved forrige saksbehandling, og som ga grunnlag for gjenopptaking av forrige orskurd, og fastsetjing av verknadstidspunkt ut frå DAP sitt fyrste krav om uførepensjon. Heil omgjering.
Ankenummer 0603772 12.01.2007
Uførepensjon. Virkningstidspunkt. Ftrl § 22-12 tredje ledd . Stadfestelse. Mann med mangeårige rusproblemer hadde etter hvert uviklet personlighetsforstyrrelse og angst. Han ble innvilget uførepensjon ved annen gangs søknad i 2006 med virkning fra utløpet av rehabiliteringspengene i tråd med ftrl § 22-12 tredje ledd. Uføretidspunktet ble satt til 1993. I løpet av årene før innvilgelsen hadde han søkt uførepensjon i 1999 men fått avslag og rehabiliteringspenger med avslag flere ganger, men innvilget i perioder hvor behandling ble forsøkt. Han mente virkningstidspunktet skulle vært satt til uføretidspunktet og senest fra første gangs søknad om uførepensjon. Det ble ikke ansett begått noen feil ved avslag på første søknad om uførepensjon. Retten var enig i at virkningstidspunktet var korrekt fastsatt fra utløpet av rehabiliteringspengene.
Ankenummer 0603349 22.12.2006
Spørsmål om opphør av rett til uførepensjon. Folketrygdloven §§ 12-12 og 12-7. Omgjort. Den ankende part oppbar uførepensjon etter yrkesskade. Etter at han flyttet til Spania tok han en del oppdrag om 'handyman'. En tidligere avtaleparter tipset trygdemyndighetene om forholdet, hvoretter den ankende parts uførepensjon ble stanset. Retten viste til at da den ankende part ble innvilget uførepensjon, ble det fastsatt en inntekt på skadetidspunktet svarende til 10,42 G, hvilket skulle gi mye rom for inntekt ved siden av en gradert uførepensjon. Retten fant skjønnsmessig å kunne sette ny uføregrad til 50 prosent, hvilket tilsa at grensen for lovlig inntekt ved siden av halv uførepensjon ville være 390.500 kroner (6,21 G).
Ankenummer 0701860 17.10.2008
Gjenopptakelse av kjennelse om opphør av uførepensjon. Tilbakekreving av utbetalt uførepensjon. Nytt krav om uføreytelse. Ankesakene 06/00877, 07/01772 og 07/0160 forent til felles behandling etter analogi med tvistemålsloven § 98, jf tvisteloven § 15-6. Den ankende part fikk opphørt sin uførepensjon, fordi kjørelister skaffet til veie gjennom skatteetaten indikerte at han hadde en arbeidsevne som var uforenlig med uførepensjon. Opphøret ble etter anke stadfestet av Trygderetten. Det ble senere vedtatt å kreve tilbake utbetalt pensjon, noe den ankende part også brakte inn for Trygderetten. Han hadde også påanket avslag på nytt krav om uførepensjon. Da Overlikningsnemnda satte ned den ankende parts lønnsinntekt for de aktuelle år betydelig, gjenopptok retten saken og omgjorde opphørsvedtaket, slik at den ankende part ble tilstått uførepensjon i tråd med det opprinnelige uførevedtaket. Tilbakekrevingsvedtaket ble opphevet som uten grunnlag, og retten opphevet også for ordens skyld avslaget på det nye kravet om uføreytelse. Den ankende part ble tilkjent saksomkostninger.
Ankenummer 0203016 09.05.2003
VKJ Retten omgjorde fylkestrygdekontorets avslag og tilsto 70 prosent uførepensjon til en 55 år gammel mann. Han er utdannet journalist og har arbeidet som journalist og fotograf siden 1979. Han har hatt psykiske problemer siden 1984 (angst) men fungert i yrkeslivet frem til han fikk hjerneinfarkt i mars 1996. Han var på Rauland for opptrening etter hjerneinfarktet i slutten av 1996. I 1998 fikk han angst og depresjon. Han falt og skadet hoften sin i februar 1999 og ble operert for fractur colli i mars 99. Han hadde høsten 1999 et nytt opptreningsopphold på Rauland. Etter lang ventetid kom han til behandling hos psykolog i 2000 og startet et behandlingsopplegg på 40 timer som gikk frem til sommeren 2001. I juni 2001 satte han frem krav om uførepensjon som ble avslått. Ny psykologbehandling hos ble påbegynt våren 2002 Nytt krav om uførepensjon ble avslått. Retten mente det var godt dokumentert at han fyller vilkårene for uførepensjon ut fra sine fysiske og psykiske plager og omgjorde vedtaket slik at han ble tilstått 70 prosent uførepensjon. Det fremgår av de sist innsendte papirer at den ankende part har vært til utredning for diabetes og nedsatt syn, men resultatene av disse undersøkelsene har ikke vært tilgjengelige for retten. Hvis hans helsetilstand forverres på grunn av synssvekkelse kan det medføre at han fyller vilkårene for full uførepensjon. Dette må det imidlertid tas standpunkt til senere.
Ankenummer 0304625 19.12.2003
Anke over opphør av innvilget uførepensjon og anke over virkningtidspunkt for ny uførepensjon, jf ftrl. §§ 12-7, 12-11, 12-12 og 22-12. Gift kvinne, utdannet sykepelier, hadde psykiske plager og depresjon og fikk innvilget uførepensjon etter en uføregrad på 50 % med virkning fra august 1999. Inntektsopplysninger i 203 viste at hun hadde for høy inntekt både i 2000 og 2001. Fylkestrygdekontoret fattet vedtak om opphør av tidligere uførepensjon fra august 1999 pga ugyldighet og vedtak om ny uførpensjon med virkning fra 1. februar 2002. Retten kom til at inntektsgrensen var overskredet i 2000 og 2001 og at uføregraden måtte revurderes etter ftrl. § 12-12. Hun hadde ikke hatt nedsatt ervervsevne med minst halvparten i 2000 og 2001. Inntektsgrensne ble ansett overskredet fra august 2000. Retten fastslo at uførepensjonen skal bringes til opphør fra 1. september 2000. Retten fant at virkningstidspunktet for ny uførepensjon var korrekt fastsatt.
1-10 av 16745 | Neste 10 Siste 5