Velkommen til Trygderetten

Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den uavhengig og kan ikke instrueres av noe annet organ.

Vi behandler saker fra NAV og offentlige pensjonskasser der det er uenighet om retten til trygde- og pensjonsytelser.

Trygderetten er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

 

Trygderetten skal:

  • behandle og avgjøre saker i henhold til lov om anke til Trygderetten
  • fatte riktige avgjørelser slik at kjennelsene er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
  • avgjøre sakene innen rimelig tid
  • avsi kjennelser som er retningsgivende for NAV, Helseklage, pensjonskasser og andre rettsanvendere innenfor trygde- og pensjonsrettens område
  • behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det inngir tillit

 

 

Pressehenvendelser til Trygeretten kan rettes til:

presse@trygderetten.no

Pressetelefon: +47 401 01 190


 

 

 

Trygderettens serviceerklæring

Bokmål (PDF)

Nynorsk (PDF)

 

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Trygderetten og EØS-saken

 

Siden oktober 2019 har det vært stor oppmerksomhet rundt saker vedrørende rettigheter til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger etter trygdeforordning (EF) 2004/883, gjeldende for Norge fra 1. juni 2012. Blant annet dreier det seg om hvilke begrensninger forordningen (gjennom EØS-avtalen) gir for å ha vilkår om opphold i Norge for disse ytelsene. Fra siste halvår i 2017 avsa Trygderetten flere ganger kjennelser som avvek fra NAVs forståelse av reglene. Disse sakene ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling.

Trygderetten behandlet i perioden fra 2012 til 2019 anslagsvis 150 slike saker. I noen av sakene ser det ut til at heller ikke Trygderetten har oppdaget trygdeforordningens betydning.

Trygderetten har ikke anledning til å gjenoppta saker på eget initiativ. NAV går nå gjennom sakene om kontantytelser i EØS, også de som har blitt behandlet i Trygderetten. Trygderetten har gitt NAV opplysninger som kan lette identifiseringen av aktuelle saker.

Aktuelt

4.august 2020

Uttalelse fra Trygderettens leder, Trine Fernsjø, angående granskningutvalgets utredning

Trygderetten har etter pressekonferansen i dag mottatt granskningsutvalgets rapport. Vi går grundig gjennom denne og utvalgets anbefalinger og læringspunkter. 

Etter vår egen gjennomgang av sakskomplekset tidligere i år identifiserte vi flere av de forbedringspunktene Arnesen-utvalget peker på i sin rapport.

Trygderetten er i gang med å styrke den interne EØS-rettskompetansen og med å forbedre intern kunnskapsoverføring.

Vi ser frem til en dialog med departementet og med NAV om hvilke tiltak og endringer som bør gjøres i tiden fremover.

 12. mars 2020

Tiltak knyttet til koronaviruset

 Under den ekstraordinære situasjon som er oppstått på grunn av koronaviruset, har Trygderetten vært nødt til å iverksette tiltak som dessverre vil gjøre oss mindre tilgjengelige. Den som har en ankesak til behandling i Trygderetten og vil henvende seg hit, bes kontakte oss per e-post til post@trygderetten.no.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes per e-post og slike opplysninger må sendes per brevpost. Vi har svært begrenset kapasitet til å besvare henvendelser per telefon.  


 
9. januar 2020

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag 9. januar 2020

 

Trygderettens leder Trine Fernsjø, Avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik og juridisk rettsmedlem Øyvind Bø.

 

Her kan du laste ned åpningsinnlegget Trygderettens leder Trine Fernsjø holdt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag 9. januar 2020. Klikk for å laste ned.

Utspørringen kan ses via denne lenken til Stortingets Nett-TV 

 


 

8. november 2019

For pressen:

Pressehenvendelser til Trygeretten kan rettes til:

Pressehenvendelser kan sendes på e-post: presse@trygderetten.no

Pressetelefon: +47 401 01 190


30. oktober 2019

Redegjørelse fra Trygderettens leder:

Trygderettens behandling av saker om kontantytelser i EØS

Trygderetten er ikke en vanlig domstol, men en uavhengig ankeinstans som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Vi behandler bl.a. saker fra NAV Klageinstans, der det er uenighet om retten til trygdeytelser. Vi behandler altså ikke straffesaker.

Trygderettens medlemmer er uavhengige i behandlingen av hver enkelt sak, og Trygderettens leder kan ikke på noen måte instruere medlemmene. Men saken kan tas videre til lagmannsretten hvis en av partene er uenig.

Sakene som nå har skapt stor oppmerksomhet, gjelder rettigheter til ytelser fra NAV etter den nye trygdeforordningen i EØS fra 2012. Dette regelverket er ganske komplisert. Etter det vi har funnet ut, kom de første sakene til oss i 2014. Fra siste halvår i 2017 avsa Trygderetten flere ganger kjennelser som avvek fra NAVs forståelse av reglene. Disse sakene ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling.

Trygderetten orienterer NAV Klageinstans og motparten om utfallet av den enkelte sak. Som uavhengig ankeinstans informerer vi gjennom kjennelsene i den enkelte sak, i likhet med de alminnelige domstolene.

En foreløpig gjennomgang viser at Trygderetten i perioden fra 2014 til 2017 behandlet anslagsvis 50 saker om arbeidsavklaringspenger og sykepenger i EØS. I noen av disse sakene ser det ut til at heller ikke Trygderetten har oppdaget den aktuelle problemstillingen. Som Trygderettens leder beklager jeg dette.

Trygderetten har ikke anledning til å gjenoppta saker på eget initiativ. NAV går nå gjennom sakene om kontantytelser i EØS, også de som har blitt behandlet i Trygderetten. I den grad Trygderetten har opplysninger som kan lette identifiseringen av sakene, bistår vi NAV.

Det er likevel naturlig for oss å gjennomgå de aktuelle kjennelsene, for å se om det er noe vi kan ta lærdom av.

For en mer detaljert redegjørelse, se Trygderettens brev til Arbeids- og sosialdepartementet av 28. oktober 2019.

Se også Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Trygderetten av 30.10.2019


30. oktober 2019
Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

NAV har i dag informert om at det er gjort en ny juridisk vurdering av reglene for eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. NAV har informert om at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan. Vi behandler enkeltsaker og skal ivareta rettsikkerheten på trygde- og pensjonsområdet. Rettsmedlemmene som behandler sakene i Trygderetten, er uavhengige og kan ikke instrueres av Trygderettens leder. Vi kommenter ikke innholdet i og begrunnelsen for våre avgjørelser. Trygderetten kommenterer heller ikke saker under behandling. 

Trygderetten har i dag sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet med en redegjørelse for saken. Det fremgår av brevet at Trygderetten fra annet halvår 2017 til mars 2018 i flere avgjørelser henviste saker til ny behandling i NAV på grunn av manglende eller feilaktig vurdering av artikkel 21 i trygdeforordningen. Brevet er offentlig og vedlegges her. I brevet vises det til en rekke kjennelser fra Trygderetten. Kjennelsene er søkbare på denne nettsiden. Søketips finner du her. Enkelte av kjennelsene er foreløpig ikke lagt ut. Dette vil bli gjort innen kort tid, når kjennelsene er anonymisert.

Vi har startet en gjennomgang av saker om kontantytelser i EU/EØS, og vi vil bistå NAV med å identifisere enkeltsaker.

 

Sist oppdatert: 10.08.20

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillingar