Velkommen til Trygderetten

Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den uavhengig og kan ikke instrueres av noe annet organ.

Vi behandler saker fra NAV og offentlige pensjonskasser der det er uenighet om retten til trygde- og pensjonsytelser.

Trygderetten er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

 

Trygderetten skal:

  • behandle og avgjøre saker i henhold til lov om anke til Trygderetten
  • fatte riktige avgjørelser slik at kjennelsene er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
  • avgjøre sakene innen rimelig tid
  • avsi kjennelser som er retningsgivende for NAV, Helseklage, pensjonskasser og andre rettsanvendere innenfor trygde- og pensjonsrettens område
  • behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det inngir tillit

 

 

 

Trygderettens serviceerklæring

Bokmål (PDF)

Nynorsk (PDF)

 

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Om covid-19 situasjonen

Trygderetten har opprettholdt driften under koronasituasjonen. Vi følger helsemyndighetenes råd og jobber fortsatt hjemmefra i stor grad. Dette har ført til noen forsinkelser i saksbehandlingen, og vil påvirke saksbehandlingstiden i tiden fremover.

Aktuelt

19.juni 2020

2-3 embeter som medisinsk kyndig rettsmedlem er ledige, med søknadsfrist 5. august

Embete som attføringskyndig rettsmedlem er ledig, med søknadsfrist 3. august

Se begge annonsene lenger ned på siden.

 


 12. mars 2020

Tiltak knyttet til koronaviruset

 Under den ekstraordinære situasjon som er oppstått på grunn av koronaviruset, har Trygderetten vært nødt til å iverksette tiltak som dessverre vil gjøre oss mindre tilgjengelige. Den som har en ankesak til behandling i Trygderetten og vil henvende seg hit, bes kontakte oss per e-post til post@trygderetten.no.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes per e-post og slike opplysninger må sendes per brevpost. Vi har svært begrenset kapasitet til å besvare henvendelser per telefon.  


 
9. januar 2020

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag 9. januar 2020

 

Trygderettens leder Trine Fernsjø, Avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik og juridisk rettsmedlem Øyvind Bø.

 

Her kan du laste ned åpningsinnlegget Trygderettens leder Trine Fernsjø holdt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag 9. januar 2020. Klikk for å laste ned.

Utspørringen kan ses via denne lenken til Stortingets Nett-TV 

 


 

8. november 2019

For pressen:

Pressehenvendelser til Trygeretten kan rettes til:

Pressehenvendelser kan sendes på e-post: presse@trygderetten.no


30. oktober 2019

Redegjørelse fra Trygderettens leder:

Trygderettens behandling av saker om kontantytelser i EØS

Trygderetten er ikke en vanlig domstol, men en uavhengig ankeinstans som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Vi behandler bl.a. saker fra NAV Klageinstans, der det er uenighet om retten til trygdeytelser. Vi behandler altså ikke straffesaker.

Trygderettens medlemmer er uavhengige i behandlingen av hver enkelt sak, og Trygderettens leder kan ikke på noen måte instruere medlemmene. Men saken kan tas videre til lagmannsretten hvis en av partene er uenig.

Sakene som nå har skapt stor oppmerksomhet, gjelder rettigheter til ytelser fra NAV etter den nye trygdeforordningen i EØS fra 2012. Dette regelverket er ganske komplisert. Etter det vi har funnet ut, kom de første sakene til oss i 2014. Fra siste halvår i 2017 avsa Trygderetten flere ganger kjennelser som avvek fra NAVs forståelse av reglene. Disse sakene ble derfor sendt tilbake til NAV for ny behandling.

Trygderetten orienterer NAV Klageinstans og motparten om utfallet av den enkelte sak. Som uavhengig ankeinstans informerer vi gjennom kjennelsene i den enkelte sak, i likhet med de alminnelige domstolene.

En foreløpig gjennomgang viser at Trygderetten i perioden fra 2014 til 2017 behandlet anslagsvis 50 saker om arbeidsavklaringspenger og sykepenger i EØS. I noen av disse sakene ser det ut til at heller ikke Trygderetten har oppdaget den aktuelle problemstillingen. Som Trygderettens leder beklager jeg dette.

Trygderetten har ikke anledning til å gjenoppta saker på eget initiativ. NAV går nå gjennom sakene om kontantytelser i EØS, også de som har blitt behandlet i Trygderetten. I den grad Trygderetten har opplysninger som kan lette identifiseringen av sakene, bistår vi NAV.

Det er likevel naturlig for oss å gjennomgå de aktuelle kjennelsene, for å se om det er noe vi kan ta lærdom av.

For en mer detaljert redegjørelse, se Trygderettens brev til Arbeids- og sosialdepartementet av 28. oktober 2019.

Se også Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Trygderetten av 30.10.2019


30. oktober 2019
Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

NAV har i dag informert om at det er gjort en ny juridisk vurdering av reglene for eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. NAV har informert om at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan. Vi behandler enkeltsaker og skal ivareta rettsikkerheten på trygde- og pensjonsområdet. Rettsmedlemmene som behandler sakene i Trygderetten, er uavhengige og kan ikke instrueres av Trygderettens leder. Vi kommenter ikke innholdet i og begrunnelsen for våre avgjørelser. Trygderetten kommenterer heller ikke saker under behandling. 

Trygderetten har i dag sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet med en redegjørelse for saken. Det fremgår av brevet at Trygderetten fra annet halvår 2017 til mars 2018 i flere avgjørelser henviste saker til ny behandling i NAV på grunn av manglende eller feilaktig vurdering av artikkel 21 i trygdeforordningen. Brevet er offentlig og vedlegges her. I brevet vises det til en rekke kjennelser fra Trygderetten. Kjennelsene er søkbare på denne nettsiden. Søketips finner du her. Enkelte av kjennelsene er foreløpig ikke lagt ut. Dette vil bli gjort innen kort tid, når kjennelsene er anonymisert.

Vi har startet en gjennomgang av saker om kontantytelser i EU/EØS, og vi vil bistå NAV med å identifisere enkeltsaker.

 

Sist oppdatert: 19.06.20

Avgjørelser

Kjennelser som det er vist til i brev 28. oktober 2019 til Arbeids- og sosialdepartementet, er lagt ut med lenke nedenfor. Øvrige kjennelser er søkbare i søkefeltet lenger opp på siden.

Ankesak 16/02634, avgjort 27.10.2017
Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 29. februar 2016 vedrørende tilbakebetaling av mottatte arbeidsavklaringspenger, jf. EØS reglene om fri bevegelighet.

Ankesak 17/01058, avgjort 26.1.2018
Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 2. juni 2016 vedrørende krav om tilbakebetaling av mottatte arbeidsavklaringspenger samt ileggelse av rentetillegg, jf. folketrygdloven § 22-15 og § 22-17a samt artikkel 21 i Europaparlaments - og rådsforordning 883/2004.

 Ankesak 17/02308, avgjort 8.12.2017
Tilbakekreving av arbeidsavklaringspenger på grunn av utenlandsopphold i Land innenfor EØS.

Ankesak 17/03662, avgjort 2.3.2018
Anke over vedtak truffet 26. januar 2017 av NAV Klageinstans om tilbakekreving av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.

Ankesak 18/00567, avgjort 23.03.2018
Avslag på å beholde sykepengene under opphold i land B innenfor EØS.

 Ankesak 18/00741, avgjort 1.3.2019
Avslag på sykepenger under utenlandsopphold, jf. folketrygdloven § 8-9 samt forordning EØS 883/2004 artikkel 21.

Ankesak 18/03099, avgjort 7.3.2019
Krav om tilbakebetaling av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.

Ankesak 17/02148, avgjort 13.7.2018
Anke over vedtak gjort av NAV Klageinstans den 4. oktober 2016 vedrørende nektelse ararbeidsavklaringspenger på grunn av flytting til Land C i Norden.

Ankesak 17/03677, avgjort 14.9.2018
Anke over vedtak truffet av NAV Klageinstans den 14. mars 2017 om krav om tilbakebetaling av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 22-15.

Ankesak 18/00607, avgjort 27.2.2019
Anke over vedtak om avslag på krav om å få innvilget utsettelse av fedrekvote. Lov om folketrygd §§ 14-10, 14-11 og 2-14.

Ankesak 18/03690, avgjort 5.4.2019
Anke over avslag på krav om dagpenger.

Ankesak 18/03718, avgjort 5.4.2019
Arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold, jf.folketrygdloven § 11-3 slik den lød før 1. januar 2018 samt forordning 883/2004 artikkel 21.

Ankesak 19/00062, avgjort 4.4.2019
Tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger på grunn av opphold i utlandet.

Ankesak 18/03832, avgjort 10.5.2019
Anke over vedtak om avslag på krav om rett til å beholde arbeidsavklaringspenger i forbindelse med utenlandsopphold ut over fire uker. Folketrygdloven § 11-3.

Ankesak 18/01101, avgjort 22.1.2019
Anke over vedtak om tilbakekreving av feilutbetalte arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven §§ 11-3 og 22-15.

Ankesak 16/02619, avgjort 5.5.2017
Anke over NAV Klageinstans sitt vedtak over virkningstidspunkt for forsørgingstillegg til uførepensjon. Lov om folketrygd §§ 3-25 og 22-13, slik bestemmelsene lød før 2015.

 

 

Ledige stillinger