Orskurder

Trygderetten avgjer kvart år fleire tusen ankesaker.
Avgjerdene kallas orskurdar. Søk i våre orskurder

Skriv inn eit ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Oversikt over dei største sakstypane:

 

Frå og med 2003 har vi anonymisert alle orskurdene som har full grunngjeving.

Les meir om orskurdar

I feltet under kan du søkja i alle orskurdane frå Trygderetten med
full grunngjeving. Skriv nokre setningar som du er interessert i. (til dømes ”uførepensjon psykiske plager” eller ”hjelpestønad Downs syndrom”). Rett over trefflista til søket vil du få fleire søkeval der du kan avgrensa eller på andre måtar raffinera søket ditt.

Litt om Innblikk

Trygderetten har i mange år publisert Innblikk, som inneheld kortfatta oppsummeringar av utvalde Trygderettsavgjerder.

Det vil ikkje bli publisert fleire utgåver av Innblikk. Dette har samanheng med at Trygderetten har avgrensa ressursar, store restansar og lang saksbehandlingstid, og at Trygderetten sine avgjerder er tilgjengelege på Lovdata og på Trygderetten si heimeside på Internett.

Prinsipielle avgjørelser

I saker som antas å bli bestemmende for praksis på et saksområde, kan retten settes med fem medlemmer. Disse kjennelsen er derfor av stor betydning på det trygderettslige området.

Ankesak 1703821, avgjort 08.01.2019
Spørsmålet i saken var om fristen for å begjære opptak i trygderettsloven § 27 tredje ledd kom til anvendelse.

Ankesak 1802064, avgjort 03.01.2019
Saken gjaldt opptjening av retten til sykepenger.

Ankesak 1703107, avgjort 19.01.2018
Saken gjaldt spørsmål om meldeplikt til NAV ved dagpenger under klage-/ankebehandling.

Ankesak 1800144, avgjort 06.04.2018
Spørsmålet i saken var om kravet til geografisk mobilitet i folketrygdloven § 4-5 første ledd bokstav b var oppfylt for en arbeidssøker med oppholdstillatelse gitt i medhold av utlendingsloven § 40

Ankesak 1802287, avgjort 16.11.2018
Saken gjaldt spørmålet om Periodisk febersyndrom er omfattet av kronisk sykdom som gir rett til utvidet rett til omsorgspenger.

Ankesak 1703480, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av folketrygdloven § 22-12 tredje ledd, hvor det heter at "uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger".

Ankesak 17025616, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmål om rett til grunnstønad bl.a. til drift av behandlingshjelpemidler.

Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017.
Saken gjaldt fastsetting av trygdeavgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012.

Ankesak 1601671, avgjort 20.10.2017
Saken gjaldt Statens pensjonskasses tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon ved motregning.

Ankesak 1700628 og 1700626, avgjort 30.06.2017
Sakene gjaldt spørsmål om rett til supplerende stønad hadde grunnlovsmessig vern.

Ankesak 16/01302, avgjort 23.06.2017
Saken gjaldt spørsmål om Statens pensjonskasse adgang til å motregne for mye utbetalt uførepensjon i alderspensjon.


Ankesak 16/00914 og 16/00917, avgjort 24.02.2017
Saken gjaldt spørsmål om tilbakebetaling av supplerende stønad ved opphold i utlandet over 90 dager.

Ankesak 15/01639, avgjort 13. 01.2017
Saken gjaldt Spørsmål om endringen av aldersgrensen for rett til uførepensjon i tjenestepensjonsordningen hadde konsekvenser som kom i strid med Grunnloven § 97.

Media

Aktuelt

Trygderettens personvernerklæring

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2018

Trygderettens Årsrapport 2018 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.05.19

Media

Ledige stillingar

  • Det finnes ingen ledige stillingar