Aktuelle lenker

Alle lenker blir åpnet i nytt vindu. 

Arbeids- og sosialdepartementet 
Arbeids- og sosialdepartementets nettsider - Trygderettens overordnede departement.  

 

Arbeids- og velferdsetaten - NAV
NAVs hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettighetene han/ hun har i pensjons,- trygde- og bidragsordningene. NAV er en sammenslåing av tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten. 

 

Statens sivilrettsforvaltning - Vilkår for fri rettshjelp  Statens sivilrettsforvaltning med vilkår for fri sakførsel, skjema for fri rettshjelp mm. Trygderetten kan innvilge fri sakførsel i saker til Trygderetten. Søknaden sendes Trygderetten.

 

Kommunal landspensjonskasse - KLP
Kommunal landspensjonskasse administrerer tjenestepensjonsordninger for mange av landets kommuner.

 

Statens Pensjonskasse - SPK
Statens pensjonskasse er en statlig forvaltningsbedrift og administrerer landets største tjenestepensjonsordning som omfatter alle statansatte.

 

Helseklage 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Har ansvar for å behandle klager på fattede vedtak for en rekke områder innen helsevesenet.

 

Helfo  Helseøkonomiforvaltningen

Nasjonalt organ med ansvar for servicetjenester til helseaktører, refusjonsordninger mm.

 

Helsedirektoratet - HDIR
På Helsedirektoratets nettsider finner du nyheter, publikasjoner og faginformasjon om helse- og sosialsektoren i Norge. 

 

Den Sociale Ankestyrelse
Trygderettens søsterorgan i Danmark.   

 

Nordisk sosialforsikringsportal
Nordisk sosialforsikringsportal (Nordic Social Insurance Portal) gir oversikt over nordiske trygdeordninger.

 

Domstol.no
Informasjon om og oversikt over domstolene i Norge.

 

Domstolsadministrasjonen i Norge - DA 
Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter; Høyesterett, 6 lagmannsretter, 67 tingretter, 5 jordskifteoverretter og 34 jordskifteretter.

 

Lovdata
Lovdatas ressursar med bl.a. lenker til gjeldende lovtekster, stortingsvedtak, forskrifter, dommer fra Høyesterett og lagmannsrettene, Norsk lovtidend Avd. I og II, traktater, og advokater og rettshjelpere som kan yte fri rettshjelp.

 

EUR-Lex - EU lovgivningen
EUR-Lex gir gratis direkte tilgang til EU-retten. Systemet gjør det mulig å konsultere EU-Tidende (på dansk) og inneholder bl.a. traktater, lovgivning, rettspraksis og forberedende rettsakter.

 

Den europeiske menneskerettskommisjon- og domstol
På Den europeiske menneskerettskommisjon- og domstol (European Court of Human Rights) sine nettsider finner du høringer, avgjørelser og generelle nyheter.