Om ankeprosessen

Hvilke saker kan ankes inn for Trygderetten

Det er vedtak fra NAV, Helseklage eller fra en offentlig tjenestepensjonsordning (bl.a. KLP og SPK)
som kan ankes til Trygderetten.

NAV og Helseklage

Hvis du er uenig i et vedtak du har fått fra NAV eller Helseklage, kan du klage på vedtaket.
Først når alle klagemulighetene i den aktuelle institusjonen/instansen er "brukt opp", kan du anke saken videre til Trygderetten.

Offentlig tjenestepensjon

Vedtak om offentlig tjenestepensjon fra Kommunal landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK), OPF (Oslo pensjonsforsikring) eller fra en kommunal pensjonskasse kan ankes til Trygderetten. Anken sendes ankemotparten.

Nedenfor bruker vi begrepet ankemotparten som fellesbetegnelse for institusjoner eller instanser som kan være motparter i anker til Trygderetten. 

➡ Den instansen som har gitt avslaget, har plikt til å informere deg både om klagemulighetene innad i organisasjonen og om eventuell videre anke til Trygderetten. (Visse vedtak kan likevel ikke ankes til Trygderetten. Instansen som fattet vedtaket, kan gi nærmere informasjon.)

➡ Hvis du vurderer å anke, og er usikker på hvordan du skal forholde deg, bør du kontakte den aktuelle instansen så fort som mulig. Ankefristen er 6 uker, og den praktiseres strengt. Hva må du gjøre hvis du vil anke? For anker fra NAV-systemet skal du fylle ut et ankeskjema som du finner ved å skrive "klage" eller "anke" i søkefeltet på www.nav.no. Til de øvrige ordningene skal du skrive et brev. 

➡ Anken skal sendes til ankemotparten – altså ikke til Trygderetten. Grunnen er at ankemotparten skal få enda en anledning til å vurdere saken.

Hvis vedtaket ikke blir omgjort, sender ankemotparten saken til Trygderetten sammen med et oversendelsesbrev som presenterer både dine og NAVs begrunnelse og synspunkter. Du skal få kopi av brevet og anledning til å kommentere det.

Først etter at saken din er kommet til Trygderetten, kan du kontakte oss for å få svar på eventuelle spørsmål. 

Her kan du se en grafisk oversikt over saksgangen : Saksgang-graf (pdf)

Hvordan blir saken behandlet i Trygderetten?

I Trygderetten blir saken din fordelt til en administrator. Administrator er alltid jurist. I tillegg til juridiske rettsmedlemmer, har Trygderetten faste medisinske og attføringskyndige rettsmedlemmer. Sistnevnte har kompetanse om arbeidsmarkedsspørsmål og arbeidsevnevurderinger. En sak om et rent juridisk spørsmål, for eksempel pensjonsberegning, blir behandlet av bare jurister. Mange av Trygderettens saker dreier seg imidlertid om helseforhold og/eller arbeidsevne. I slike tilfeller trekkes medlemmer fra de øvrige gruppene inn. De fleste saker i Trygderetten settes med to dommere. Hvis disse er uenige eller usikre på resultatet, trekkes ytterligere en dommer inn. Enkelte saker er av en slik art at det er behov for dommere fra alle tre gruppene. I Trygderetten er en uavhengig, domstolslignende instans som går inn i Tingrettens sted i de aktuelle ankesakene. Trygderetten er altså ikke en del av NAV-systemet.

Koster det noe å anke til Trygderetten?

Det er i praksis gratis å anke en sak inn for Trygderetten. Bare helt unntaksvis, hvis anken åpenbart er fremsatt uten grunn, kan Trygderetten pålegge en ankende part å dekke Trygderettens og ankemotpartens omkostninger. Velger du å bruke advokat, kan du imidlertid få utgifter (se nedenfor). 

Trenger du advokat?

Fordi Trygderetten har selvstendig plikt til å klargjøre forhold som er relevante for sakene, trenger du i prinsippet ikke advokat. Du bør naturligvis belyse saken og klargjøre dine synspunkter så godt som mulig, men Trygderetten vil selv vurdere om det er ting du kan ha oversett. Du kan likevel velge å bruke advokat.

Får du dekket utgiftene til advokat?

Det kommer an på resultatet av ankebehandlingen. Hvis du bruker advokat, må du i utgangspunktet betale regningen selv. Hvis du får medhold i anken, har du imidlertid krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokat. Legg merke til at det er Trygderetten som avgjør hvilke utgifter som var nødvendige. Trygderetten kan med andre ord redusere advokatens honorarkrav. Selv om du ikke vinner fram med anken, kan det hende du kan få dekket utgifter til advokat gjennom ordningen med fri rettshjelp. Informasjon om ordningen finner du her: http://sivilrett.no/fri-rettshjelp.304205.no.html Du kan også gi en annen person fullmakt til å representere deg og tale din sak overfor Trygderetten. Velger du en slik løsning, vil du ikke få dekket eventuelle utgifter.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en anke i Trygderetten er ca. 6-9 måneder. Forventes behandlingstiden å overstige ni måneder, vil du bli underrettet. Hvor stor er sannsynligheten for å få medhold? Dette varierer fra sakstype til sakstype. Når alle saksområder (uførepensjon, sykepenger, yrkesskade, stønad til helsetjenester og hjelpemidler, pensjonsberegning m.m.) og alle ankemotparter ses under ett, ender i underkant av 20 prosent av sakene med omgjøring, altså at den som anker saken får medhold. Du finner noen flere opplysninger på Trygderettens hjemmesider under Statistikk. I tillegg til å omgjøre eller stadfeste kan retten oppheve et vedtak og hjemvise saken til ny behandling. Som regel betyr det at Trygderetten mener at det trengs ytterligere opplysninger før saken kan avgjøres endelig. Saken blir da sendt tilbake til ankemotparten for ytterligere klargjøring.

Hvilke muligheter har du hvis du også får avslag i Trygderetten?

Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du stevne saken inn for det ordinære rettssystemet ved lagmannsretten. Vi anbefaler at du henvender deg til en advokat og diskuterer saken først, blant annet sannsynligheten for å vinne fram. Vær også oppmerksom på at tap i lagmannsretten som hovedregel vil føre til at du må dekke både dine egne og motpartens saksomkostninger. Det kan bli betydelige summer. Hvis du mener offentlige instanser har gjort formelle feil i behandlingen av saken din, kan du også klage til Sivilombudsmannen. Mer informasjon finner du her: http://www.sivilombudsmannen.no/klage/

Klage til Sivilombudsmannen er gratis.