Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg anke min sak inn for Trygderetten?

Hvis du er uenig i et vedtak du har fått fra NAV Klageinstans, Helseklage eller fra en pensjonsinnretning (bl.a. SPK og KLP), kan du anke vedtaket til Trygderetten.

Først når klagemuligheten i den aktuelle institusjonen/instansen er uttømt kan du anke saken videre til Trygderetten.

En anke til Trygderetten skal normalt inngis til instansen (som regel NAV Klageinstans) som fattet vedtaket du er uenig i. Den aktuelle instansen bringer så saken videre til Trygderetten.

 

Er Trygderetten en del av NAV-systemet?

Nei. Trygderetten er et domstollignende forvaltningsorgan som skal treffe avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den uavhengig og kan ikke instrueres av noe annet organ.

Trygderetten kan ikke svare for saksbehandlingen eller vurderingene som er gjort av NAV eller saksbehandlingstiden hos NAV.

 

Koster det noe å anke til Trygderetten?

I hovedsak koster det ingenting å anke en sak inn for Trygderetten.

Velger du å bruke advokat, kan du pådra deg utgifter knyttet til dette (se nedenfor).

 

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Saksbehandlingstiden i Trygderetten varierer. For tiden ligger gjennomsnittlig saksbehandlingstid på mellom syv og åtte måneder. Enkelte saker tar lengre tid, og det er vanskelig forutsi når en sak vil bli avgjort. Trygderetten vil normalt prioritere å behandle de eldste sakene først. Saksbehandlingstiden påvirkes blant annet av antall saker som kommer inn, sakens omfang og karakter, rettens sammensetning og tilgjengelige ressurser hos Trygderetten.

Saker som omhandler uføretrygd og arbeidsavklaringspenger vil ofte kreve at rett blir satt med både medisinsk- og attføringskyndig rettsmedlem. Dette fører til noe lengre saksbehandlingstid i disse sakene.

 

Trenger jeg advokat?

Trygderetten skal sørge for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, og det er ikke nødvendig å bruke advokat. Det er viktig at du gir opplysninger som er relevante for saken og klargjør dine synspunkter så godt som mulig. Hvis du ønsker det  kan du bruke advokat som prosessfullmektig, , eller gi en annen person fullmakt til å representere deg i sak for Trygderetten.

 

 

Får jeg dekket kostnader til advokat?

Hvis du bruker advokat, må du i utgangspunktet betale regningen selv.

Hvis du får medhold i anken, har du krav på å få dekket nødvendige utgifter til prosessfullmektig. Hvis advokatens salærkrav er høyere enn det retten anser som nødvendig, vil du kun få dekket deler av kostnadene.

Vinner du ikke fram med anken, vil du etter søknad kunne få dekket utgifter til advokat gjennom ordningen med fri rettshjelp. Det er inntekts- og formuesgrenser, og det innvilges normalt ikke unntak fra disse. Informasjon om ordningen finner du her: http://sivilrett.no/fri-rettshjelp.304205.no.html

 

Hvordan kan jeg sjekke status på min anke?

Du vil få brev både når din sak er mottatt hos Trygderetten og når saken er ferdig behandlet.

Trygderetten vil selv ta kontakt dersom vi har behov for ytterligere opplysninger.

Har du spørsmål underveis kan du enten sende oss et brev eller ta kontakt via sentralbordet. Vi gjør oppmerksom på at sensitive opplysninger ikke bør sendes elektronisk.

 

Hva kan jeg gjøre dersom jeg får avslag i Trygderetten?

Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du bringe saken inn for lagmannsretten. Det anbefales at du rådfører deg med en advokat om dine muligheter for å vinne frem. Tap i lagmannsretten vil som hovedregel føre til at du må dekke både dine egne og motpartens saksomkostninger.

Dersom du mener forvaltningen har gjort formelle feil i behandlingen av saken din, kan du også klage kostnadsfritt til Sivilombudsmannen. Mer informasjon finner du her: http://www.sivilombudsmannen.no/klage/