Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Trygderettens avgjørelser er unntatt fra offentlighet. Offentligheten har imidlertid betydelig interesse i å kjunne blik kjent med den rettslige praksis i Trygderetten.

Siden 2003 har Trygderetten publisert sine fullt begrunnede kjennelser. Fra 1. januar 1019 har vi gått over til å publisere et tilfeldig utvalg på 20 prosent av de fullt begrunnede kjennelsene. På enktelte saksområder hvor det er få saker, publiseres fortsatt alle avgjørelsere som er fullt begrunnet. Prinsippielle kjennelser og saker som kan ha særlig rettslig interesse blir også publisert.

 

Les mer om kjennelser

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Trygderetten har i mange år publisert Innblikk – Trygderettens avis som består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Vi har besluttet å ikke publisere flere nummer av Innblikk. Dette har dels sammenheng med at Trygderetten har en anstrengt ressurssituasjon med stor restanse og lang saksbehandlingstid, og at våre kjennelser er søkbare på Lovdata og våre hjemmesider.

Prinsipielle avgjørelser

I saker som antas å bli bestemmende for praksis på et saksområde, kan retten settes med fem medlemmer. Disse kjennelsen er derfor av stor betydning på det trygderettslige området.

Ankesak 1703821, avgjort 08.01.2019
Spørsmålet i saken var om fristen for å begjære opptak i trygderettsloven § 27 tredje ledd kom til anvendelse.

Ankesak 1802064, avgjort 03.01.2019
Saken gjaldt opptjening av retten til sykepenger.

Ankesak 1703107, avgjort 19.01.2018
Saken gjaldt spørsmål om meldeplikt til NAV ved dagpenger under klage-/ankebehandling.

Ankesak 1800144, avgjort 06.04.2018
Spørsmålet i saken var om kravet til geografisk mobilitet i folketrygdloven § 4-5 første ledd bokstav b var oppfylt for en arbeidssøker med oppholdstillatelse gitt i medhold av utlendingsloven § 40

Ankesak 1802287, avgjort 16.11.2018
Saken gjaldt spørmålet om Periodisk febersyndrom er omfattet av kronisk sykdom som gir rett til utvidet rett til omsorgspenger.

Ankesak 1703480, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av folketrygdloven § 22-12 tredje ledd, hvor det heter at "uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger".

Ankesak 17025616, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmål om rett til grunnstønad bl.a. til drift av behandlingshjelpemidler.

Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017.
Saken gjaldt fastsetting av trygdeavgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012.

Ankesak 1601671, avgjort 20.10.2017
Saken gjaldt Statens pensjonskasses tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon ved motregning.

Ankesak 1700628 og 1700626, avgjort 30.06.2017
Sakene gjaldt spørsmål om rett til supplerende stønad hadde grunnlovsmessig vern.

Ankesak 16/01302, avgjort 23.06.2017
Saken gjaldt spørsmål om Statens pensjonskasse adgang til å motregne for mye utbetalt uførepensjon i alderspensjon.


Ankesak 16/00914 og 16/00917, avgjort 24.02.2017
Saken gjaldt spørsmål om tilbakebetaling av supplerende stønad ved opphold i utlandet over 90 dager.

Ankesak 15/01639, avgjort 13. 01.2017
Saken gjaldt Spørsmål om endringen av aldersgrensen for rett til uførepensjon i tjenestepensjonsordningen hadde konsekvenser som kom i strid med Grunnloven § 97.

Media

Aktuelt

Trygderettens personvernerklæring

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2018

Trygderettens Årsrapport 2018 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.05.19

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillingar