Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Trygderettens avgjørelser er unntatt fra offentlighet. Offentligheten har imidlertid betydelig interesse i å kjunne blik kjent med den rettslige praksis i Trygderetten.

Siden 2003 har Trygderetten publisert sine fullt begrunnede kjennelser. Fra 1. januar 1019 har vi gått over til å publisere et tilfeldig utvalg på 20 prosent av de fullt begrunnede kjennelsene. På enktelte saksområder hvor det er få saker, publiseres fortsatt alle avgjørelsere som er fullt begrunnet. Prinsippielle kjennelser og saker som kan ha særlig rettslig interesse blir også publisert.

 

Les mer om kjennelser

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Trygderetten har i mange år publisert Innblikk – Trygderettens avis som består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Vi har besluttet å ikke publisere flere nummer av Innblikk. Dette har dels sammenheng med at Trygderetten har en anstrengt ressurssituasjon med stor restanse og lang saksbehandlingstid, og at våre kjennelser er søkbare på Lovdata og våre hjemmesider.

Prinsipielle avgjørelser

I saker som antas å bli bestemmende for praksis på et saksområde, kan retten settes med fem medlemmer. Disse kjennelsen er derfor av stor betydning på det trygderettslige området.

Ankesak 1703480, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av folketrygdloven § 22-12 tredje ledd, hvor det heter at "uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger". En ung kvinne oppfylte vilkårene for uføretrygd i en periode hun mottok arbeidsavklaringspenger. Rettens flertall kom til at utbetaling av arbeidsavklaringspenger utelukket at det kunne gis uføretrygd fra et tidspunkt før utløpet av perioden hun mottok arbeidsavklaringspenger. Dette kan ha uheldige konsekvenser, men flertallet uttalte at det er en lovgiveroppgave å gjøre unntak fra en så vidt klar lovbestemmelse.

 Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017
Saken gjaldt fastsetting av trygdeavgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012. Trygderettens flertall (3-2) kom til at det ikke var hjemmel for forhøyet trygdeavgift.

Ankesak 1601671, avgjort 20.10.2017
Saken gjaldt Statens pensjonskasses tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon ved motregning. Trygderetten kom til at det var ikke grunnlag for reduksjon i tilbakebetalingskravet etter de ulovfestede reglene om skylddeling utover den halvering SPK allerede hadde foretatt. Rettens flertall kom til at det lå innenfor Trygderettens saklige virkeområde å ta stilling til trekkets størrelse.

Ankesak 1700628 og 1700626, avgjort 30.06.2017
Sakene gjaldt spørsmål om rett til supplerende stønad hadde grunnlovsmessig vern. Trygderetten kom til at retten til supplerende stønad ikke var en opptjent rettighet med et slikt vern. En lovendring som endret retten til stønad lå innenfor rammene Grunnloven hadde satt for lovgiver.

Ankesak 16/01302, avgjort 23.06.2017
Saken gjaldt spørsmål om Statens pensjonskasse adgang til å motregne for mye utbetalt uførepensjon i alderspensjon. Trygderetten kom til at de deler av kravet som var foreldet før den ankende part gikk over på alderspensjon, ikke kunne benyttes som motregning i hans alderspensjon. (Saken er bragt inn for lagmannsretten.)

Ankesak 16/00914 og 16/00917, avgjort 24.02.2017
Saken gjaldt spørsmål om tilbakebetaling av supplerende stønad ved opphold i utlandet over 90 dager. Trygderetten kom til at det ikke kunne kreves tilbake stønad for perioden før 90-dagersgrensen var passert, når stønadsmottaker i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å oppholde seg i utlandet mer enn 90 dager.

Ankesak 15/01639, avgjort 13. 01.2017
Saken gjaldt Spørsmål om endringen av aldersgrensen for rett til uførepensjon i tjenestepensjonsordningen hadde konsekvenser som kom i strid med Grunnloven § 97. Trygderettens flertall (4-1) kom til at endringen ikke kunne anses som «klart urimelig og urettferdig» og dermed ikke i strid med Grunnloven.

Media

Aktuelt

Trygderettens personvernerklæring

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.10.2018

Trygderettens Årsrapport 2017 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.11.18