Orskurder

Trygderetten avgjer kvart år fleire tusen ankesaker.
Avgjerdene kallas orskurdar. Søk i våre orskurder

Skriv inn eit ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Oversikt over dei største sakstypane:

 

Frå og med 2003 har vi anonymisert alle orskurdene som har full grunngjeving.

Les meir om orskurdar

I feltet under kan du søkja i alle orskurdane frå Trygderetten med
full grunngjeving. Skriv nokre setningar som du er interessert i. (til dømes ”uførepensjon psykiske plager” eller ”hjelpestønad Downs syndrom”). Rett over trefflista til søket vil du få fleire søkeval der du kan avgrensa eller på andre måtar raffinera søket ditt.

Litt om Innblikk

Trygderetten har i mange år publisert Innblikk, som inneheld kortfatta oppsummeringar av utvalde Trygderettsavgjerder.

Det vil ikkje bli publisert fleire utgåver av Innblikk. Dette har samanheng med at Trygderetten har avgrensa ressursar, store restansar og lang saksbehandlingstid, og at Trygderetten sine avgjerder er tilgjengelege på Lovdata og på Trygderetten si heimeside på Internett.

Prinsipielle avgjørelser

I saker som antas å bli bestemmende for praksis på et saksområde, kan retten settes med fem medlemmer. Disse kjennelsen er derfor av stor betydning på det trygderettslige området.

Ankesak 1703480, avgjort 26.10.2018
Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av folketrygdloven § 22-12 tredje ledd, hvor det heter at "uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger". En ung kvinne oppfylte vilkårene for uføretrygd i en periode hun mottok arbeidsavklaringspenger. Rettens flertall kom til at utbetaling av arbeidsavklaringspenger utelukket at det kunne gis uføretrygd fra et tidspunkt før utløpet av perioden hun mottok arbeidsavklaringspenger. Dette kan ha uheldige konsekvenser, men flertallet uttalte at det er en lovgiveroppgave å gjøre unntak fra en så vidt klar lovbestemmelse.

 Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017
Saken gjaldt fastsetting av trygdeavgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012. Trygderettens flertall (3-2) kom til at det ikke var hjemmel for forhøyet trygdeavgift.

Ankesak 1601671, avgjort 20.10.2017
Saken gjaldt Statens pensjonskasses tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon ved motregning. Trygderetten kom til at det var ikke grunnlag for reduksjon i tilbakebetalingskravet etter de ulovfestede reglene om skylddeling utover den halvering SPK allerede hadde foretatt. Rettens flertall kom til at det lå innenfor Trygderettens saklige virkeområde å ta stilling til trekkets størrelse.

Ankesak 1700628 og 1700626, avgjort 30.06.2017
Sakene gjaldt spørsmål om rett til supplerende stønad hadde grunnlovsmessig vern. Trygderetten kom til at retten til supplerende stønad ikke var en opptjent rettighet med et slikt vern. En lovendring som endret retten til stønad lå innenfor rammene Grunnloven hadde satt for lovgiver.

Ankesak 16/01302, avgjort 23.06.2017
Saken gjaldt spørsmål om Statens pensjonskasse adgang til å motregne for mye utbetalt uførepensjon i alderspensjon. Trygderetten kom til at de deler av kravet som var foreldet før den ankende part gikk over på alderspensjon, ikke kunne benyttes som motregning i hans alderspensjon. (Saken er bragt inn for lagmannsretten.)

Ankesak 16/00914 og 16/00917, avgjort 24.02.2017
Saken gjaldt spørsmål om tilbakebetaling av supplerende stønad ved opphold i utlandet over 90 dager. Trygderetten kom til at det ikke kunne kreves tilbake stønad for perioden før 90-dagersgrensen var passert, når stønadsmottaker i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å oppholde seg i utlandet mer enn 90 dager.

Ankesak 15/01639, avgjort 13. 01.2017
Saken gjaldt Spørsmål om endringen av aldersgrensen for rett til uførepensjon i tjenestepensjonsordningen hadde konsekvenser som kom i strid med Grunnloven § 97. Trygderettens flertall (4-1) kom til at endringen ikke kunne anses som «klart urimelig og urettferdig» og dermed ikke i strid med Grunnloven.

Media

Aktuelt

Trygderettens personvernerklæring

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.10.2018

Trygderettens Årsrapport 2017 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.11.18

Media

Ledige stillingar

  • Det finnes ingen ledige stillingar