Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen beskriver innholdet og kvaliteten på Trygderettens tjenester. Vi ønsker med denne å avklare de forventningene du kan ha til vår ankebehandling. 

TRYGDERETTENS ORGANISERING OG HOVEDOPPGAVE

Om Trygderetten

Trygderettens oppgave er å behandle anker på vedtak om enkeltpersoners rett til pensjoner og andre trygdeytelser. Det vil si rettigheter og plikter etter lov om folketrygd, barnetrygd og krigspensjon, samt i offentlige tjenestepensjonsordninger. Trygderetten fungerer i realiteten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet.

 

Trygderetten er i praksis siste instans for behandling av krav om pensjoner eller andre trygdeytelser, og har som formål å bidra til en særlig høy grad av rettssikkerhet i disse sakene. Overprøving av Trygderettens avgjørelser kan skje ved lagmannsretten.

 

Trygderetten behandler ankesaker fra hele landet. Vi er lokalisert i Oslo, og disponerer i alt ca. 65 årsverk. Leder, nestleder og i underkant av 20 faste rettsmedlemmer er jurister, og ca. 10 faste rettsmedlemmer har medisinsk- eller attføringsfaglig kompetanse. I tillegg er det ansatt 12-14 rettsfullmektiger.

 

Trygderetten er delt inn i fem avdelinger. En administrativ- og fire fagavdelinger, som hver behandler alle typer saker. En rett settes vanligvis sammen av to eller tre dommere (rettsmedlemmer/rettsfullmektiger), alt etter sakens art.

Trygderettens målsetting

Trygderetten skal
• behandle og avgjøre saker i henhold til lov om anke til Trygderetten
• fatte riktige avgjørelser slik at kjennelser er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
• avgjøre sakene innen rimelig tid
• avsi kjennelser som er retningsgivende for NAV, pensjonskasser og andre rettsanvendere innenfor trygde- og pensjonsrettens område
• behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det inngir tillit 

Sakstyper

Trygderetten behandler anker over vedtak som er gjort av NAV eller offentlige pensjonskasser.

 

De største saksområdene er som følger:

• uførepensjon
• yrkesskade
• grunnstønad og hjelpestønad
• ytelser under medisinsk rehabilitering
• dagpenger under arbeidsløshet
• ytelser under yrkesrettet attføring
• sykepenger
• forvaltningsmessige bestemmelser
• krigspensjon
• stønad til hjelpemidler - f.eks. bil
• pensjon fra Statens pensjonskasse
• pensjon fra kommunale- og fylkeskommunale pensjonskasser

  

SAKSGANG OG SAKSBEHANDLING

Saksgang

Reglene om Trygderettens behandling av saker finnes i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten.

 

Et avslag på krav om stønad innenfor trygdens område kan ankes til Trygderetten etter at saken er endelig behandlet i den etat som har gjort vedtaket. Det vil si at eventuell klagerett til overordnet instans må være utnyttet først.

 

Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker fra du har mottatt melding om vedtaket.

 

Anken skal fremsettes skriftlig eller muntlig til ditt NAV-kontor eller din pensjonskasse. Dersom du fremsetter en muntlig anke, skal vedkommende kontor være behjelpelig med å sette opp en skriftlig anke.

 

Før saken oversendes Trygderetten, skal den institusjon som har truffet vedtaket det ankes over, forberede saksbehandlingen. Det skal foretas en ny prøving av saken, og du vil få en kopi av den nye saksutredningen, med anledning til å uttale deg.

 

Det er først når saken er mottatt i Trygderetten at saksbehandlingen hos oss starter. Du, eller eventuelt din prosessfullmektig, vil få skriftlig melding fra oss om at saken er mottatt.

Saksbehandlingen i Trygderetten

Saksbehandlingen er hovedsakelig skriftlig, og alle sakens dokumenter skal følge med under behandlingen. Retten skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst.

 

Retten avgjør sakene ved vanlig flertall i en begrunnet kjennelse. Retten kan gi en forenklet begrunnelse hvis den enstemmig finner at anken ikke kan føre fram, og kjennelsen ikke antas å få betydning utover den foreliggende sak.

 

Resultatet av behandlingen i Trygderetten de siste årene er at 13-16 % av vedtakene er blitt omgjort til fordel for den ankende part, og 8-10 % er blitt opphevet og hjemsendt til ny behandling i forvaltningen.

 

Behandlingen i Trygderetten er gebyrfri.

Svartider

Trygderetten avsier ca. 3 000 kjennelser i året. Svartiden varierer noe for de ulike sakstyper. Gjennomsnittlig svartid har i de senere år ligget på 3-5 måneder.

 

Du kan forvente at 80-90 % av alle ankene er ferdig behandlet innen et halvt år. Enkelte saker kan kreve noe lengre tid, særlig der det må innhentes ytterligere opplysninger. Du vil bli nærmere orientert dersom saksbehandlingstiden blir vesentlig lengre enn 6 måneder. Ingen saker skal ta lengre tid enn 9 måneder, så sant Trygderetten har mulighet for å påvirke fremdriften.

Fri rettshjelp

Du har rett til å la deg bistå av en prosessfullmektig/advokat. Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel dersom Trygderetten finner advokatbistand nødvendig i din sak. Retten til fri rettshjelp i Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser.

 

En advokat vil kunne orientere nærmere om vilkårene.

Saksomkostninger

Retten kan bestemme at din motpart skal betale de nødvendige utgifter du har i forbindelse med ankesaken. Det vil som oftest gjelde utgifter til advokatbistand. En forutsetning for dette er at Trygderetten har endret vedtaket til din fordel. 

Media

Aktuelt

Trygderettens personvernerklæring

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.10.2018

Trygderettens Årsrapport 2017 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 02.11.18