Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 36580 | Neste 10 Siste 10
Ankenummer 2001230 01.07.2020
Gjenopptak av sakskostnadsavgjørelse. Trygderettsloven § 27. Gjenopptak. Trygderetten hadde avsag kjennelse med slutning om å henvise sak til ny behandling i NAV. Avgjørelsen var begrunnet med at relevante dokumenter ikke var innhentet og vurdert av NAV. Vedrørende sakskostnader ble det uttalt at en kjennelse om henvisning ikke var til gunst for parten fordi det ikke forelå en endelig avgjørelse som var til gunst. Saken ble brakt inn for Sivilombudsmannen som stilte seg kritisk til den generelle bruken av henvisningsslutninger og konkret til sakskostnadsavgjørelsen. Retten fant at vilkårene for gjenopptak av kostnadsavgjørelsen var oppfylt. Retten vurderte at det forelå særlig grunn til se bort fra at fristen for å begjære gjenopptak var oversittet, da Sivilombudsmannen hadde vurdert saken og uttalt kritikk. Rettsanvendelsen ble også ansett som uforsvarlig, da kjennelsen etter sitt innhold ga grunnlag for en slutning om opphevelse, som ville vært å anse som 'til gunst' for parten og dermed utløse sakskostnader.
Ankenummer 2000797 12.06.2020
Ankefrist og arbeidsavklaringspenger utover fire år. Trl. § 9, fvl. § 12 og ftrl. § 11-12. Stadfestelse. Klagevedtaket ble kun sendt til den ankene part og ikke til prosessfullmektig. Retten kom til at ankefristen begynte å løpe da prosessfullmektig ble gjort kjent med vedtaket, og at den var overholdt. Retten fant det ikke sannsynliggjort at sykdom var hovedårsaken til at den ankende parts arbeidsevne ikke var avklart etter fire år. Ut fra medisinsk dokumentasjon og tiltaksrapporter fremstod utfordringer med omsorgsoppgaver og økonomi som de mest fremtredende hindre for den ankende parts arbeidsavklaring.
Ankenummer 1902161 05.06.2020
Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Folketrygdloven §§ 11-12, 11-18 og 11-31 og 12-5. Ankesakene 19/02161 og 20/00124 ble forent til felles behandling. Den ankende part var en 31. år gammel mann med helseproblemer i form av langvarige og kroniske halebenssmerter, samt korsryggsmerter. I tillegg hadde han noe lettere psykiske lidelser. Spørsmålet i 19/02161 var om den ankende part oppfylte vilkårene i § 12-5. Retten fant at han var ferdig behandlet, og viste til uttalelser fra fagpersonell, samt at han hadde vært behandlet i en årrekke uten at dette hadde medført bedring i inntektsevnen. Hva gjaldt spørsmålet om arbeidsrettede tiltak, besvarte den samlede rett at vilkåret var oppfylt, men et mindretall dissenterte hva gjaldt spørsmålet om tidspunktet for oppfyllelsen. Flertallet kom til at vilkåret var oppfylt fra den ankende part hadde gjennomført tiltak i slutten av januar 2019, mens mindretallet mente at vilkåret allerede var oppfylt i mai 2018. Da NAV ikke hadde vurdert de øvrige vilkårene for uføretrygd, kom retten til at ankemotpartens vedtak måtte oppheves og saken henvises til ny behandling. Når det gjaldt ankesak 20/00124, var spørsmålet om det var grunnlag for å forlenge den ankende parts arbeidsavklaringspenger utover 22. oktober 2018. Retten besvarte dette benkendende på bakgrunn av en vurdering av at vilkårene i § 11-12 andre ledd ikke var oppfylt. Det var heller ikke grunnlag for å forlenge arbeidsavklaringspengene med henvisning til §§ 11-18 eller 11-31. Vedtaket ble derfor stadfestet.
Ankenummer 2000124 05.06.2020
Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Folketrygdloven §§ 11-12, 11-18 og 11-31 og 12-5. Ankesakene 19/02161 og 20/00124 ble forent til felles behandling. Den ankende part var en 31. år gammel mann med helseproblemer i form av langvarige og kroniske halebenssmerter, samt korsryggsmerter. I tillegg hadde han noe lettere psykiske lidelser. Spørsmålet i 19/02161 var om den ankende part oppfylte vilkårene i § 12-5. Retten fant at han var ferdig behandlet, og viste til uttalelser fra fagpersonell, samt at han hadde vært behandlet i en årrekke uten at dette hadde medført bedring i inntektsevnen. Hva gjaldt spørsmålet om arbeidsrettede tiltak, besvarte den samlede rett at vilkåret var oppfylt, men et mindretall dissenterte hva gjaldt spørsmålet om tidspunktet for oppfyllelsen. Flertallet kom til at vilkåret var oppfylt fra den ankende part hadde gjennomført tiltak i slutten av januar 2019, mens mindretallet mente at vilkåret allerede var oppfylt i mai 2018. Da NAV ikke hadde vurdert de øvrige vilkårene for uføretrygd, kom retten til at ankemotpartens vedtak måtte oppheves og saken henvises til ny behandling. Når det gjaldt ankesak 20/00124, var spørsmålet om det var grunnlag for å forlenge den ankende parts arbeidsavklaringspenger utover 22. oktober 2018. Retten besvarte dette benkendende på bakgrunn av en vurdering av at vilkårene i § 11-12 andre ledd ikke var oppfylt. Det var heller ikke grunnlag for å forlenge arbeidsavklaringspengene med henvisning til §§ 11-18 eller 11-31. Vedtaket ble derfor stadfestet.
Ankenummer 1902382 05.06.2020
Arbeidsavklaringspenger. Forlengelse utover fire år. Ftrl. § 11-12. Stadfestelse. Kvinne, f. 1961, hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i 5 år da de ble stanset. Basert på en konkret vurdering fant retten at vilkårene for ytterligere forlengelse ikke var oppfylt. Retten kunne ikke se at den ankende parts ryggproblemer var hovedårsaken til at hun ikke var ferdig avklart mot arbeid.
Ankenummer 1902158 02.06.2020
Arbeidsavklaringspenger, varighet, ftrl § 11-12, stadfestelse. Han var diagnostisert med kronisk alkoholisme, angst/depresjon og tvangslidelse Han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i mer enn 4 år. Behandling hadde vært forsøkt, men med tilbakefall. Retten var enig med NAV i at vilkårene i folketrygdloven § 11-12 andre ledd, på opphørstidspunktet ikke var oppfylt .
Ankenummer 1902847 26.05.2020
Stans av overgangsstønad tilbake i tid. Ftrl § 21-6. Omgjort. Den ankende parten var innvilget overgangsstønad fram til 30. juni 2018 da det 28. juni 2018 ble truffet vedtak om stans av ytelsen med virkning fra 1. mars 2018. Under henvisning til uttalelser om ftrl § 21-6 i kjennelse med ankenr. 19/00341, kom retten til at det ikke var rettslig grunnlag for stans av overgangsstønaden tilbake i tid. Retten nevnte at dette også var i samsvar med lovforståelsen lagt til grunn i kjennelse med ankenr. 19/02844.
Ankenummer 1902437 20.05.2020
Arbeidsavklaringspenger utover fireårsfristen. Folketrygdloven § 11-12 andre ledd. Stadfestelse. Retten fant at det ikke hadde foregått langvarig utredning før hensiktsmessig behandling kunne starte, og vilkåret i folketrygdloven § 11-12 andre ledd bokstav a var dermed ikke oppfylt. Retten fant at den ankende part heller ikke hadde vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak, og fylte deror ikke vilkåret i § 11-12 andre ledd bokstav b. Hun hadde dermed ikke rett til forlengelse av arbeidsavklaringspengene.
Ankenummer 1902213 13.05.2020
Forlengelse av arbeidsavklaringspenger. Varighetsvilkåret i folketrygdloven § 11-12. Den ankende parts anke over stans av arbeidsavklaringspenger førte frem. Retten fant det sannsynliggjort at den ankende parts psykiske helseplager var hovedårsaken til at hennes arbeidsevne ikke tidligere var avklart mot arbeid eller uføretrygd, og at tilleggsvilkåret i § 11-12 annet ledd bokstav a var oppfylt. Hun hadde dermed krav på å få forlenget stønadsperioden. Hel omgjøring.
Ankenummer 1902806 08.05.2020
Arbeidsavklaringspenger. Spørsmål om forlengelse. § 11-12. Henvisning. Den ankende part anførte at hun på grunn av forverret skade mot slutten av arbeidsavklaringsløpet hadde rett på forlenget periode med ytelsen. Retten kom til at hun ikke oppfylte vilkårene om langvarig utredning eller at behandling hadde hindret arbeidsrettede tiltak. Hun hadde derfor ikke rett på forlenget periode med arbeidsavklaringspenger. Retten mente imidlertid NAV Klageinstans ved sin fulle overprøving også burde vurdert om vilkårene for uføretrygd fikk anvendelse, basert på klare indikasjoner på at den ankende part ikke ville komme tilbake i arbeid på grunn av skade, og sammenhengen mellom arbeidsklaringspenger og uføretrygd.
1-10 av 36580 | Neste 10 Siste 10