Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 36022 | Neste 10 Siste 2
Ankenummer 1701790 28.05.2019
Omgjøring. Femmedlemskjennelse. Den ankende part var en mann født 1996. Han var sterkt bevegelseshemmet og multihandicappet, og søkte om støtte til anskaffelse av bensindrevet terrenggående toseters rullestol Terrengen. Retten delte seg i et flertall på tre og et mindretall på to medlemmer. Det ble tatt utgangspunkt i ftrl § 10-7 1 a) og hjelpemiddelforskriften § 1,3 hvor det stilles krav om at hjelpemidler må være nødvendige og hensiktsmessige, og samme forskrifts § 2,3. ledd, hvor det er bestemt at det til et medlem under 26 år kan gis hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller forbedre funksjonsevnen. Fremkomstmidlet var ikke et kjøretøy etter forskrift 7.3.2003 nr. 290 § 2, 1. ledd. Forskrift av 25.6.2014 om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år kom etter flertallets syn ikke til anvendelse i saken. Flertallet gav uttrykk for at han hadde boforhold som gjorde at han i større grad enn de aller fleste andre til daglig ville kunne ha nytte av å ferdes i naturen. Dette ville bidra til trening, aktivisering og stimulering for ham. Det var da ikke tvilsomt at han oppfylte vilkårene for å få stønad. Mindretallet la stor vekt på forarbeidene til endringen av § 10-6 i 2003 og gav uttrykk for at rammen for begrepet «i dagliglivet» måtte forstås som aktiviteter som en gjør tilnærmet hver dag, og i det vesentlige der en bor. Fritidsaktiviteter falt utenfor begrepet. En elektrisk rullestol ville i tilstrekkelig grad ivareta den ankende parts behov for aktiviteter i nærmiljøet.
Ankenummer 1802893 30.04.2019
Forlengelse av arbeidsavklaringspenger. Ftrl § 11-12. Stadfestelse. Saken gjaldt forlengelse av arbeidsavklaringspenger utover normalperioden på tre år. Kravet ble vurdert på grunnlag av reglene i ftrl § 11-12 andre ledd. Retten la til grunn at det ikke skulle tas hensyn til om ytelsen tidligere hadde blitt forlenget. Retten kom med enkelte uttalelser om forståelsen av bestemmelsen og kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for forlengelse ikke var oppfylt.
Ankenummer 1802665 03.04.2019
Anke over vedtak om omgjøring av vedtak om dagpenger til den ankende parts ugunst. Sykepenger ble etter omgjørelsen gitt etter ftrl. § 8-47. Retten kom til at vedtaket om innvilgelse av sykepenger som arbeidstaker led av innholdsmangel og at NAV kunne omgjøre vedtaket til den ankende parts ugunst. Retten la særlig vekt på opplysningen om at den ankende part ikke hadde arbeidsplikt. Retten fant ikke at det var begått saksbehandlingsfeil som medførte at vedtaket om omgjøring var ugyldig.
Ankenummer 1803427 29.03.2019
Frist for å sette frem krav. Folketrygdloven § 22-13. Omgjøring. Foreldrepar mistet to nyfødte sønner med kort tids mellomrom på sykehuset i nyfødtperioden. Det ble åpnet tilsynssak av Helsetilsynet. Foreldrene satte frem krav om gravferdsstønad flere måneder etter utløp av seksmånedersfristen i folketrygdloven § 22-13 andre ledd. Retten fant det dokumentert at vilkårene for å gjøre unntak fra fristen var oppfylt, da foreldrene var åpenbart ute av stand til å sette frem kravet tidligere, jf. folketrygdloven § 22-13 sjette ledd.
Ankenummer 1803248 29.03.2019
Stønad til hjelpemiddel. Folketrygdloven § 10-6 og § 10-7. Omgjøring. Den ankende part var en jente med cerebral parese med alvorlige tale- og bevegelsesvansker. Hun kommuniserte ved hjelp av symboler i et kommunikasjonsoppsett på en talemaskin med øyestyring. Etter å ha nådd et visst modenhetsnivå og en viss språkkompetanse, var det behov for en oppgradering av kommunikasjonsoppsettet. Ankemotparten anførte at en slik oppgradering utgjorde et pedagogisk læremiddel, og at den ikke var omfattet av hjelpemiddelbegrepet i folketrygden. Etter rettens syn var kommunikasjonsoppsettet også ved en slik oppgradering først og fremst et hjelpemiddel for å kommunisere med andre, og dermed en forutsetning for å lære. Retten la til grunn at skolens ansvar omfattet en viss individuell tilpasning av kommunikasjonsverktøyet, men at oppgraderingen den ankende part hadde behov for gikk ut over dette.
Ankenummer 1802302 29.03.2019
Spørsmål om etteroppgjør av AFP for 2016. Hovedtariffavtalen i staten, lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og tilhørende forskrift. Statens pensjonskasse sitt vedtak ble stadfestet. Den ankende part hadde overskredet toleransegrensen på 15 000 kroner og fikk krav om tilbakebetaling av 9409 kroner. Hun hadde ikke vært klar over at hun skulle rapportere feriepenger som var opptjent etter første uttak av AFP om mente Statens pensjonskasse burde tatt disse med i betraktning da størrelsen burde være kjent for pensjonskassen. Retten viste til reglenes objektive karakter og at etteroppgjør måtte skje selv i tilfeller hvor Statens pensjonskasse ved en feil hadde registrert for lav forventet inntekt.
Ankenummer 1803426 29.03.2019
Frist for å sette frem krav. Folketrygdloven § 22-13. Omgjøring. Foreldrepar mistet to nyfødte sønner med kort tids mellomrom på sykehuset i nyfødtperioden. Det ble åpnet tilsynssak av Helsetilsynet. Foreldrene satte frem krav om gravferdsstønad flere måneder etter utløp av seksmånedersfristen i folketrygdloven § 22-13 andre ledd. Retten fant det dokumentert at vilkårene for å gjøre unntak fra fristen var oppfylt, da foreldrene var åpenbart ute av stand til å sette frem kravet tidligere, jf. folketrygdloven § 22-13 sjette ledd.
Ankenummer 1802232 29.03.2019
Tilbakekreving av feilutbetalte dagpenger under utdanning. Folketrygdloven §§ 22-15, 4-6 og dagpengeforskriften § 4-3. Kvinne, født i 1967, fikk vedtak om tilbakekreving av feilutbetalte dagpenger under utdanning. Hun fulgte et kurs av 12 mnd varighet med noen frivillige samlinger på dagtid, mens hun mottok dagpenger uten å ha søkt om dette på forhånd. Hun hadde svart «nei» på at hun var under utdanning i den aktuelle perioden. Retten fant at utdanningen ikke falt inn under unntakene i dagpengeforskriften og at den derfor ikke var forenelig med rett til dagpenger. Retten fant at den ankende part var tilstrekkelig informert om regelverket og at feilutbetalingen var forårsaket av den ankende part. Den ankende part hadde fått delvis medhold av NAV i at forkurset måtte anses som en separat del og tilbakebetaling av dagpenger i denne perioden var derfor frafalt, Retten fant at Vilkårene for tilbakekreving av dagpenger for den øvrige del av perioden var oppfylt.
Ankenummer 1802076 28.03.2019
Spørsmål om rett til sykepenger etter å ha fremmet krav om AFP i offentlig stilling. Folketrygdloven § 8-3. NAV Klageinstans sitt vedtak ble stadfestet. Den ankende part hadde fremmet søknad om AFP fra Statens pensjonskasse i februar med hensikt om å avslutte sin yrkesaktivitet 1. juni. I mai ble han imidlertid rammet av hjerneblødning om mente han måtte få sykepenger i stedet. Retten var enig med NAV Klageinstans med hensyn til forståelsen av bestemmelsen i folketrygdloven § 8-3 tredje ledd og sa seg enig i den utlegning av rettskildebildet som retten hadde gjort i ankesak TRR-2003-5728.
Ankenummer 1802649 28.03.2019
Overgangsstønad som følge av omsorg for særlig tilsynskrevende barn. Ftrl. § 15-8. En kvinne født i 1976 hadde aleneomsorgen for to barn. Hun arbeidet redusert i en turnus som miljøarbeider. Begge barna hadde utvidede omsorgsbehov, men kun det ene barnet var ansett som særlig tilsynskrevende av NAV. NAV hadde avslått søknaden om overgangsstønad da det det ikke ble ansett å være årsakssammenheng mellom omsorgsoppgavene og den ankende parts muligheter for å arbeide fulltid. Datteren hadde blant annet diagnosene Asperger syndrom, ADHD og uspesifisert søvnforstyrrelse. Retten kom til et annet resultat enn klageinstansen, og fant at det forelå tilstrekkelig dokumentert årsakssammenheng mellom den ankende parts reduserte muligheter til å arbeide heltid og omsorgsoppgavene for barna. Omgjøring
1-10 av 36022 | Neste 10 Siste 2