Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 36065 | Neste 10 Siste 5
Ankenummer 1802639 14.08.2019
Etteroppgjør, inntektsgrense. Forskrift om reduksjon av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør. Henvisning. Retten var enig med KLP i at etteroppgjør kan foretas uten hensyn til skyld. Retten viste til forskriften § 5 og praksis for dette. Saken reiste imidlertid spørsmål om inntektsgrensen var korrekt, jfr. forskriften § 3b. Spørsmålet var om den ankende part hadde hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling. Hun hadde hatt et funksjonstillegg som lærer. Retten fant det relevant å vise til forskrift om pensjonsgrunnlag i Statens pensjonskasse (SPK) § 15 og særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring pkt. 7.2 og 9.1. Retten fant at hun hadde hatt en reell inntektsøkning i sin lærerstilling. Spørsmålet var videre om tillegget var varig. Avgjørende ble etter rettens oppfatning to-årsgrensen i nevnte SPK-forskrift om pensjonsgrunnlag. Retten fant at KLP ikke hadde utredet spørsmålene om inntektsgrensen tilstrekkelig og henviste saken i samsvar med trygderettsloven § 21 (4) fjerde setning.
Ankenummer 1701790 28.05.2019
Omgjøring. Femmedlemskjennelse. Den ankende part var en mann født 1996. Han var sterkt bevegelseshemmet og multihandicappet, og søkte om støtte til anskaffelse av bensindrevet terrenggående toseters rullestol Terrengen. Retten delte seg i et flertall på tre og et mindretall på to medlemmer. Det ble tatt utgangspunkt i ftrl § 10-7 1 a) og hjelpemiddelforskriften § 1,3 hvor det stilles krav om at hjelpemidler må være nødvendige og hensiktsmessige, og samme forskrifts § 2,3. ledd, hvor det er bestemt at det til et medlem under 26 år kan gis hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller forbedre funksjonsevnen. Fremkomstmidlet var ikke et kjøretøy etter forskrift 7.3.2003 nr. 290 § 2, 1. ledd. Forskrift av 25.6.2014 om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år kom etter flertallets syn ikke til anvendelse i saken. Flertallet gav uttrykk for at han hadde boforhold som gjorde at han i større grad enn de aller fleste andre til daglig ville kunne ha nytte av å ferdes i naturen. Dette ville bidra til trening, aktivisering og stimulering for ham. Det var da ikke tvilsomt at han oppfylte vilkårene for å få stønad. Mindretallet la stor vekt på forarbeidene til endringen av § 10-6 i 2003 og gav uttrykk for at rammen for begrepet «i dagliglivet» måtte forstås som aktiviteter som en gjør tilnærmet hver dag, og i det vesentlige der en bor. Fritidsaktiviteter falt utenfor begrepet. En elektrisk rullestol ville i tilstrekkelig grad ivareta den ankende parts behov for aktiviteter i nærmiljøet.
Ankenummer 1802431 21.05.2019
Uføretrygd. Yrkesskadefordel. Ftrl. § 12-17. Stadfestelse. Mann, f. 1959, var i 2015 tilkjent 50 prosent uføretrygd. 50 prosent av uførheten ble beregnet etter reglene for yrkesskade, da han hadde vært utsatt for et fall med lårhalsbrudd i 2010. Retten kunne ikke se at det var grunnlag for å tilkjenne full yrkesskadefordel. Han hadde flere helseproblemer forut for arbeidsulykken, herunder nyresykdom, smerter i knær og hofter og andre ledd. Det forelå ikke klare årsaksforhold, og rettens anså det da rimelig å anse halvparten av uførheten som relatert til yrkesskade, jf. Trygderettens faste og lange praksis på dette, jf. eks. TRR-2018-1977 med videre henvisninger til praksis.d
Ankenummer 1803018 16.05.2019
Den ankende part arbeidet som politi. Under obligatorisk trening på arrestasjonsteknikk - nedleggelse fremover - skadet hun venstre kne. NAV avslo den ankende parts krav om å godkjenne skaden som yrkesskade under henvisning til at det ikke var tale om en arbeidsulykke. Retten gikk gjennom praksis fra Høyesterett generelt knyttet til arbeidsulykkebegrepet og Trygderettens praksis spesielt knyttet til sammenlignbare saker. Retten kom til at den aktuelle øvelsen inngikk i den ankende parts normale arbeidsoppgaver som politi. Etter en samlet vurdering, hvor det ble betydelig vekt på praksis fra Trygderetten, kom retten til at den ankende part ikke hadde vært utsatt for en arbeidsulykke i folketrygdlovens forstand. Stadfestelse.
Ankenummer 1802573 03.05.2019
Stadfestelse. Den ankende part var en kvinne født i 1956. KLP hadde ettergitt kravet for 2015, men fastholdt etteroppgjøret for 2016. Hun hadde et fast tillegg, som ikke ble redusert da hun ble innvilget 80 prosent uførepensjon fra sykepleierordningen. Det var ikke grunnlag for å dispensere; det ble vist til reglenes objektive karakter, jf. TRR-18-1712.
Ankenummer 1802893 30.04.2019
Forlengelse av arbeidsavklaringspenger. Ftrl § 11-12. Stadfestelse. Saken gjaldt forlengelse av arbeidsavklaringspenger utover normalperioden på tre år. Kravet ble vurdert på grunnlag av reglene i ftrl § 11-12 andre ledd. Retten la til grunn at det ikke skulle tas hensyn til om ytelsen tidligere hadde blitt forlenget. Retten kom med enkelte uttalelser om forståelsen av bestemmelsen og kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for forlengelse ikke var oppfylt.
Ankenummer 1800401 26.04.2019
Sykepenger. Oversittet ankefrist. Folketrygdloven § 8-3, Trygderettsloven § 9. Oppreisning for oversittet ankefrist. Stadfestelse. Den ankende part anket for sent, men retten fant at det det forelå tvil om hva som hadde blitt sagt i samtale med NAV, og at det derved var en mulighet for at det forelå en misforståelse. Det forelå etter rettens syn særlige grunner som talte for at det i denne saken gis oppreisning for oversittet ankefrist. Når det gjaldt spørsmålet om den ankende part har rett til sykepenger da han ble sykmeldt, kom retten til at det ikke var innbetalt skatter og avgifter før sykmeldingstidspunktet, alt har skjedd etterskuddsvis. Den ankende part arbeide i sin fars firma. Ut fra praksis mener retten det er tilstrekkelig at NAV konstaterer at det er et nært forhold. Ved nære forhold mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren skjerpes kravene til notoritet. Retten fant at den ankende part ikke hadde sannsynliggjort at han hadde inntektstap. Han fylte ikke vilkårene for rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-3, da han ble sykmeldt.
Ankenummer 1802821 26.04.2019
Spørsmål om rett til foreldrepenger. Folketrygdloven § 14-10 tredje ledd. NAV Klageinstans sitt vedtak ble stadfestet. To kvinner som var gift med hverandre hadde nedkommet med hvert sitt barn med tre måneders mellomrom. Den ankende parts stønadsdager som ikke var tatt ut da ektefellens stønadsperiode startet, falt bort. Retten viste til at dette var i samsvar med bestemmelsen i folketrygdloven § 14-10 tredje ledd andre punktum og at et hvilket som helst ektepar som for eksempel først adopterer et barn, innvilges foreldrepenger og deretter får eget barn tre måneder senere, ville komme i samme situasjon. Om det skulle være en særregel for to kvinner som er gift med hverandre måtte i tilfelle komme til uttrykk som en klar lovgivervilje, mente retten.
Ankenummer 1801499 11.04.2019
Yrkesskadeandel i uføretrygden, ftrl § 12-17, omgjøring. Han hadde fått godkjent psykiske ettervirkninger som yrkesskade etter at han var vitne til at en medelev på skolen var blitt påkjørt og drept. Han var diagnostisert med PTSD, og hadde utviklet rusmiddelmisbruk. NAV hadde innvilget 50 % yrkesskadeandel i uføretrygden. Ut fra erklæringer fra psykolog fant retten at mer enn 70 % av uførheten hadde årsakssammenheng til ulykken.
Ankenummer 1802665 03.04.2019
Anke over vedtak om omgjøring av vedtak om dagpenger til den ankende parts ugunst. Sykepenger ble etter omgjørelsen gitt etter ftrl. § 8-47. Retten kom til at vedtaket om innvilgelse av sykepenger som arbeidstaker led av innholdsmangel og at NAV kunne omgjøre vedtaket til den ankende parts ugunst. Retten la særlig vekt på opplysningen om at den ankende part ikke hadde arbeidsplikt. Retten fant ikke at det var begått saksbehandlingsfeil som medførte at vedtaket om omgjøring var ugyldig.
1-10 av 36065 | Neste 10 Siste 5