Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 36580 | Neste 10 Siste 10
Ankenummer 0604036 15.06.2007
Anken gjaldt avslag på krav om uføreytelse for en kvinne i slutten av 40 årene. Den ankende part var gift og hadde barn. Hun var av innvandrerbakgrunn og hadde i liten grad vært i inntektsgivende arbeid. Det var godtgjort at ankende part hadde sammensatte helseplager. I likhet med trygdeetaten fant retten at hennes helseplager ikke var av slik art og grad at inntektsevnen var nedsatt med minst halvparten. Stadfestelse.
Ankenummer Kjennelse 0900409 10.07.2009
Dekning av utgifter til legemiddelet Atacand til bruk mot migrene. Folketrygdloven § 5-14. Tidligere blåreseptforskrift nr. 330 av 1997, § 10a. Kravet til vitenskapelig dokumentasjon. Opphevelse. Medlemmet hadde en litt spesiell migrene, og hadde ikke hatt effekt verken av migrenemedisin eller betablokkere. Han hadde deltatt i en kronhodestudie i regi av nevrologisk avdeling og han hadde opplevd god effekt ved bruk av Atacand, som er godkjent for bruk ved høyt blodtrykk. Spørsmålet var om vilkårene for dekning av legemiddelet var oppfylt, jf. unntaksregelen i forskriften § 10a, som sa at man kunne få dekket utgifter for ikke forhåndsgodkjente legemidler dersom 'særlige grunner taler for det'. Dette var utdypet i retn.linj., som blant annet stilte krav til vit. dok. Det forelå en studie som viste effekt av legemiddelet for migrenepasienter, artikkel var publisert i JAMA. Videre var det nevnt i norsk legemiddelhåndbok at det var rimelig god dokumentasjon på effekt ved bruk av legemiddelet som migreneprofylakse. Dap hadde også sannsynliggjort rimelig bra at han individuelt hadde hatt god effekt. Retten redegjorde for praksis mht dok.kravet ifht henholdsvis reglene i ftrl § 5-14 og saker om grunnstønad til diett i ftrl § 6-3. Amp hadde uttalt at den studien som forelå var for liten. Det var en mangel ved begrunnelsen at man ikke hadde tatt stilling til hva som skulle til for å oppfylle dok.kravet. Opphevelse.
Ankenummer 1000796 27.08.2010
Spørsmål om dokumentasjon av arbeidsuførhet. Folketrygdloven § 8-7, jf § 7 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4. Stadfestet. Den ankende part var bosatt i x, men hadde beholdt sin fastlege i Y. Han hadde vært til konsultasjon hos legen primo desember, men de ble enige om å se an behovet for sykmelding til etter at den ankende part hadde avviklet sin ferie. Primo februar påfølgende år blir den ankende part sykmeldt for en to-måneders periode fra primo januar, basert på telefonkontakt med legen. Retten er enig med ankemotparten i at dette ikke kunne anses som tilstrekkelig grunnlag for dokumentasjon av arbeidsuførhet og viste til at forskriften om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege forutsatte at utstedelse av attest for arbeidsuførhet skal bygge på en personlig undersøkelse av pasienten.
Ankenummer 1600919 02.09.2016
Dap hadde deltidsarbeidsforhold tilknyttet KLP, og var dermed i aktiv stilling. Retten fant at vilkåret i pensjonsloven § 27 femte ledd om at medlemmet må ha fratrådt sin stilling for rett til oppsatt pensjon dermed ikke var oppfylt. Stadfestelse.
Ankenummer 1603534 18.08.2017
Stadfestelse. Den ankende part var en mann født i 1953. Han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger i ventetid. Han trakk sin søknad om uførepensjon fra folketrygden, og valgte å gå over på alderspensjon med privat AFP. Det er ikke hjemmel for å utbetale arbeidsavklaringspenger i ventetid på uførepensjon når krav om uførepensjon er trukket. Retten oppfatter saken slik at han var vurdert som ferdig avklart mot uførepensjon. Det skulle da ikke være grunnlag for å innvilge arbeidsavklaringspenger etter ordinære regler. Folketrygdloven § 11-25 bestemmer at ny AFP i privat sektor kombineres med arbeidsavklaringspenger, og at ny AFP i privat sektor ikke skal føre til reduksjon i arbeidsavklaringspengene. Retten oppfattet ham som ferdig avklart mot uførepensjon, og arbeidsavklaringspenger etter ordinære regler var da ikke en ytelse det er adgang til å innvilge.
Ankenummer 1802949 27.06.2019
Uføretrygd, ftrl § 12-6, stadfestelse. Han unndro seg utredning og behandling. Retten var enig med NAV i at sykdom ikke var hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen.
Ankenummer 0901181 04.12.2009
Krav om gradert uførepensjon fra Vital Forsikring ASA avslått på grunnlag av regler om karens. Vedtekter for tariffestet kollektiv tjenestepensjonsordning § 8-4 annet ledd, jf. forsikringsvilkår for tariffestet tjenestepensjonsordning i Vital Forsikring ASA § 1-3 og fal § 11-2 annet ledd bokstav b.Omgjøring. Retten tok utgangspunkt i enstemmig femmedlemskjennelse i Trygderetten 8. mai 2009, jf.dom i Høyesterett 26. mai 2008, Rt 2008 s 720. Retten kom også i aktuelle sak til at det kreves at karensklausulen er framhevet i forsikringsbeviset.
Ankenummer 1001952 17.12.2010
Spørsmål om rett til uføreytelse. Folketrygdloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7. Stadfestet. Den ankende part innvandret til Norge 15. august 2001 og har oppholdstillatelse fra 8. april 2002. Han hadde fått avslag på krav om uføreytelse med ulike begrunnelser, blant annet at han ikke hadde vært medlem i tre år før han ble ufør. Retten var enig med ankemotparten i at det var for tidlig å ta stilling til om den ankende part var varig ufør og at det ikke burde være noe til hinder for at han forsøkte arbeidsrettede tiltak.
Ankenummer 1300711 21.06.2013
Tilbakedatering av sykmelding. Ftrl. § 8-7. Omgjøring. Kvinne, født 1952, fikk diaré/parasittinfeksjon 17. mai-helga, på besøk hos familie i by på Vestlandet. Hun dro derfor ikke på jobb offshore 21. mai. Hun ringte fastlegekontoret 21. mai og fikk satt opp time når hun var tilbake i Vestfold. Undersøkelse ble foretatt først 30. mai, hvorpå sykmelding for 21.5 - 30.5 ikke ble godtatt. Retten fant at hennes arbeidsuførhet var tilstrekkelig godtgjort i hele perioden, og la vekt på at hun hadde ringt legekontoret ved sykdomsutbrudd og forøvrig handlet i samsvar med anbefalingen derfra.
Ankenummer 1300399 15.03.2013
Stadfesting. Saka gjaldt krav om stønad til bil for ei 5 år gammal jente med Downs syndrom. Ho var i tillegg til å ha Downs syndrom plaga med astma, forstopping, lavt stoffskifte og hofter som går ut av ledd. Mor til jenta meinte det ikkje var mogleg for dei å bruka offentlege transportmiddel, som følgje av helseplagene hennar og særskilt det faktum at hoftene går ut av ledd. Belastninga på mor var no stor, då jenta var blitt tilnærma ein normal 5-åring i vekst og vekt. Dersom ho slo seg vrang, måtte mor bera henne. Retten kom til at det medisinske vilkåret i bilforskrifta § 3 ikkje var oppfylt, og vurderte ikkje helsetilstanden til å vera av ein slik art eller grad at vilkåra for å få stønad til bil var oppfylt. Retten viste til at ho var gitt spesialvogn frå Hjelpemiddelsentralen, som kan brukast til og frå for å betra forflytningsevna. Det gjekk også fram av dei medisinske opplysningane i saka at hofteleddsproblema vil kunne betra seg med alderen, slik at det var for tidleg å slå fast at gangevna hennar var varig nedsett.
1-10 av 36580 | Neste 10 Siste 10