Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 11-20 av 36607 | Første 10 Neste 10 Siste 7
Ankenummer 0000210 28.04.2000
I 1989 var medlemmet tilstått 100% uførepensjon, uten ektefelletillegg. Kort før han skulle tilstås alderspensjon var han i september 1998 innom trygdekontoret, som fant at han kunne være berettiget til ektefelletillegg. Trygdekontoret tilstod dette fra juni 1998, dvs. 3 måneders tilbakevirkning. Medlemmet mente han hadde krav på tilbakebetaling fra 1992, da ektefellen fylte 60 år (ftrl § 3-24, jf. tidligere folketrygdlov § 8-7). Retten bemerket at kravet om uførepensjon i 1989 også måtte anses å ha vært krav om ektefelletillegg. Spørsmål om ektefelletillegg var blitt vurdert den gang med det resultat at vilkårene for denne ytelsen ikke ble funnet oppfylt. Imidlertid inneholdt verken trygdekontorets melding om tilståelse av uførepensjon eller stønadsbrev noen spesiell avslagsmelding eller påtegning om avslag på krav om ektefelletillegg. Rettens syn var at dersom trygdens organer hadde utført korrekt saksbehandling i forbindelse med tilståelsen av uførepensjon i 1989 ville vedtaket informert medlemmet om ektefelletilleggets eksistens. Det manglende vedtak, og med den manglende informasjon, mente retten fremstod som en vesentlig årsak til at medlemmet ikke hadde fremsatt krav tidligere. Etter fast praksis måtte mangelfulle opplysninger anses som misvisende opplysninger etter ftrl § 22-13 (6). Med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatte retten virkningstidspunktet til september 1995 (3 års tilbakevirkning). Delvis omgjøring.
Ankenummer 0000213 25.08.2000
En kvinne som var blitt permittert 50 % fra sin stilling, hadde fått avslag på krav om dagpenger under utdanning. Hun hadde meldt seg på et såkalt datakortkurs. Kurset gikk 2 ettermiddager/ kvelder i uken i 14 uker og var inndelt i 7 moduler. Vedkommende ville bare ta test/ eksamen i de første 3 modulene, men også følge undervisningen i de siste 4. Kurset ble holdt dager da hun var i arbeid. Aetat fant at det dreide seg om utdanning etter ftrl § 4-6 og at ikke noen av unntaksbestemmelsene i dagpengeforskriften § 4-2 kom til avendelse. Retten fant at det var tvil til stede i forhold til flere av disse bestemmelsene. Dette gjaldt både unntaket for utdanning på kveldstid, unntaket for kortvarig utdanning og unntaket for påbygging/tilleggsutdanning. Retten fant at kvinnen var å anse som reell arbeidssøker, og at det var snakk om en type utdanning som det var ment å gjøres unntak for. Retten fant at hun var berettiget til dagpenger i den tiden hun fulgte det aktuelle kurset. Omgjøring.
Ankenummer 0000256 10.03.2000
Saken gjaldt en 55 år gammel innvandrer fra Tyrkia som ikke hadde vært i inntektsgivende arbeid på mer enn 10 år. Hans sykehistorie hadde startet med sykmelding for depresjon i 1988, og han hadde siden gang jevnlig vært utredet for forskjellige påberopte somatiske lidelser og gjennomgått psykiatriske undersøkelser. Fylkestrygdekontoret mente at det ikke var sannsynliggjort at det forelå sykdom som medførte noen særlig funksjonsnedsettelse, og at det heller var sosiale problemer enn sykdom som forårsaket arbeidsuførheten. Retten anså hans alvorligste diagnose for å være 'Somatiseringssyndrom'. Den la til grunn at en somatiserende nevrose i blant kunne være alvorlig i forhold til arbeidsmuligheter.Den mente det fremgikk i saken at medlemmet ikke hadde tanker for annet enn sykdom. Foruten angjeldende sykdomsplager, hadde han språkproblemer, langt fravær fra arbeidslivet, relativt høy alder etc. Den fant til forskjell fra FTK grunnlag for å anse sykdom som hovedårsak til medlemmets nedsatte inntektsevne. Retten la avgjørende vekt på at det var godt dokumentert at det dreide seg om en sterk somatiseringstendens som hadde vært vedvarende og uendret gjennom en årrekke. Retten fant ikke at medisinsk behandling eller attføringstiltak ville kunne bedre hans inntektsevne. Retten kom til at han fylte vilkårene for rett til 100 prosent uførepensjon. Omgjøring.
Ankenummer 0000267 25.08.2000
Mann, 37 år, hadde arbeidet 20 år i postverket, da han sa opp stillingen og fikk jobb som hjelpearbeider i byggefirma med prøvetid. Han ble oppsagt i prøvetiden fordi han ikke passet i arbeidet. Dagpenger ble tilstått med forlenget ventetid idet han ble ansett å ha sagt opp stillingen i posten uten rimelig grunn, § 4-10 1L bokst. a. Vedkommende anførte at han mistrivdes etter mange år i posten, og ønsket arbeid i tømrerfaget, som han hadde interesse for. Aetat mente oppsigelsen var uten rimelig grunn fordi nytt arbeid ikke var minst like sikkert som det tidligere. Retten ikke enig i at man kan kreve dette. Overgang til nytt arbeid må være rimelig grunn for oppsigelse. Situasjonen også en annen enn hovedanvendelsesområdet for § 4-10. Det må i tilfelle anses godtgjort at overgang til ny jobb er i spekulasjonshensikt. Ikke grunnlag for dette i saken. Omgjøring.
Ankenummer 0000279 25.02.2000
Krigspensjon. Usedvanlig hard påkjenning. Individuelle forhold. 77 årig veteran fra flyvåpnet, med mer enn 8 måneders tjeneste som bakkemannskap på kontinentet ble godtatt som utsatt for usedvanlig hard påkjenning. Lagt vekt på tjenestens lengde, spesielt belastende tjeneste, hadde plager som mest sannsynlig ble ansett som psykosomatiske stressreaksjoner. Fikk 100 prosent krigspensjon etter tilleggsloven. Derfor ikke nødvenig å ta standpunkt til øking av uføregrad etter militærloven ( var tilstått 20 prosent av RTV)
Ankenummer 0000281 13.07.2001
Løsemiddelskade etter eksponering av kloakkgasser godkjent som yrkesykdom, men invaliditet satt til under 15 prosent. Søkeren hadde også fått betydelige muskelsmerter, men det var ikke påvist polynevropathi. Retten viste til at nevropsykologiske tester var forbundet med en del usikkerhet og dette kunne særlig gjelde ved eksponering av H2S-gasser. Muskelsmerter kan imidlertid være en følgetilstand ved løsemiddelsskader selv om polynevropathidiagnose ikke er stilt. Etter forholdene kom retten til at noe mer av plagene til søkeren måtte godkjennes som følgetilstand og satte invaliditeten til 15 prosent.
Ankenummer 0000284 07.07.2000
Krav om utdanningsstønad til førskoleutdanning avslått av fylkestrygdekontoret for 45 år gammel kvinne med den begrunnesle at hun tidligere var tilstått utdanningsstønad til fritidspedagogikk (20 vekttall). Stønad gis vanligvis ikke etter at yrkeskompetanse er oppnådd, og ett- årig utdanning i fritidspedagogikk ble ansett for å gi yrkeskompetanse. Medlemmet har tidligere fått utdanningsstønad til delartium. Retten omgjorde vedtaket, idet retten ikke fant det dokumentert at enheten i fritidspedagogikk ga søker noen selvstendig yrkeskompetanse. Retten anså at hun med utdanning som førskolelærer med tillegg av årsenheten i fritidspedagogikk ville være godt rustet på arbeidsmarkedet fremover, slik at hun kunne bli i stand til å forsørge seg selv.
Ankenummer 0000323 12.05.2000
Mann fremsatte krav om uførepensjon, men fikk avslag. Fylkestrygdekontoret hadde ved behandlingen av uførepensjonssaken ikke tatt stilling til attføringsspørsmålet, slik retten mener det burde ha vært gjort. Mannen fungerte på grunn av ressurssvakhet bare i arbeid under visse forutsetninger. Han var avhengig av tryggheten lokalsamfunnet ga og ville ha store vansker med å etablere seg på et nytt sted. Retten fant at yrkesmessig mobilitet ikke kunne kreves her. Attføring måtte derfor skje der han nå bor.
Ankenummer 0000355 29.09.2000
Kvinne ble tilstått yrkesrettet attføring til Biopatutdanning fra høst 1994 til høst 1998. Hun fikk ikke lenger støtte til dekning av utgifter (attføringsstønad) fra høst 1997, under henvisning til at det ikke lenger var hjemmel for slik utgiftsdekning. Hun påberopte seg blant annet avtalerettslig grunnlag for fortsatt dekning og viste til attføringsplanen, tidligere dekningspraksis, samt likhetsbetraktinger. Retten fant at islettet av avtale og forhandling var begrenset i saken og at den offentlige myndighetsutøvelse var det sentrale. De forvaltningsmessige regler måtte komme til anvendelse. Retten var enig i at det var uheldig at den ankende part ikke hadde kunnet forholde seg til fortsatt dekning av utgifter. Retten viste imidlertid til at det forelå klare ugyldighetsgrunner for hele attføringsopplegget. Det var ikke hjemmel for tilståelse av yrkesrettet attføring til den ikke-godkjente biopatutdanning fra først av. Det forholdet at fylkesarbeidskontoret ikke stanset utbetalinger av attføringspenger kunne ikke få betydning. Retten uttalte at det er uheldig om slike relativt klare materielle feil binder forvaltingen til senere å fatte vedtak i strid med lov og forskrift. Stadfestelse.
Ankenummer 0000373 14.07.2000
32 år gammel fremmedspråklig innvandrerkvinne fikk av fylkestrygdekontoret avslag på krav om yrkesrettet attføring, med begrunnelse at hun ikke fylte de medisinske vilkår i folketrygdloven § 11-5. Retten var ikke enig med fylkestrygdekontoret, og kom til at vilkårene i nevnte bestemmelse måtte anses oppfylt. Retten fant at hun måtte anses å ha 'vesentlig' innskrenkede inntektsmuligheter pga. sine medisinske plager. Hun var plaget av en betydelig overvekt (høyde på 160 cm og vekt på 110 kg). Hun hadde etter det opplyste vært overvektig i mange år. Hun hadde vanlige medisinske plager i form av ryggsmerter o.a. som ledsager overvekt. Retten mente disse plager måtte anses å redusere hennes muligheter til å fungere i et fysisk krevende arbeid. Retten trakk videre frem at hun manglet utdanning og arbeidserfaring, og hun hadde mangelfulle norsk kunnskaper. Hun hadde 7 barn og omsorgsansvar for disse. Retten bemerket at det nok kunne være slik at dette ikke så lett ville la seg kombinere med å delta i et attføringsopplegg. Retten ville imidlertid ikke utelukke at i hvert fall et opplegg på deltid kunne iverksettes allerede nå. Retten anså at det også vurdert på litt lengre sikt var viktig med en snarlig igangsetting av et attføringsopplegg. Hun hadde tidligere gjennomført 500 timer norsk kurs, og det var etter rettens syn ikke noe som talte avgjørende mot at hun kunne tenke seg yrkesaktivitet. Omgjøring.
11-20 av 36607 | Første 10 Neste 10 Siste 7