Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 21-30 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10
Ankenummer 0702222 09.11.2007
Uførepensjon. Saken gjaldt en 63 år gammel mann som hadde fått avslag på krav om uførepensjon. Han led av uspesifisert polynevropati samt at han var utredet for ataksi. Han hadde i tillegg flere andre lidelser blant annet en lungesykdom. Retten påpekte at den medisinske dokumentasjonen i saken ikke kunne forklare at vedkommendes inntektsevne var nedsatt med minst halvparten. Retten bemerket også at andre forhold enn medisinske syntes å ha vært medvirkende til vedkommendes funksjonsevne. Stadfestelse.
Ankenummer 9803735 01.10.1999
Den ankende part hadde vært eksponert for løsemidler gjennom 19 år. Han hadde også vært utsatt for hodeskader og hatt en dyp depresjon. Etter Rikstrygdeverkets oppfatning forelå det ikke et karakteristisk sykdomsbilde i overensstemmelse med hva som kunne fremkalles av den aktuelle påvirkning og hans sykdom ble ikke godkjent som yrkessykdom. Etter rettens oppfatning var sykdomsbildet sammensatt, men flere av symptomene samsvarte med de symptomer løsemiddelskade kan frembringe. Selv om det var sannsynlig at anen sykdom og skade kunne være årsak til en del av de symptomer den ankende part fremviste, utkonkurrerte ikke alternative forklaringer de deler av sykdomsbildet som skyldtes løsemiddelpåvirkningen. Den nødvendige utsortering av løsemiddeldelen i den ankende parts skader var ikke gjort av ankemotparten og vedtaket ble derfor å oppheve og saken å hjemvise til ny behandling.
Ankenummer 0202474 14.03.2003
Anke over fastsettelsen av uføregraden i tilstått uførepensjon, jf § 12-7 tredje ledd. Den ankende part (dap) har hatt inntekt som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende i sitt fysikalske institutt. Han ble innvilget 50% uførepensjon fra 010502. Uføretidspunktet ble satt til 010401. Han mener han er berettiget til en uførepensjon etter 60% fordi han var syk store deler av 1998, og derfor burde ha hatt større inntekt dette året enn det han faktisk hadde. Retten finner at avvike i 1998 ikke var stort sammenliknet med inntektene tidligere år. Retten finner at hovedregelen i § 12-7 tredje ledd 1. pkt blir å anvende i saken, og at inntektene de 3 siste årene før uføretidspunktet skal legges til grunn for vurdering av dap's tidligere inntektsmulighter. Det oppgis at dap vil tjene 276 000 ved siden av uførepensjon. Ut ifra inntektsopplysninger i saken finner retten at inntektsevnen er nedsatt i en slik grad at 60% uførepensjon kan innvilges. Stadfestelse.
Ankenummer 0303592 10.10.2003
Krav om uførepensjon. 57 år gammel mann, kom fra Pakistan til Norge i 1973. Har arbeidet som truckfører siden han kom hit. Dårlige norskkunnskaper. Langvarige smerter nakke/rygg med objektive funn. Fosøkt intern omplassering uten resultat. Retten finner at han fyller vilkårene for rett til full uførepensjon. Ekstern attføring anses ikke hensiktsmessig. Omgjøring.
Ankenummer 0901766 08.01.2010
Hjelpestønad. Ftrl § 6-4. Stadfestelse. Mann, 51 år, hadde fått avslag på krav om hjelpestønad en rekke ganger. Retten fant at det ikke var dokumentert en slik forverring av hans plager som medførte et slikt hjelpebehov at han hadde rett til hjelpestønad. Retten kunne heller ikke se at det forelå en saksbehandlingsfeil at hjelpebehovet ikke var nærmere kartlagt ved hjemmebesøk av ergoterapeut/hjemmesykepleie, da det forelå klar aggravering av plagene og det således var vanskelig å få et reelt bilde av hans hjelpebehov.
Ankenummer 0503139 21.10.2005
Retten stadfestet vedtak om avslag på krav om uførepensjon, fremsatt av middelaldrende mann med kne- og ryggplager. Det forelå lite objektive funn og attføring var forsøkt i begrenset grad. Ytterligere forsøk på yrkesrettet attføring måtte gjennomgås i samsvar med folketrygdloven § 12-5.
Ankenummer 0603404 10.11.2006
Retten stadfestet avslag på forhøyet hjelpestønad med høyeste sats. Ut fra forholdene per 2006 ble sats 3 ansett som riktig ytelse, basert på pleie- og tilsynsbehovet. Vurdering av stønadsgraden ble tilrådd innen barnet fylte 15 år.
Ankenummer 1402699 10.04.2015
Begjæring om gjenopptak av sak tidligere avgjort av Trygderetten. Stadfestelse. Mann var utsatt for arbeidsulykke i 1980, og fikk da godkjent kneskade som yrkesskade. Fikk i 2011 avvist krav om menerstatning grunnet manglende årsakssammenheng mellom arbeidsulykken i 1980 og plager i rygg/nakke samt psykiske problemer. Mente nå å kunne dokumentere årsakssammenheng med nye spesialisterklæringer. Etter rettens syn kunne ikke erklæringene sies å belyse sammenhengen mellom ulykken og de psykiske og fysiske plagene. Begjæringen ble derfor avvist.
Ankenummer 1201211 28.09.2012
En 40 år gammel mann som hadde vært rusmiddelmisbruker i mange år og hadde vært inn under LAR-ordningen hadde stadig fått utbetalt sosialhjelp i tillegg til uførepensjonen han oppebar. Samtidig opparbeidet han seg diverse gjeld hos Statens innkrevingssentral. Retten var enig i at det var behov for tvungen forvaltning av hans uførepensjon og stadfestet vedtak om en slik ordning.
Ankenummer 0300934 22.08.2003
Den ankende part ble tilsatt i statlig stilling 10.8.1998, 28 år gammel. Hun ble sykmeldt 5 månder senere for tilbakevendende angst og depresjonsplager og søkte uførepensjon 17. februar 2000. Det framgår at hun ble behandlet av psykolog da hun var 19 og 23 år gammel og fra høsten -97 til april -98. Det må således antas at hun kjente til sykdommen og at det således er grunnlag for at hun rammes av karensbestemmelsen. Retten sluttet seg til ankemotpartens vurdering og viste til dennes begrunnelse. Stadfestet.
21-30 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10