Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 34571-34580 av 34981 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 1
Ankenummer 0900316 15.05.2009
Spørsmål om godkjenning av yrkesskade. Folketrygdloven § 13-3. Stadfestet. Den ankende part var utsatt for en hendelse i arbeid i 1996 og ble etter en tid kortvarig sykmeldt på grunn av plager i rygg og nakke. Først i 2004 kontakter hun igjen lege på grunn av rygg og nakkeplager. Retten sluttet seg til ankemotpartens vurdering om at det ikke var mest sannsynlig at den ankende parts nåværende helseplager mest sannsynlig var forårsaket av en arbeidsulykke.
Ankenummer 0305678 18.06.2004
Stans i sykepenger. En kvinnelig kontorassistent i begynnelsen av sekstiårene mottok sykepenger fra mai 2002. Sykepengene ble stanset med virkning fra 18. desember 2002, da trygdemyndighetene mente at hun ikke lenger var generelt arbeidsufør. Retten var ikke enig i det. Kvinnen ble medisinert kraftig for å unngå tilbakefall av sin kreftsykdom fra 1992, noe som førte til helseplager i form av bla. hjertebank, konsentrasjonsvansker, økt trettbarhet. Sett i sammeheng med hennes alder utgjorde disse helseplagene hovedårsaken til at hun måtte anses som arbeidsufør til ethvert yrke, Retten viste i denne sammenheng også til uttalelse fra legespesialist og fra Aetat arbeidsrådgivning. Samlet mente retten at det ikke forelå endringer i helsetilstanden som tilsa at det var grunnlag for å stanse sykepengene. Omgjøring.
Ankenummer 1101252 28.10.2011
Den ankende part fremsatte krav om utsettelse av uttak av fedrekvote. Den ankende part avslo kravet delvis. Den ankende part viste til at han ikke hadde mottatt noe vedtak om foreldrepenger og at han hadde fått mangelfull informasjon. Retten fant at NAV burde få anledning til å revurdere saken på bakgrunn av at saken gjaldt de samme lovbestemmelser og hensyn som fedrekvotesakene omtalt i NAVs melding av 29. juli 2011. Trygderetten har tidligere opphevet en rekke slike saker etter NAVs melding. Oppheving
Ankenummer 1301029 06.09.2013
Spørsmål om rett til pleiepenger. Folketrygdloven § 9-11. Stadfestet. Den ankende part hadde mottatt pleiepenger i mer enn åtte år, men ytelsen ble stanset da barnet fylte 18 år. I og med at barnet var psykisk utviklingshemmet, gjaldt ingen aldersgrense, men retten var enig med ankemotparten i at det forelå et varig pleiebehov og at vilkårene for rett til pleiepenger av den grunn ikke var oppfylt. Retten viste til ankesaker med numrene 05/03561, 09/02298 og 11/00649.
Ankenummer 1500708 28.08.2015
Saken gjaldt etteroppgjør for avtalefestet pensjon i Statens pensjonskasse . Vilkårene for å foreta et etteroppgjør for inntekståret var oppfylt, idet differansen mellom oppgitt inntekt og faktisk inntekt var over toleransebeløpet på kr 15 000. Retten viste til at reglene for etteroppgjør for avtalefestet pensjon er helt objektive uten hensyn til skyld. Det kunne da ved anvendelsen av reglene ikke tas hensyn til at Statens pensjonskasse måtte stramme inn sin praksis, eller at den ankende part i de tidligere årene har ligget under toleransebeløpet. Stadfestelse
Ankenummer 1602617 02.06.2017
Arbeidsavklaringspenger, Rfo 883/2004, opphevelse. Blankett for krav om arbeidsavklaringspenger ble innsendt først lenge etter at sykepengeperioden var over, mens vedkommende befant seg i hjemlandet (innen EØS-området), uten å ha gjenopptatt arbeid i Norge. NAV fant at han da ikke var omfattet av norsk lovgivning, og avslo kravet. NAV hadde sendt ham orienteringsbrev etter 44 uker om hva han måtte gjøre innen sykepengeperioden løp ut, for å få fortsatt stønad. Brevet var på norsk, og han henvendte seg med e-post til NAV for å få nærmere beskjed om hva som trengtes. Henvendelsen ble ikke besvart av NAV. Han sendte også inn fortsatte legeerklæringer og krav, samt nok et brev med spørsmål om hva han måtte fremlegge, men disse henvendelsene ble heller ikke besvart. Først etter ytterligere kontakter sendte NAV ham orienteringsbrevet på hans eget språk. Han sendte da inn blanketten for arbeidsavklaringspenger. Retten fant at NAVs oppfølging av hans henvendelser hadde vært mangelfull, og at tidligere innsendte krav innen sykepengeperiodens utløp skulle anses som krav om arbeidsavklaringspenger.
Ankenummer 1501076 20.11.2015
Anke over KLPs vedtak om opphør av uførepensjon. Vedtekter for offentlig tjenestepensjon i KLP §§ 8-1 og 8-2. Opphevelse. Den ankende part hadde mottatt uførepensjon med varierende uføregrad fra KLP i 20 år. Ytelsen ble stanset med den begrunnelse at NAV hadde gitt avslag på uførepensjon fra folketrygden. Det ble bl.a. vist til en rapport fra en tiltaksarrangør som fant at den ankende part kunne jobbe i full stilling, dersom hun unngikk fysiske belastninger. Det fremgikk ikke av sakens opplysninger om KLP hadde sett denne rapporten, og retten kunne ikke ta stilling til den, da den ikke var vedlagt saken.KLP hadde foretatt en selvstendig vurdering av de medisinske opplysningen i saken, og lagt avgjørende vekt på at det ikke fantes objektive røntgenfunn. Retten viste til at objektive sykdomstegn ikke er en forutsetning for ytelse. Retten fant ikke at det forelå opplysninger i saken som tilsa at den ankende parts helseplager var bedret de siste 20 årene. Saken var imidlertid svært dårlig belyst, og KLP hadde i all hovedsak bygget sitt vedtak på NAVs avslag. Saken ble derfor opphevet og hjemvist til ny behandling.
Ankenummer 1503742 08.07.2016
Anke over vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt barnetillegg, jf. vedtekter for offentlig tjenestepensjon i KLP § 12-4 annet ledd. Stadfestelse. Kvinnen mottok uførepensjon fra KLP og ved en feil ble barnetillegget i ytelsen ikke stanset da kvinnens sønn fylte 18 år. Feilen ble oppdaget av KLP på et senere tidspunkt, og krav om tilbakebetaling ble fremmet. Kvinnen anførte at hun ikke hadde mottatt brev om at barnetillegget skulle opphøre. Hun hadde også fått bekreftet på telefon at utbetalingen hennes var riktig. Hun anførte derfor at hun hadde vært i aktsom god tro. Retten la til grunn at kvinnen da hun ble innvilget ytelsen, var gjort kjent med at det var ytt et barnetillegg. Dette var etter rettens syn i seg selv nok til at hun burde ha forstått at utbetalingen skulle reduseres ved sønnens myndighetsalder. Kvinnens anførsler førte ikke fram. Retten fant heller ikke at det forelå grunnlag for reduksjon av kravet.
Ankenummer 1602036 24.02.2017
Saken gjaldt spørsmål om etteroppgjør i AFP. Den ankende part, en kvinne født i 1950, hadde mottatt inntektsredusert AFP siden 2012. Etteroppgjøret for 2014 viste et avvik på mer enn kr 15 000. Retten bemerket at det da skulle foretas et etteroppgjør, og viste til klar praksis fra Trygderetten. Den ankende part hevdet at deler av hennes pensjonsgivende inntekt var honorar for oppdragsavtaler og den ikke skulle vært registrert som pensjonsgivende. Retten viste til trygderettspraksis, og at hun eventuelt måtte ta dette opp med skattemyndighetene. Stadfestelse.
Ankenummer 1102313 16.03.2012
Mann, 40 år, ble innvilget sykepenger på bakgrunn av arbeidsforhold i samboerens firma. Forut for sykmeldingstidspunktet var han innmeldt i arbeidstakerregisteret, var men det var ikke dokumentert at han hadde mottatt lønn. Innrapportering til kemnerkontoret skjedde etter sykmeldingstidspunktet. Innvilgelsen av sykepenger ble kjent ugyldig, og retten var enig i at det var adgang til det. Vist til praksis. Stadfestelse.
34571-34580 av 34981 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 1