Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 34571-34580 av 35844 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 4
Ankenummer 0703260 09.05.2008
Opphevelse. Saken gjaldt en kvinne på 63 år. Etter gjennomgang av inntektskontrollistene for 2002 fremgikk det at hun hadde overskredet inntektsgrensen som var satt for lovlig pensjonsgivende inntekt sammen med 50 prosent uførepensjon. Retten la til grunn at vedtaket om opphør av uførepensjon måtte stadfestet. Saken gjaldt også vedtak om tilbakekreving av utbetalt pensjon. Retten opphevet sistnevnte vedtak, ettersom kvinnen hadde fremsatt nytt krav om uførepensjon uten at det var vurdert hvor lenge hun rent faktisk hadde hatt inntekter, jf. NAVs retningslinjer. Videre hadde saksbehandlingen pågått i flere år uten at det var vurdert skyldeling. Det var også grunnlag for å anta at deler av kravet var foreldet. Opphevelse.
Ankenummer 0500506 03.06.2005
Utlån av datautstyr. En jente på 13 år hadde fått diagnosene forsinket utvikling og spesifikke utviklingsforstyrrelser i motoriske ferdigheter. PPT hadde konkludert med at jenta hadde lese- og skrivevansker, dårlig utviklet ordforråd, manglende begreper, betydelig forsinket språkuvikling mv. Rikstrygdeverket avslo utlån av datautsyr fordi diagnosen dysleksi ikke var stilt. Retten kom til at dette ikke var avgjørende. Jentas sykdom/lyte hadde ført til varige og omfattende funksjonsproblemer som måtte likestilles med funksjonsproblemer som er knyttet til dysleksi. Retten viste her til flere kjennelser av Trygderetten - 02/03783, 04/01777 og 04/03882. Retten kom videre til av utlån av bærbar PC og skriver var et nødvendig og hensiktsmessig tiltak. Omgjøring.
Ankenummer 0700430 25.05.2007
Spørsmål om rett til varig uførepensjon i stedet for tidsbegrenset uførestønad. Folketrygdloven § 12-9. Stadfestet. Den ankende part var en 54 år gammel kvinne som var innvilget 50 prosent tidsbegrenset uførestønad på grunn av sine ryggplager. Spesialist hadde antydet at hun kunne bli bedre i ryggen på noe sikt. Hennes arbeid som radiograf var blitt noe tilrettelagt for henne, men hun hadde gitt utrykk for at arbeidet fortsatt var ryggbelastende. Det var ikke forsøkt attføring til et lettere arbeid. Retten viste til den lovforståelse som var kommet til uttrykk i ankesak nr. 06/03377 om at tidsbegrenset uførestønad er rett ytelse dersom det er mulighet for at det med tiden vil kunne skje en bedring av arbeidsevnen.
Ankenummer 1000937 09.07.2010
Stønad til briller. Hjelpemidler. Ftrl § 10-7 første ledd bokstav a. Vedkommende hadde konstatert keratokonus, som er en hornhinneanomali, ved undersøkelse i 2000. Avvik fra normalt syn utgjorde ved undersøkelse og brilletilpassing i 2009; +1,5 og +3,0. Vedkommende var 57 år gammel. Forrige tilpassning av briller skjedde i 2000. Etter rettens syn måtte vedkommendes synsavvik karakteriseres som ordinære brytningsfeil. Utgifter til briller var dermed ikke dekningsmessig etter folketrygdloven.
Ankenummer 1600306 04.11.2016
Saken gjaldt spørsmål om oversittelse av ankefrist. Den ankende part, en mann født i 1974, fikk i vedtak av 13. desember 2013 stanset sine dagpenger. Han anket vedtaket inn for Trygderetten den 13. februar 2014. Det fremgikk av vedtaket at det først var ekspedert den 16. desember 2013. Retten fant, under tvil, sett i sammenheng med julehøytiden og tregere postgang, at ankefristen begynte å løpe 2. januar 2014. Retten la til grunn, også det under tvil, at anken var postlagt 13. februar 2014. Anken var da rettidig. Da ankemotparten ikke subsidiært hadde drøftet realitetene i saken, ble saken henvist tilbake for ordinær ankeforberedelse. Anken ikke nektet fremmet.
Ankenummer 0700812 10.08.2007
Yrkesrettet attføring. Nedsatt inntektsevne pga sykdom ?. Ftrl § 11-5. Stadfestelse. Dissens. Kvinne på 45 år med utdanning og mange års erfaring som frisør, måtte slutte i yrket pga skulderplager. Hun hadde imidlertid også erfaring fra kontorarbeid og forretningsdrift, styrearbeid m.m. Rettens flertall mente at hennes inntektsevne ikke var varig nedsatt eller vesentlig innskrenket. Hun hadde opparbeidet seg kompetanse og erfaring slik at hun kunne arbeide innenfor stillinger ved kontor, markedsføring, kurs og salgsvirksomhet. Mindretallet mente at en med fagutdanning skulle få anledning til å etablere seg i et nytt yrke gjennom attføring.
Ankenummer 1302931 07.02.2014
Stadfestelse av vedtak om ikke å godkjenne yrkesskade. 'Arbeidsulykke', jf. § 13-3 i folkgetrygdloven forelå ikke da sykepleier trillet seng. Arbeidsprestasjonen var kjent, senga var tom, og verken arbeidsstillingen eller andre forhold tilsa at det forelå avgjørende avvik fra det normale. At senga var tung og måtte snus i et trangt rom var ikke nok til å konstatere usedvanlig belastning eller påkjenning.
Ankenummer 1502802 12.02.2016
Spørsmål om tilbakekreving av for mye utbetalte arbeidsavklaringspenger. Folketrygdloven §§ 11-7, 11-18 og 22-15. Stadfestet. Den ankende part mottok arbeidsavklaringspenger mens hun etablerte egen virksomhet. I løpet av prosessen fikk hun også en 50 prosent stilling, men oppga ingen timer på meldekortet. Hun hadde trolig misforstått informasjon hun hadde fått i og med at hun var blitt informert om at hun ikke behøvde å oppgi timer hun fikk betalt for med hensyn til aktivitet hun bedrev med oppstart av egen virksomhet. Retten var enig med NAV Klageinstans i at hun var uaktsom som ikke oppga timer hun var i ordinært arbeid.
Ankenummer 0302835 12.03.2004
Kvinne på 41 år med muskelsmerter og fibromyalgi anket over avslag på krav om uførepensjon. Hun hadde også tidligere anket til Trygderetten, som i kjennelse med ankenr. 02/00101 den gang opphevet ftrks vedtak og hjemviste saken til ny behandling. Retten vurderte da at hun ikke var tilstrekkelig medisinsk utredet, og at hun burde undersøkes av henholdsvis spesialister i psykiatri og i fysikalsk medisin og rehabilitering. Hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring måtte videre utprøves. De aktuelle undersøkelser var blitt foretatt, og fylkestrygdekontoret avslo i aktuelle sak ut fra at vilkåret om å gjennomgå hensiktsmessig behandling/attføring/arbeidstrening ikke var oppfylt. Retten var enig med ftrk i dette, og presiserte at fylkestrygdekontoret måtte ta stilling til prosessfullmektigens subsidiære påstand om rehabiliterings- og attføringsytelser, idet disse spørsmål ikke var vurdert av ftrk. Stadfestelse.
Ankenummer 0800311 23.05.2008
Ung ufør, Asperger syndrom. Folketrygdlova § 3-21. Kvinne, 30 år, mottok full uførepensjon, men hadde fått avslag på krav om fordelar som ung ufør. Retten kom til at at anken måtte føre fram. Det vart vist til ankesakene 01/01557, 03/03307 og 06/00810, og samanlikna med desse, hadde den ankande parten Asperger syndrom i ein slik grad at ho fylte vilkåra for rett til fordelar som ung ufør. Det var skildra vanskar med sosialt samspel frå tidleg barnealder, og den ankande parten hadde ikkje fullført vidaregåande skule. Retten fann det sannsynleggjort at lidinga allereie før fylte 20 år gjorde deltaking i arbeidslivet problematisk, sjølv om diagnosen ikkje vart stilt før etter fylte 26 år. Tidlegare deltidsarbeid som reinhaldar var ikkje til hinder for å bli rekna som ung ufør. Den ankande parten vart karakterisert som i stor grad invalidisert både yrkesmessig og sosialt. Omgjering.
34571-34580 av 35844 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 4