Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 34571-34580 av 34809 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 9
Ankenummer 1101470 30.09.2011
Omsorgspoeng. Ftrl. § 3-16. Forskrift om omsorgspoeng for eldre og syke § 5. Stadfestelse. En kvinne fremsatte krav om omsorgspoeng over ti år etter at hun pleiet sin syke mor. Hun viste til at hun i 1992 hadde henvendt seg til lokalt trygdekontor med spørsmål om omsorgspoeng, men at hun hadde fått misvisende informasjon om at hun ikke hadde krav på dette. Retten viste til at kravet var fremsatt over to år etter at omsorgsperioden var over, og at fristen for fremsetting av krav dermed var oversittet. Det forelå ikke dokumentasjon som sannsynliggjorde at misvisende informasjon var gitt, og retten fant det derfor heller ikke godtgjort at krav måtte anses fremsatt i 1992.
Ankenummer 1401282 26.09.2014
En 64 år gammel mann ble innvilget 100 % uførepensjon. Han anket over fastsettelse av uføre- og virkningstidspunkt. Retten stadfestet vedtaket og viste til at uføretidspunktet var fastsatt ut fra siste sykmeldingstidspunkt og virkningstidspunktet var relatert til kravfremsettelsen.
Ankenummer 1502348 26.02.2016
Ung ufør-tillegg i uførepensjon. Folketrygdloven § 3-21. Stadfestelse. Den ankende part hadde Behcets sykdom og psykiske vansker. Etter rettens vurdering kunne hennes uførhet ikke tilskrives alvorlig og klart dokumentert sykdom før 26 års alder, selv om det kunne reises noe tvil om uføretidspunktet, særlig sett hen til inntektsgrunnlaget fra fylte 26 år. Vilkårene for ung ufør-tillegg var dermed ikke oppfylt.
Ankenummer 1403054 06.02.2015
Uførepensjon. Ftrl § 12-5. Opphevelse. Kvinne, født i 1955, fikk avslag på uførepensjon begrunnet med at hun ikke hadde gjennomført hensiktsmessig behandling, fordi hun hadde takket nei til et omfattende behandlings- og treningsprogram. Retten kom, i motsetning til NAV, til at kvinnen hadde gjennomført hensiktsmessig behandling. Hun hadde tidligere forsøkt fysikalsk behandling og opptrening, samt uspesifisert fysioterapi over flere måneder uten bedring. Det fremgikk av sakens opplysninger at hun hadde en kronisk smertetilstand, og at ytterligere behandling neppe ville bedre hennes arbeidsevne. NAV hadde ikke vurdert de øvrige vilkårene for uførepensjon. Retten opphevet og hjemviste saken for behandling av de øvrige vilkårene for uførepensjon.
Ankenummer 0403985 25.02.2005
Yrkesrettet attføring. 42 år gammel kvinne med smerteplager og angst. Arbeidet sist i barnehage, og har tidligere vært kontorassistent. Ikke i arbeid de siste 4-5 år etter sykmelding. Funn av skivepatologi i nakken. Retten fant vilkårene i § 11-5 oppfylt.
Ankenummer 0405197 04.03.2005
Krav om kompresjonsstrømpe og silketupp. Den ankende part ble lam etter en bilulykke. Skaden ble godkjent som yrkesskade. Retten avslo krav om stønad til kompresjonsstrømpe og silketupp. Det ble vist til at spørsmål om bidrag etter folketrygdloven § 5-22 er utenfor Trygderettens kompetanse, jf. forskrift av 15. april 1997. Retten anså ikke at tilfellet falt inn under folketrygdloven § 5-14 med tilhørende forskift. Retten viste til fem-medlemskjennelsen i ankesak nr. 03/05000 hvor det fremgår at § 5-25 ikke gir adgang til å dekke andre legemidler enn det som godkjennes uavhengig av yrkeslidelser i medhold av de generelle regler. Retten bemerket at saken heller ikke kunne føre frem etter folketrygdloven § 10-7 bokstav i. Stadfestelse.
Ankenummer 0503731 30.06.2006
Kvinne, 47 år, mottok hel uførepensjon. Hun giftet seg med uførepensjonist og skulle fra da av mottatt redusert grunnpensjon. Ankemotparten hadde ikke redegjort for betydningen av regelendringer vedrørende prosentsatsen for grunnpensjonen, jfr. folketrygdlovens § 3-2 fjerde ledd, om pensjonen faktisk var redusert i samsvar med et pensjonsbrev som lå i saken, om hvilken informasjon hun hadde mottatt om sine meldeplikter, om nevnte pensjonsbrev kunne ha betydning for hennes vurdering av ytelsene hun mottok, og spørsmålet om foreldelse. Oppheving og hjemvisning.
Ankenummer 1100034 29.04.2011
Kvinne, 32 år, mottok overgangsstønad under utdanning. Mens hun var under utdanningen meldte hun seg som arbeidsledig for Arbeids- og velferdsetaten. De seks månedene med utvidet overgangsstønad man kan få som arbeidssøker, jfr. folketrygdlovens § 15-6 fjerde ledd tredje punktum, ble beregnet fra dette tidspunktet. Hun ville imidlertid ha de seks månedene beregnet fra det senere tidspunktet da utdanningen var endt. Retten var enig med henne i det. Bestemmelsen sier ikke bare at man skal ha meldt seg for Arbeids- og velferdsetaten, den sier også 'som arbeidssøker'. Det er man ikke så lenge utdanningen varer. Retten viste også til Ot.prp. nr. 8 (1996-97) der departementet foreslo at stønadstiden kunne forlenges med opptil seks måneder 'etter endt utdanning når vedkommende står tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker'. Det fremgikk ikke presist av saken når utdanningen ble endt, så retten opphevet og hjemviste saken til ny behandling.
Ankenummer 1301948 25.10.2013
Stadfestelse. Den ankende part er en kvinne født i 1978, som i 2009 giftet seg ti dager før ektefellen falt bort. De hadde vært samboere i 12 år og hadde to barn på 5 og 3 år. Hun hadde en normal arbeidsinntekt, og det ble gitt erstatningsutbetalinger etter dødsfallet som oversteg hennes boliggjeld. Retten uttalte at normen for dispensasjon for karens kunne bli påvirket av overgangen fra brutto- til et nettosystem for enkepensjon i år 2000, siden de hensyn som ligger bak ytelsen etter reformen er noe annerledes.
Ankenummer 1401041 20.06.2014
Stadfestelse. Krav om forhøyet hjelpestønad. Diabetes. Den ankende part passert 16 år. Spørsmål om hva som ligger i 'vesentlig høyere behov'. Retten viste til at den klare hovedregel er at barn over 16 år selv skal klare å regulere sin sykdom. Retten fant ikke at det forelå dokumentasjon som ga grunnlag for en annen vurdering.
34571-34580 av 34809 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 9