Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36021-36030 av 36065 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 5
Ankenummer 1301713 20.09.2013
Oppheving. Anke over avslag på krav om uførepensjon. Den ankande part var ei kvinne på 46 år, som ikkje hadde vore i arbeid sidan ho vart sjukmeldt i 2008. Ho sette fram krav om uførepensjon som følgje av psykiske problem, men fekk avslag då NAV meinte ho burde prøva arbeidsretta tiltak. Retten viste til erklæring frå psykologspesialist, der det gjekk fram at den ankande part sine psykiske problem var av svært alvorleg art. Vidare vart det vist til at ho hadde prøvd å ta sitt eige liv, og blitt innlagt på psykiatrisk sjukehus etter avslag på uførepensjon. Retten meinte dei psykiske problema til den ankande part måtte takast med i vurderinga av om det ville vera føremålstenleg med arbeidsretta tiltak. Retten fann derimot ikkje saka tilstrekkeleg opplyst til å kunna avgjera om vilkåra for uførepensjon var oppfylt, og viste til at primærdokumentasjon knytt til tidlegare utgreiingar og behandlingar ikkje låg ved. Retten opphevde saka, og uttalte at det var nødvendig at manglande dokumentasjon vart innhenta.
Ankenummer 0501636 11.11.2005
50 år gammel forskalingssnekker hadde fått innvilget 100 % uførepensjon hvorav 60 % ble beregnet etter særreglene for yrkesskade. Han hadde fått en tung gipsplate over seg ved en arbeidsulykke, og pådratt seg en ryggskade. Han hadde mistet førlighet og balanse i venstre fot, og hadde kroniske ryggsmerter. Før skaden oppsto hadde han plager fra nakke og arm samt hjerteproblemer. Retten omgjorde fylkestrygdekontorets vedtak og la vekt på at han hadde en lang yrkeskarriere bak seg uten sykmeldinger for de ikke-yrkesskaderelaterte tilstandene. Retten fant at yrkesskaden var den dominerende årsaken til at han fallt ut av arbeidslivet, og anså den uførhet som skyldtes andre forhold til å utgjøre under 30 % av den totale uførheten. Hele hans uførepensjon skulle da beregnes etter særreglene for yrkesskade. Omgjøring.
Ankenummer 0700048 04.05.2007
Saken gjelder anke over avslag på krav om uføreytelse. Den ankende part, en kvinne på 55 år, med diagnosen fibromyalgi ble i 2001 sykmeldt. Hun har etter dette mottatt sykepenger i ett år og rehabiliteringspenger i perioden 2002-2004. Hun har fått tilbudt opphold ved Jeløya Kurbad, men har takket nei til dette. Det er ikke forsøkt noen form for attføring. Retten var enig med ankemotparten i at kvinnen ikke oppfylte vilkårene til uførepensjon. Retten fant det uheldig at hun hadde fått liten bistand til å avklare sine muligheter, og evt begrensninger, attføringsmessig, men dette var likevel ikke tilstrekkelig grunnlag for å unnlate attføring. Retten forutsatte at hun i fremtiden ville få bedre bistand for å komme i kontakt med NAV arbeid. Stadfestelse.
Ankenummer 1001199 08.10.2010
Saken gjelder uførepensjon, fastsettelse av uføretidspunkt, jf. 12-10 og beregningsgrunnlaget, jf. 12-13. Delvis stadfestelse og delvis opphevelse og hjemvisning. Den ankende part påklaget at uføretidspunktet ble satt til desember 2005. Retten at tidspunktet var korrekt, basert på hans sykdomshistorie, herunder når han fikk hjernehinneblødning. Denne delen av vedtaket ble stadfestet. Han hadde også klaget og anket over beregningsgrunnlaget, men dette hadde ikke blitt klage- eller ankesaksbehandlet av NAV. Følgelig var ikke prinsippet om toinstansbehandling overholdt. Denne delen av vedtaket ble opphevet og hjemvist.
Ankenummer 1100600 09.12.2011
Mann på 63 år anket over avslag på krav om godkjenning av lungeplager og håndplager som yrkessykdommer. Eksponert for bl.a. diverse typer støv, inkludert eternittstøv, og ulike kjemikalier. Symptomer med krampelignende tendens i hendene ble ikke vurdert å være forenlig med vibrasjonsbetinget sykdom. Stadfestelse for denne delen av vedtaket. Retten kom til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst for å kunne vurdere om lungeplagene; kronisk bronkitt med hyperreaktive slimhinner, kunne godkjennes som yrkessykdom. Det var behov for yrkesmedisinsk utredning. Oppheving og hjemvisning for denne delen av vedtaket.
Ankenummer 1202479 05.04.2013
Spørsmål om rett til arbeidsavklaringspenger. Folketrygdloven §§ 11-5 og 11-13. Omgjort. Den ankende part var en 41 år gammel mann som hadde jobbet som renholder i 12 år. Han var blitt oppsagt fra sin jobb. Årsaken til oppsigelsen var at han på grunn av helsemessige grunner ikke kunne gjenoppta arbeidet og at bedriften ikke kunne tilby han annet enn renholdsarbeid. Retten la til grunn at det hadde skjedd en utvikling i saken etter at han hadde fått avslag på sitt krav om arbeidsavklaringspenger 2,5 år tidligere og at vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger ble ansett oppfylt i etterkant av et arbeidsforberedende kurs. Retten viste til Rt-2008-688 og la vekt på de opplysninger som var kommet til og den utvikling som hadde skjedd i løpet av prosessen.
Ankenummer 0900788 06.11.2009
Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet. Ftrl § 10-6, jf. § 10-7. Mann, 46 år, med diagnosen MS. Nedsatt gangfunksjon, kan kun gå korte strekninger. Vedkommende er tidligere tilstått trygdefinansiert bil med henger, Mini Crosser elektrisk scooter og manuell rullestol. Vedkommende søkte om et bensindrevet kjøretøy av merke Terrengen. Retten kom til at kravet om stønad til Terrengen som transportmiddel for turer i terrenget og for lufteturer med hunden ikke kunne føre fram, idet formålene isolert sett måtte anses å falle utenfor 'dagliglivet' i det konkrete tilfellet. Når det gjaldt de øvrige formål, som å komme seg til og fra butikk, postkasse og lignende når det hadde snødd eller været stod på som verst, fant retten at Terrengen ikke kunne anses som et nødvendig hjelpemiddel. Stadfestelse.
Ankenummer 1202478 12.04.2013
Vedtak om fastsette yrkedskadeforårsaket uførhet i arbeid til 50 prosent av vedkommendes hele uførhet ble stadfestet. Saksdokumenter som gjaldt godkjenneing av yrkesskade var kommet bort i NAV. Prolaps hos vedkommende skyldtes lite sannsynlig ulykken.Vedkommende hadde vært i arbeid etter denne. Sammenholdt med øvrige forhold tilsa dette at det ikke var grunnlag for å endre det påankede vedtaket.
Ankenummer 1400620 06.06.2014
Saken gjaldt krav om dagpenger under arbeid med ferdigstillelse av doktorgrad etter at stipendiatperioden ved Universitetet var utløpt. Den ankende parts anførsel om at hun var reell arbeidssøker samtidig med at hun fullførte doktorgradsavhandlingen på kveldstid og i helgene førte ikke fram. Hun var i perioden hvor hun arbeidet med doktoravhandlingen under utdanning og var ikke omfattet av noen av unntakene i forskriften om dagpenger under arbeidsløshet. Retten viste i denne sammenheng til Trygderettens ankesak 05/02962, ankesak 12/01478 og ankesak 13/00837. Hun fylte da ikke vilkårene i folketrygdloven §§ 4-5 og 4-6 for rett til dagpenger i den omsøkte perioden. Stadfestelse.
Ankenummer 0601063 01.09.2006
42 år gammel mann ble tilstått full tidsbegrenset uførestønad (TU), og anket over avslag uførepensjon (varig uføreytelse). Han skadet seg ved fall fra sulky etter hest, og etter syv år led han fortsatt bl.a. av store nakkesmerter og svimmelhet. Måtte oppgi forsøk på tilrettelagt arbeid. Hadde gjennomgått langvarig, adekvat behandling. Retten fant ikke utsikt til bedring, og tilsto full uførepensjon.
36021-36030 av 36065 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 5