Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36021-36022 av 36022 | Første 10 Forrige 10
Ankenummer 1802893 30.04.2019
Forlengelse av arbeidsavklaringspenger. Ftrl § 11-12. Stadfestelse. Saken gjaldt forlengelse av arbeidsavklaringspenger utover normalperioden på tre år. Kravet ble vurdert på grunnlag av reglene i ftrl § 11-12 andre ledd. Retten la til grunn at det ikke skulle tas hensyn til om ytelsen tidligere hadde blitt forlenget. Retten kom med enkelte uttalelser om forståelsen av bestemmelsen og kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for forlengelse ikke var oppfylt.
Ankenummer 1803248 29.03.2019
Stønad til hjelpemiddel. Folketrygdloven § 10-6 og § 10-7. Omgjøring. Den ankende part var en jente med cerebral parese med alvorlige tale- og bevegelsesvansker. Hun kommuniserte ved hjelp av symboler i et kommunikasjonsoppsett på en talemaskin med øyestyring. Etter å ha nådd et visst modenhetsnivå og en viss språkkompetanse, var det behov for en oppgradering av kommunikasjonsoppsettet. Ankemotparten anførte at en slik oppgradering utgjorde et pedagogisk læremiddel, og at den ikke var omfattet av hjelpemiddelbegrepet i folketrygden. Etter rettens syn var kommunikasjonsoppsettet også ved en slik oppgradering først og fremst et hjelpemiddel for å kommunisere med andre, og dermed en forutsetning for å lære. Retten la til grunn at skolens ansvar omfattet en viss individuell tilpasning av kommunikasjonsverktøyet, men at oppgraderingen den ankende part hadde behov for gikk ut over dette.
36021-36022 av 36022 | Første 10 Forrige 10