Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36091-36100 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10
Ankenummer 1601225 24.03.2017
Arbeidsavklaringspenger. Ftrl. § 11-5. Omgjøring. Mann anket over vedtak om avslag på krav om arbeidsavklaringspenger. Han hadde tidligere fått arbeidsavklaringspenger utover fire år, men deretter fått vedtatt stans i ytelsen som følge av at NAV anså han ferdig avklart. Fire dager etter vedtak om opphør stadfestet Trygderetten vedtak om avslag på krav om uførepensjon med begrunnelsen at mannen ikke var ferdig avklart. Saken gjaldt avslag på nytt krav om arbeidsavklaringspenger. Retten fant at mannens helsesituasjon ikke hadde forandret seg siden det ble vedtatt å forlenge hans arbeidsavklaringspenger utover fire år. Retten mente også at vedtaket om opphør stod i motsetning til Trygderettens kjennelse om uførepensjon. Retten fant vilkåret i folketrygdloven § 11-5 oppfylt, og fant at ankemotparten måtte ta stilling til om vilkåret i folketrygdloven § 11-13 var oppfylt.
Ankenummer 0402172 22.10.2004
Vedkommende hadde arbeidet i mange år i en krevende stilling før sykmelding 61 år gammel. Arbeidsgiver hadde forsøkt tilrettelegging og tilpasning av arbeidet uten at dette hadde hjulpet. Vedkommende har en rekke plager i form av smerteplager fra nakke og rygg, muskelknuter, hodepine, økende blodtrykk på grunn av stress, psykosomatiske plager og ikke insulinkrevende sukkersyke. Det oppgis også konsentrasjons-og hukommelsesvansker, som av nevropsykolog antas ikke å skrive seg fra hjerneorganisk skade eller sykdom. Ankemotparten fant ikke at inntektsevnen var generelt nedsatt med minst 50 prosent med sykdom som hovedårsak. Ved behandlingen av saken delte retten seg. Flertallet viste til vedkommendes alder og at det forelå klare funn vedrørende de somatiske plager. Flertallet kom til at inntektsevnen var varig bortfalt som følge av den funksjonssvikt disse plagene medførte. Behandling og attføring ble ikke ansett for å være hensiktsmessig. Mindretallet, medisinsk kyndig rettsmedlem, sluttet seg til ankemotpartens anførsler om at det er endringene på arbeidsplassen og ikke sykdom som er den dominerende årsak til arbeidsuførheten. Hel omgjøring med to mot en stemme.
Ankenummer 1502134 08.01.2016
Sykepenger. Tilbakedatering. Sykmelding over telefon. Ftrl §§ 8-4, 8-7 og 8-34. Retten skulle vurdere to sykmeldingsperioder. Den første startet sykmeldingen den 1. august 2012, men den ankende part ble ikke undersøkt av lege før den 10. august. Retten viste til hovedregelen i § 8-7 om at sykmelding ikke godtas for tidsrom før man blir undersøkt av lege. Unntak kan likevel godtas dersom medlemmet har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han var arbeidsufør på dette tidligere tidspunktet. Dette skal etter praksis tolkes relativt strengt, og retten kunne ikke se at den ankende part hadde vært forhindret å søke lege på et tidligere tidspunkt. Tilbakedateringen ble derfor ikke godtatt. Den andre sykmeldingsperioden ble skrevet på bakgrunn av telefonkontakt. Retten viste til rundskrivet og hovedregelen om at sykmelding basert på telefonkontakt vanligvis ikke godkjennes som dokumentasjon på arbeidsuførhet. Dette kan likevel godtas dersom samtales blir fulgt opp med en konsultasjon innen få dager eller så snart som mulig. I tillegg må leges finn det godtgjort at pasienten har vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunktet. Retten kunne ikke se at samtalen ble fulgt opp med en konsultasjon og at sykmeldingen derfor ikke kunne godtas. Retten fant det derfor ikke nødvendig å vurdere hvorvidt det kunne anses godtgjort at den ankende part hadde vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunktet.
Ankenummer 1000711 25.06.2010
Spørsmål om oversittet klagefrist. Folketrygdloven §§ 21-12 og 21-1. Trygderettsloven § 10. Forvaltningsloven §§ 29 og 34. Stadfestet. Prosessfullmektig hadde søkt om forlengelse av klagefristen etter fristenes utløp og fått dette innvilget av NAV Forvaltning. NAV Klageinstans mente dette var i strid med bestemmelsen i forvaltningsloven § 29 og avviste klagen da man heller ikke fant grunnlag for å gi oppreisning for oversittet klagefrist. Retten sluttet seg til dette. Den ankende parts anførsel om at hun hadde vært i kontakt med NAV lokal før utløpet av klagefristen ble ikke ansett tilstrekkelig sannsynliggjort.
Ankenummer 1400451 27.06.2014
Stadfestelse. Spørsmål om minst 50 prosent nedsatt inntektsevne for selvstendig næringsdrivende. Basert på framlagt inntekt var reduksjonen i inntektsevnen beregnet til 45 prosent. Prosessfullmektig kunne ikke høres med at reduksjonen i inntektsevnen skulle fastsettes skjønnsmessig.
Ankenummer 1201680 14.12.2012
Spørsmål om refusjon for utgifter til tannbehandling ved for sent fremmet krav. Folketrygdloven § 22-13 andre ledd. Det påankede vedtak ble stadfestet. Den ankende part var i en pasientkategori som hadde krav på refusjon for sine utgifter til tannbehandling. Den ankende parts prosessfullmektig gjorde en henvendelse til tannlegen om at krav måtte fremmes etter at behandlingen var avsluttet. HELFO mottok kravet først ni måneder senere. Retten var enig med ankemotparten i at den ankende part måtte identifiseres med sin prosessfullmektig og at det således ikke var grunnlag for å anvende unntaksregelen i folketrygdloven § 22-13 sjette ledd.
Ankenummer 1400178 09.05.2014
Krav om å få beholde uførepensjonen etter fylte 67 år i 2011, i stedet for overgang til levealdersjustert alderspensjon. Ftrl § 12-4 første ledd og ftrl kap. 19. Grunnloven § 97. Stadfestelse. Retten viste til 5-medlemskjennelse i ankesak i Trygderetten nr. 11/02181 hvor retten enstemmig kom til at innføringen av levealdersjustert alderspensjon til medlemmer som er født i 1944 ikke rammes av Grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. Retten i aktuelle sak fant at det samme måtte bli resultatet ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon.
Ankenummer 0404981 15.04.2005
Avslag på krav om ung ufør. Kvinne, 48 år og skilt, 3 barn-hvorav ett er under 18 år. Hun har hatt en vanskelig oppvekt med seksuelt misbruk og voldelige samboere. Har misbrukt endel alkohol og beroligende midler. Hun har høyt angstnivå og store psykososiale problemer. Hun ble innvilget 50% uførepensjon i vedtak av 1998. Pensjonen ble økt til 100% fra mai 2000. Hun satte fram krav om å få tilleggspensjonen beregnet etter særreglene ved unge uføre i 2003. Retten finner at ung ufør-regelen skal anvendes slik den lød før skjerpelsen fra januar 1998. Spørsmålet er om inntektsevnen var varig nedsatt med minst 50% før fylte 26 år. Den første dokumenterte kontakt med psykiatrisk poliklinikk var i 1986 da hun var 29 år gammel. Hun ble oppfattet som en personlighetsmessig umoden kvinne med høyt angstnivå. Ut ifra sakens medisinske opplysninger finner retten det ikke sannsynlig at hun av fysiske eller psykiske årsaker var minst 50% arbeidsufør allerede før hun hadde fylt 26 år. Stadfestelse.
Ankenummer 0901517 18.12.2009
Reduksjon av uførepensjon for mann med irakisk opprinnelse på grunn av opphold i utlandet ut over 12 måneder. Folketrygdloven §§ 12-3 og 2-1. Stadfestelse. Påstand om avvisning av anken som for sent fremsatt ble ikke tatt til følge da vedtaket ikke var kommet frem til den ankende part på den tiden vedtaket fattet. Etter at vedtaket kom fram til den ankende part, mente retten at anken var fremsatt innen 6 uker og var dermed fremsatt rettidig. Vedrørende realiteten viste retten til at den ankende part i straffesak fra 2008, hvor han ble domfelt for trygdebedrageri, hadde erkjent at han hadde unnlatt å si fra til norske myndigheter at han forlot Norge. Han hadde 26 poengår i Norge. Retten la til grunn at opptjent pensjon kan eksporteres og var enig med ankemotparten i at pensjonen ved flytting til utlandet skulle reduseres til 26/40-del av full pensjon.
Ankenummer 1301384 11.10.2013
Arbeidsavklaringspenger. Virkningstidspunkt. Ftrl. §§ 11-5, 11-13 og 22-13. Stadfestelse. Spørsmålet var om den ankende part hadde krav på arbeidsavklaringspenger tilbake i tid som substitutt for avslåtte sykepenger grunnet manglende opptjeningstid. Den ankende part hevdet at NAV ikke hadde oppfylt sin veiledningsplikt og gitt feilaktige/manglende opplysninger. Retten viste til at den ankende part seks måneder forut for sykemeldingstidspunktet hadde fått opplysninger om manglende rett til sykepenger og at hun derfor hadde insentiv til å sjekke opp om hun hadde krav på sykepenger. Retten viste også til at hun ikke hadde fulgt opp kravet uten nødig opphold, smln. Trygderettens ankesak 12/02042. Videre viste retten til sammenlignbar sak i Trygderettens ankesak 12/02331. Retten kom til at den ankende ikke hadde krav på arbeidsavklaringspenger i perioden hun hadde søkt om sykepenger.
36091-36100 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10