Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36101-36110 av 36217 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7
Ankenummer 1102537 16.03.2012
Spørsmål om rett til uførepensjon. Folketrygdloven § 12-5. Opphevet og hjemvist. Den ankende part var en 63 år gammel mann. Han var kommet Norge i 1993, men det var ikke registrert arbeidsforhold eller pensjonsgivende inntekter i Norge for vedkommende. I følge fastlegen led den ankende part av depresjon, artrose kneledd, lumbago, isjialgi og hypertensjon. Han hadde fått avslag på krav om uførepensjon fem ganger tidligere. Ankemotparten mente vilkåret om arbeidsrettede tiltak ikke var oppfylt. Retten fant det åpenbar at slike tiltak ikke ville føre fram og viste til hans bakgrunn, alder, tilsynelatende ressurssvakhet og helsesituasjon/sykdom.
Ankenummer 1502193 23.10.2015
Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av utbetalt grunnpensjon og barnetillegg i tilstått uførepensjon for en periode på ett og et halvt år. På bakgrunn av de framlagte opplysningene i saken la retten til grunn at det forelå en feilutbetaling av uførepensjon for en perioden på nærmere tre år på i underkant av kr 200 000. Feilutbetalingen skyldtes at den ankende part, etter først å ha blitt skilt, igjen ble samboer med sin tidligere ektefelle og at samboer hadde hatt inntekt over to ganger grunnbeløpet. Den ankende part meldte ikke fra om endringen i sivilstatus. Den ankende parts grunnpensjonen hadde i nevnte periode feilaktig vært utbetalt med full sats, og barnetillegget hadde ikke har vært inntektsprøvd mot deres samlede inntekt. Retten la til grunn at feilutbetalt uførepensjon for en periode på litt over to år var foreldet i medhold av foreldelsesloven §§ 2 og 3. Hele det resterende beløpet kunne kreves tilbake i medhold av folketrygdloven § 22-15 første ledd første punktum, idet den ankende part burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Det var ikke grunnlag for nedsettelse av tilbakebetalingskravet i medhold av folketrygdloven § 22-15 fjerde ledd.Stadfestelse.
Ankenummer 1600001 25.11.2016
En 16 år gammel gutt med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, uspesifisert autisme hadde tidligere mottatt forhøyet hjelpestønad sats 3 som ble satt ned til sats 2. Retten stadfestet vedtaket og viste til at gutten nå gikk på skolen og trivdes. Tidligere hadde han ikke villet gå på skolen. Det var inntrådt en vesentlig endring som ga grunnlag for å ta opp stønaden til revisjon.
Ankenummer 1601102 02.09.2016
Retten fant ikke at det var sannsynliggjort risiko for stort sykefravær, og vilkårene for unntak av arbeidsgiveransvar i ftrl. § 8-20 var dermed ikke oppfylt. Stadfestelse.
Ankenummer 1702122 06.10.2017
Stadfestelse. Den ankende part var en kvinne født i 1950. Vist til lov om AFP fra SPK § 3 bokstav d, forskrift om kombinasjon av AFP for medlemmer av SPK med arbeidsinntekt og hovedtariffavtalen i staten punkt 4.2 og 4.2.3. Reglene om etteroppgjør er av objektiv karakter. Avregning skal skje uavhengig av hva som er årsaken til avviket.
Ankenummer 1001693 08.10.2010
Uførepensjon. Revurdering. Tilbakebetaling. Taxi. Folketrygdloven § 12-7, § 22-15. Vedkommende var selvstendig næringsdrivende taxisjåfør. På bakgrunn av en kontroll i bransjen utført av skatteetaten, var vedkommendes ligning for årene 2000 - 2002 endret. Vedkommende mottok i samme periode uføretrygd. Vedkommende anførte at han på grunn av sin helsetilstand umulig kunne ha så vidt høye inntekter som skatteetaten tilordnet ham. Han innrømmet en mindre svart inntekt på bakgrunn av utleie av drosjeløyve, men ikke i den aktuelle størrelsesorden. Retten bemerket at pensjonsgivende inntekt ble fastsatt av ligningsmyndighetene uten at dette kunne overprøves av Trygderetten. Retten la til grunn skatteetatens vurdering av inntekt og fant den uforenlig med mottak av uførepensjon. Vilkårene for tilbakekreving var da oppfylt. Anførsel om foreldelse førte ikke frem. Retten fant at foreldelseslovens § 10 om tilleggsfrist kom til anvendelse. Begjæring om muntlig behandling for Trygderetten ble avslått.
Ankenummer 1300713 03.05.2013
Vedtak om fastetting av sykepengegrunnlag ble stadfestet. Tidligere høyere grunnlag var ikke representativt for inntekten på sykmeldingstidspunktet, jf. folketrygdloven § 8-30, fjerde ledd. Vedkommende hadde fra en måned tidligere mottatt halv alderspensjon, og hadde arbeidsforhold på redusert tid hos en annen arbeidsgiver enn dem han hadde hatt tidligere. Det var mer enn en måned siden han hadde hatt arbeid hos disse. Konkret vurdering tilsa at det på sykmeldingstidspunktet ikke var sannsynliggjort tap av annen pensjonsgivende inntekt enn den vedk. hadde fra siste arbeidsgiver. Det ble lagt avgjørende vekt på dette.
Ankenummer 1302282 20.12.2013
Arbeidsgiver anket over vedtak om ilagt gebyr for manglende innsending av oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstager, jf folketrygdloven §§ 25-2 og 25-3. Arbeidsgiver anførte at forhpåndsvarsel ikke var kommet fram til hans adresse og at arbeidstageren var friskmeldt før dialogmøte skulle avholdes. Retten la på bakgrunn av sakens opplysninger til grunn at forhåndsvarselet var kommet fram. Stadfestelse i samsvar med Trygderettens praksis, eksempelvis TRR-2013-2404 og TRR-2013-2394.
Ankenummer 0400507 19.03.2004
VKJ. Medlemmet fremsatte krav om å få godkjent skade som yrkesskade, noe trygdens organer avslo. Konkret hadde vedkommendes bil blitt påkjørt bakfra mens hun var i arbeid. Fra tidligere hadde hun omfattende kroppssmerter. Nevrolog hadde fastsatt den medisinske invaliditeten til 15 prosent. Saken ble anket inn for Trygderetten. Etter rettens syn var ikke ankesaken tilstrekkelig belyst. Nevrologen hadde ikke foretatt en konkret vurdering av hvilken invaliditet som var tilknyttet arbeidsulykken. Opphevet og hjemvist for ny behabdling.
Ankenummer 1000599 03.09.2010
Vedtak om å avslå krav om dagpenger ble stadfestet. NAV mente rett til dagpenger var avskåret i kraft av at vedkommende ikke forsøkte å følge aktuell undervisning i sin helhet da hun tok faget engelsk til videregående skole som privatist. Ordlyden i § 4-3 i forskrift om dagpenger - '.. følger undervisningen..skal følge undervisningen..' ble ansett å gi avgjørende større for dette.
36101-36110 av 36217 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7