Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36101-36110 av 36580 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10
Ankenummer 0203474 07.02.2003
Finsk statsborger som har bodd og arbeidet i Norge siden 1986. Eget firma innen bygg og anlegg fra 1989 til 1999. Han har ryggplager og plager etter nerveskade i armen i 1984. De sosiale og økonomiske forhold er dårlige; stort alkoholforbruk, dårlige boforhold og meget stor gjeldsbyrde. Ankemotparten avslo kravet om uførepensjon under henvisning til at de økonomiske og sosiale forhold ble ansett for å være viktigere som årsak til den reduserte inntektsevnen enn helseplagene. Den ankende part mente at de medisinske forhold ikke var tilstrekkelig belyst ved legeerklæringer. Retten fant at både ryggplagene og nerveskaden i armen/hånden kunne være av vesentlig betydning for arbeidsevnen. Disse forhold var ikke tilstrekkelig medisinsk utredet til at retten kunne ta stilling til kravet om uførepensjon. Retten anså fysikalsk medisinsk eventuelt nevrologisk utredning for nødvendig. Under henvisning til opplysninger om tidligere langvarig bevisstløshet og stort alkoholkonsum, mente retten også at nevropsykologisk undersøkelse burde gjennomføres. Retten opphevet vedtaket og hjemviste saken til ny behandling.
Ankenummer 1000833 18.06.2010
Pleiepenger. Ftrl § 9-11. Anke over avslag. Stadfestelse. Gutt på 13 år, varig multifunksjonshemmet og varig 100 % kontinuerlig pleietrengende etter ulykke, hadde vært tilstått pleiepenger i overkant av 7 år. NAV avslo nytt krav om pleiepenger under henvisning til at guttens tilstand måtte anses stabil. Retten var enig i vurderingen, og viste til kjennelse i ankesak 05/03561 hvor retten behandlet spørsmålet om hva som forstås som varig og stabil.
Ankenummer 1100855 05.08.2011
Spørsmål om rett til sykepenger. Folketrygdloven § 8-12. Opphevet og hjemvist. Den ankende part var innvilget 50 prosent uførepensjon og ble sykmeldt fra sin deltidsstilling før hun hadde opptjent ny rett til sykepenger. Retten mente årsaken var at det hadde skjedd flere feil ved behandlingen av hennes krav om 50 prosent uførepensjon: Stønadsperioden for rehabiliteringspenger var forlenget på tross av at det ikke lenger pågikk noen behandling behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen og effektuering av vedtaket om uførepensjon ble utsatt i fire måneder i påvente av at perioden for rehabiliteringspenger skulle utløpe. Retten mente disse feil hadde betydning for hennes rett til sykepenger og at hele sakskomplekset måtte vurderes på nytt.
Ankenummer 1301943 01.11.2013
Kvinne anket over vedtak om tilbakekreving av overgangsstønad. Retten forente denne saken til felles behandling med ankesak 13/01942 om anke over opphør av overgangsstønad. Retten anså det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at kvinnen var aleneforsørger i den aktuelle perioden.Retten la ved denne vurderingen blant annet vekt på at partene hadde felles folkeregisteradresse, at mannen hadde strømabonnement tilknyttet leiligheten kvinnen hevdet å bo alene i, at mannen fikk forsørgertillegg i sine ytelser fra NAV, at partene hadde skrevet under på en erklæring om at tidligere innvilget separasjon var bortfalt. Vilkårene for tilbakekreving ble også ansett oppfylt. Kvinnen var analfabet. Hun hadde mottatt skriftlig informasjon om sin meldeplikt, men hadde også hatt flere møter med NAV med tolk og hadde skrevet under en erklæring om at melding måtte gis dersom hun senere gjenopptok samlivet med sin fraseparerte ektemann.Stadfestelse.
Ankenummer 0104332 16.11.2001
En 30 år gammel kvinnelig lærling v/hjemmesykepleien fikk under løft/forflytning av 90 kg tung pasient fra lenestol til rullestol forstrekning av rygg/hofte. Pasienten pleide vanligvis å hjelpe noe til ved å støtte seg på armene. Det gjorde han ikke ved denne anledningen. Dermed fikk vedk. hele tyngden på seg. Avslag på godkjenning av skaden som yrkesskade ble grunngitt i at det ikke forelå noen plutselig eller uventet ytre hendelse i forbindelse med løftet. Retten godkjente skaden som yrkesskade. Uttalt at bæring og løfting er en sentral del av omsorgsyrket. Imidlertid var det uventet at pas. ikke hjalp til. Ekstrabelastningen dette medførte for dap oppfylte vilkårene for rett til yrkesskade. Også vektlagt at vedk. var lærling og ikke hadde fått opplæring i løfteteknikk. Videre ble løftet, som innebar vridningsmanøver, utført på et fysisk trangt sted.
Ankenummer 1001945 14.01.2011
Saken gjelder krav om sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-2. Stadfestelse. Den ankende part hadde gjeldende arbeidskontrakt fra 1. september 2009. 25. september blir han etter fullendt arbeidsdag sykmeldt umiddelbart og første fraværsdag ville vært 26. september. Samme dag som han ble sykmeldt blir han også oppsagt fra jobben. Den ankende part har fremholdt at han var i jobb før offisiell tiltredelsesdato og at en arbeidsuke består av fem dager. Retten fant at lovteksten skulle tolkes dit hen at det var tale om vanlige uker av syv dager og at han ikke hadde vært i arbeid i fire uker før han ble arbeidsufør.
Ankenummer 1602766 02.06.2017
Den ankende part hadde fått avslag på krav om tolk/ledsager i forbindelse med sin deltakelse i ukentlig svømmetrening. Han anførte i anken at han hadde behov for tolk i forbindelse med treningen, og at hans behov ikke kunne ivaretas kun ved bruk av ledsager. Ankemotparten la til grunn at behovet for bistand til og fra trening i all hovedsak var behov for praktisk bistand og ledsagning, og ikke språklig kommunikasjon. Retten kom til samme resultat som ankemotparten, og la avgjørende vekt på at det var foretatt en konkret utredning av tolk, som hadde fulgt den ankende part under svømmetreningen. Tolken hadde vurdert at oppdraget i hovedsak innebar behov for ledsagning og praktisk bistand. Retten sluttet seg til dette, og viste til at hovedformålet med svømmetreningen var trening, selv om treningen også innebar et sosialt element. Stadfestelse.
Ankenummer 1102297 17.02.2012
Stadfestelse. Krav om uførepensjon. Folketrygdloven §§ 12-5 - 12-7. Mann, 48 år, fremmet krav om 50% uførepensjon. Vedkommende hadde kronisk smerte, somatiseringslidelse og lumbago med isjialgi. Nevrolog anbefalte at medlemmet på grunn av sin somatiseringslidelse burde få behandling hos psykolog. Medlemmet ønsket imidlertid ikke å benytte seg av dette tilbudet. Retten fant ingen medisinsk sett fullgod forklaring på hvorfor han ikke skulle kunne greie et lettere tilrettelagt arbeid. Etter rettens vurdering var ikke medlemmet ferdig behandlet all den tid det var mulig at psykiske komponenter spilte vesentlig inn. Medisinsk sett var det heller ikke åpenbart at ytterligere yrkesrettet attføring var hensiktsløst.
Ankenummer 1402807 06.03.2015
Uførepensjon. Folketrygdloven § 12-5, § 12-6 og § 12-7. Stadfestelse. Mann på 56 år kom til Norge fra land innenfor EØS området i 2002. Han hadde amputert venstre arm på underarmen etter granateksplosjon etter krigshandlinger i hjemlandet. Det var nedsatt finmotorikk i høyre hånd der han mangler lillefinger og har redusert bevegelighet i tommel. Retten var enig med ankemotparten i at den ankende part fortsatt burde forsøke å utnytte sin funksjonsevne gjennom hensiktsmessige tiltak. Dette kunne også innebære at han selv måtte forsøke ytterligere norskopplæring, da det var dokumentert et klart behov for slik opplæring.
Ankenummer 0305556 29.10.2004
Avslag på krav om uførepensjon for mann på 47 år fra Bosnia. Kom til Norge i 1995. Han ble sykmeldt i 1997, og ftrk satt uføretidspunktet til sykmeldingstidspunktet. Avslag i henhold til ftrl § 12-2, jf § 12-10. Ftrk la til grunn at psykiske plager var hovedårsaken til at han ikke hadde kommet i inntektsgivende arbeid etter sykmelding, og at han hadde disse plagene allerede i 1997. Prosessfullmektigen anførte bl.a at det var feil å legge sykmeldingstidspunktet til grunn for fastsettingen av uføretidspunktet, og at det først var senere at de psykiske plager var av en slik karakter at de medførte varig uførhet. Retten foretok en grundig gjennomgang av sykehistorien, og konkluderte med at psykiske plager hele tiden hadde vært sentrale i sykdomsbildet, og hadde dannet et viktig grunnlag for sykmeldingen. Også senere erklæringer bekreftet den fastsettingen av uføretidspunktet som ftrk hadde foretatt. Retten fant at det ikke var grunnlag for å fravike utgangspunktet om å sette uføretidspunktet til sykmeldingstidspunktet. Retten vurderte at inntektsevnen var varig nedsatt med minst halvparten før han hadde vært tre år i Norge. Stadfestelse.
36101-36110 av 36580 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10