Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36101-36110 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10
Ankenummer 1602799 03.02.2017
Ankemotparten påsto den ankende parts anke avvist fra realitetsbehandling, fordi det ikke var innlevert en fullstendig anke innen ankefristen utløp. Ankesaken ble henvist ankemotparten for fortsatt behandling. Selv om formkravene i trygderettsloven § 11 etter sin ordlyd muligens ikke var oppfylt, var det ut fra sakens forhistorie utvilsomt slik at den ankende part med anken hadde ment å avbryte ankefristen, og at han ville komme tilbake med en nærmere begrunnelse for sin anke i ettertid. Det var i hovedsak en nærmere begrunnelse anken manglet, og dette var ikke et krav etter trygderettsloven § 11. Til dette kom at der anken var ufullstendig eller uklar, skulle ankemotparten gjøre den ankende part oppmerksom på manglene, og gi vedkommende en frist for å rette eller supplere anken. Når dette ikke var gjort, hadde den ankende part ikke noen foranledning til å tro at anken ikke var fullstendig.
Ankenummer 0701221 31.08.2007
Den ankende part har mottatt utvidet barnetrygd etter at hun giftet seg, dette fordi hun ikke meldte fra om ekteskapsinngåelsen. Hun har fått utbetalt kr 32 018 for mye i barnetrygd. Retten var enig med ankemotparten i at vilkårene for tilbakekreving var til stede. Ingen del av kravet var foreldet. Stadfestet.
Ankenummer 0900897 17.07.2009
Stadfestelse. Medlemmet var 38 år og led av psykiske vansker samt muskel/leddsmerter. Retten fant at de psykiske plagene fremsto som hovedårsak til at medlemmet hadde en nedsatt fungeringsevne i arbeidslivet, og var enig med ankemotparten i at disse plagene ikke var hensiktsmessig behandlet. Retten anbefalte moderat fysisk aktivitet mot de somatiske plagene, kombinert med et mer intensivt behandlingsopplegg for de psykiske vanskene. Samtidig måtte arbeidsevnen vurderes, både i relasjon til heltid og deltidsarbeid.
Ankenummer 0401546 09.07.2004
Uførepensjon - opphør etter revurdering, jf ftrl §§ 12-6, 12-12 og 22-12 femte ledd. 60 år gammel mann som kom til Norge i 1971, opprinnnelig fra Pakistan. Han ble sykmeldt i siste arbeidsforhold som renholder pga dorsalgia og senere pga psykisk lidelse i erklæring fra psykiater. Uførepensjon ble innvilget fra 1989. Etter revurdering og nye medisinske undersøkelser i 2002, ble han funnet arbeidsfør. Retten viste imidelertid til den motstrid som forelå mellom flere av legeerklæringene. Retten fant ikke grunnlagsmaterialet tilstrekkelig til å vurdere om han fortsatt fylte vilkårene for rett til uførepensjon. Retten mente ny psykiater burde vurdere hans psykiske helse. Oppheving og hjemvisning.
Ankenummer 0500174 13.05.2005
Snekker f. 1942 hadde flere kneskader, en av dem ble godkjent som yrkesskade. 50 % av tilstått uførepensjon ble beregnet med yrkesskadefordeler, snekkeren ønsket 100 % beregnet på denne måten. Retten var enig med ankemotparten i at 50 % ga en rimelig fordeling, ikke minst fordi det også var slitasjeforandringer i kneet, noe som ofte følger med snekkeryrket. Saken bød på tvil, men retten stadfestet med samme begrunnelse som fylkestrygdekontoret, at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter i saken for å tilskrive denne ene kneskaden hele ansvaret for arbeidsuførheten. Stadfesting.
Ankenummer 0702987 23.11.2007
Dekning av utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Fixeringstape til stomi. Ftrl § 5-14 og tilhørende forskrift. Stadfestelse. Mann med godkjent yrkesskade etter fall hadde senere fått mageplager med utlagt tarm. Han brukte stomiutstyr og fikk dekket dette på blå resept. Fremforhandlet fixeringtape som ble dekket holdt ikke tett, og han kjøpte selv en billigere og for ham bedre tape. Siden den tapen som fungerte godt ikke var fremforhandlet på NAV,s produkt -og prisliste, kunne han ikke få denne utgiften dekket på blå resept. Hans utlagte tarm var ikke forårsaket av yrkesskaden og ftrl § 5-25 kom ikke til anvendelse.
Ankenummer 1302209 29.11.2013
En 42 år gammel mann med en alvorlig hjertelidelse fikk avslag på krav om stønad til bil under henvisning til at han ikke fylte det medisinske vilkåret om vesentlig nedsatt funksjonsevne pga sykdom. Retten opphevet vedtaket i det det ble lagt til grunn at den alvorlige og uhelbredelige hjertelidelsen tilsa at det medisinske vilkåret var oppfylt, mens transportvilkåret ikke var vurdert av ankemotparten.
Ankenummer 1501904 02.10.2015
Uførepensjon. Behandlingsvilkåret. Ftrl. § 12-5. Stadfestelse. Kvinne, 62 år, anket over avslag på krav om uførepensjon. Hun hadde sammensatte helseplager og hadde gjennom mange år vært plaget med angst og depresjon. Hun hadde ikke mottatt behandling for sine psykiske plager på mange år men var relativt nylig henvist til psykiater. Retten fant at behandlingsvilkåret i ftrl. § 12-5 ikke var oppfylt. Sluttrapport etter tidligere arbeidsavklaringstiltak anbefalte ytterligere avklaring, og retten fant at ytterligere avklaring syntes hensiktsmessig.
Ankenummer 0502374 28.10.2005
Alderspensjon med yrkesskadefordel. Avslag. Stadfestelse. Vedkommende hadde fått godkjent skade i rygg/fot som yrkesskade og var innvilget uførepensjon. Hun satt fram krav om uførepensjon/alderspensjon med yrkesskadefordel etter at hun var fylt 67 år. Fordi slik alderspensjon var betinget av at hun mottok uførepensjon med yrkesskadefordel, måtte det vurderes om vilkårene etter folketrygdloven § 22-13 sjette ledd eller § 22-14 fjerde ledd forelå. Retten kom til at det ikke var åpenbart at hun hadde vært ute av stand til å sette fram sitt krav tidligere, og fant heller ikke at trygdemyndighetene hadde gitt misvisende opplysninger eller ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt.
Ankenummer 9803247 22.04.1999
Tilbakekreving av dagpenger og utestengning fra rett til slik stønad.- Vilkårene for rett til dagpenger for jusstudent etter en konkret vurdering ikke sett på som oppfylte selv om opplysninger om pågående utdanning på meldekort ikke var gitt. Fylkesarbeidskontoret gått ut fra at d.a.p. hadde hatt muntlig kontakt med flere medarbeidere på arbeidskontoret i den perioden kravet om tilbakebetaling gjaldt, men usikkert hva som framkom da. Ikke funnet grunn til å se bort fra d.a.p.s påstand om at medarbeiderne da ble gitt kunnskap om studiene og heller ikke påstand om at han ga melding om avlagte eksamener etterhvert som dette skjedde - da helt eller delvis på skjema 'PB1618', som ble makulert etter maskinelle registrering. Videre ble FAKs påstand om at d.a.p. hadde fått kjennskap til stønadsvilkår gjennom dagpengebrosjyre ansett for svakt dokumentert: I den aktuelle perioden fra våren 1994 til februar 1996 ble utfyllende opplysninger om stønadsrett ved studier først gitt ved dagpengebrosjyren av 1995. FAKet hadde ikke opplyst hvordsan d.a.p. skulle fått disse opplysningene. Dagpengebrosjyren ble bare utlevert rutinemessig når det ble søkt dagpenger. Ansett foreligge saksbehandlingsfeil gjennom for svak dokumentasjon for kunnskap om stønadwvilkår hos d.a.p. Oppheving..
36101-36110 av 36170 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10