Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36111-36120 av 36197 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7
Ankenummer 1200816 10.08.2012
Alderspensjon fra folketrygden ble utbetalt også for måneden etter dødsmåneden og NAV krevde tilbake feilutbetalingen. Dødsboet ved enken påberopte god tro med hensyn til feilutbetalingen. NAV mente det måtte fremstå som klart at pensjon ikke skulle utbetales lenger enn dødsmåneden. Retten var ikke enig i det siste og viste til at avdøde også mottok alderpensjon fra Statens Pensjonskasse og der ble pensjon også gitt for to måned etter dødsmåneden siden vedkommende etterlot seg ektefelle. Retten mente imidlertid det var uaktsomt av dødsboet ikke å forespørre NAV, men å stole på hva 'bekjente som mente å ha rede på spørsmålet' hadde fortalt. Retten var enig i at tilbakekreving kunne kreves. NAV hadde i dette tilfellet ikke hatt muligheter for å forhindre feilutbetalingen og spørsmål om tilbakekreving ble tatt opp med dødsboet med en gang. Retten mente det ikke var grunnlag for å redusere tilbakebetalingsbeløpet.
Ankenummer 1502925 01.04.2016
Revurdering av uføregraden i løpende gradert uførepensjon og nedsettelse med tilbakevirkning. Ftrl § 12-12 (før endring med virkning fra 1.1.2015). Stadfestelse. Det var enighet om at vedkommende hadde hatt pensjonsgivende inntekter over fastsatt inntektsgrense uten å varsle NAV om dette slik som pålagt i ftrl § 12-12. Tvisten gjaldt om han likevel fikk beholde hvilende pensjonsrett og at uføregraden skulle omregnes etter gunstigere regler i reaktiviseringsforskrften fordi folk i NAV som hadde med lønnstilskudd til arbeidsgiver å gjøre, hadde fått opplysninger om inntektsøkningen via arbeidsgiver.
Ankenummer 0901616 19.02.2010
Saken gjaldt spørsmål om dagpenger utbetalt i en periode medlemmet var under utdanning kunne kreves tilbake. En 30 år gammel kvinne fikk dagpenger fra januar 2007. Hun startet utdanning ved en høgskole på første året av treårig bachelorstudium i økonomi i august 2007. NAV fikk melding om utdanningen via dagpengekontrollen i januar 2008. Retten la til grunn at utdanningen ikke var forenlig med rett til dagpenger. Det var et fulltidsstudium på dagtid med tre års varighet. I forhold til spørsmålet om tilbakekreving, var det ikke tilstrekkelig at den ankende part skulle ha informert muntlig om at hun tok utdanning - eller ønsket å ta utdanning - på et møte med NAV i oktober 2007. Ut fra gitt informasjon skulle hun søke skriftlig om godkjenning av utdanning på eget skjema. Hun kunne ikke anes å ha oppfylt sin informasjonsplikt overfor NAV, noe som var uaktsomt av henne. Vilkårene for tilbakekreving ansett oppfylt. Stadfestelse.
Ankenummer 0402395 15.10.2004
Krav om 50 prosent uførepensjon. 58 år gammel kvinne som jobber halv stilling som sekretær. Hun har de senere årene jobbet redusert hovedsaklig på grunn av ryggplager. Hun trives i sitt arbeid og det er enighet om at hennes arbeid er vel tilpasset hennes plager og derfor ikke hensiktsmessig å forsøke ekstern attføring. Fylkestrygdekontoret anser imidlertid at hennes arbeidsplass ikke er vurdert ergonomisk. Retten finner at vilkårene i ftrl § 12-5 til § 12-7 er oppfylt. Omgjøring.
Ankenummer 1502676 28.08.2015
Oversittet ankefrist. Trl. § 10. Anken avvist. Anke ble skrevet etter ankefristens utløp, og retten kunne ikke se at det forelå særlige grunner til å se bort fra at ankefristen var oversittet.
Ankenummer 1702687 15.06.2018
Reduksjon og opphør av uførepensjon. Hvilende pensjonsrett. Ftrl §§ 12-7 og 12-12 (før lovendring 1.1.2015), forvaltningsloven § 35. Stadfestelse. En kvinne ble i 2011 tilstått 100 % uførepensjon i 2011. Uføregraden ble senere endret flere ganger som følge av meldinger kvinnen ga til NAV om inntekt. Hun fikk ved reduksjon av uføregraden innvilget hvilende pensjonsrett. NAV oppdaget senere, gjennom ligningsopplysninger, at kvinnen hadde hatt vesentlig høyere inntekter enn hun hadde oppgitt. Dette førte til vedtak om reduksjon av uførepensjonen i oktober 2011 og opphør av uførepensjonen fra januar 2013. Retten viste til at kvinnen hadde oppgitt alt for lave inntektsanslag til NAV. Dette hadde ført til at NAV hadde utbetalt uførepensjon på et feil faktisk grunnlag. NAV hadde adgang til å redusere uføregraden og stanse ytelsen fra 2013. Det var heller ikke grunnlag for å innvilge hvilende pensjonsrett.
Ankenummer 0902286 23.04.2010
Mann, 28 år, led av cerebral parese. I 1997 ble han innvilget stønad til kassebil. Da han søkte gjenanskaffelse ble han innvilget stønad til bil i gruppe 1, men kravet om kassebil ble avslått. Han hadde en viss gangfunksjon og kunne komme inn og ut av bil uten heis eller rampe. Permobil Trax kunne fraktes på tilhenger. Han kunne ikke kjøre bilen selv og var avhengig av bistand uansett. Retten viste til Trygderettens ankesaker nr. 09/00195 og 09/01706. Retten fant at han ikke fylte vilkårene i bilforskriftens § 2 om stønad til bil i gruppe 2 og stadfestet.
Ankenummer 1601225 24.03.2017
Arbeidsavklaringspenger. Ftrl. § 11-5. Omgjøring. Mann anket over vedtak om avslag på krav om arbeidsavklaringspenger. Han hadde tidligere fått arbeidsavklaringspenger utover fire år, men deretter fått vedtatt stans i ytelsen som følge av at NAV anså han ferdig avklart. Fire dager etter vedtak om opphør stadfestet Trygderetten vedtak om avslag på krav om uførepensjon med begrunnelsen at mannen ikke var ferdig avklart. Saken gjaldt avslag på nytt krav om arbeidsavklaringspenger. Retten fant at mannens helsesituasjon ikke hadde forandret seg siden det ble vedtatt å forlenge hans arbeidsavklaringspenger utover fire år. Retten mente også at vedtaket om opphør stod i motsetning til Trygderettens kjennelse om uførepensjon. Retten fant vilkåret i folketrygdloven § 11-5 oppfylt, og fant at ankemotparten måtte ta stilling til om vilkåret i folketrygdloven § 11-13 var oppfylt.
Ankenummer 0402172 22.10.2004
Vedkommende hadde arbeidet i mange år i en krevende stilling før sykmelding 61 år gammel. Arbeidsgiver hadde forsøkt tilrettelegging og tilpasning av arbeidet uten at dette hadde hjulpet. Vedkommende har en rekke plager i form av smerteplager fra nakke og rygg, muskelknuter, hodepine, økende blodtrykk på grunn av stress, psykosomatiske plager og ikke insulinkrevende sukkersyke. Det oppgis også konsentrasjons-og hukommelsesvansker, som av nevropsykolog antas ikke å skrive seg fra hjerneorganisk skade eller sykdom. Ankemotparten fant ikke at inntektsevnen var generelt nedsatt med minst 50 prosent med sykdom som hovedårsak. Ved behandlingen av saken delte retten seg. Flertallet viste til vedkommendes alder og at det forelå klare funn vedrørende de somatiske plager. Flertallet kom til at inntektsevnen var varig bortfalt som følge av den funksjonssvikt disse plagene medførte. Behandling og attføring ble ikke ansett for å være hensiktsmessig. Mindretallet, medisinsk kyndig rettsmedlem, sluttet seg til ankemotpartens anførsler om at det er endringene på arbeidsplassen og ikke sykdom som er den dominerende årsak til arbeidsuførheten. Hel omgjøring med to mot en stemme.
Ankenummer 1502134 08.01.2016
Sykepenger. Tilbakedatering. Sykmelding over telefon. Ftrl §§ 8-4, 8-7 og 8-34. Retten skulle vurdere to sykmeldingsperioder. Den første startet sykmeldingen den 1. august 2012, men den ankende part ble ikke undersøkt av lege før den 10. august. Retten viste til hovedregelen i § 8-7 om at sykmelding ikke godtas for tidsrom før man blir undersøkt av lege. Unntak kan likevel godtas dersom medlemmet har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han var arbeidsufør på dette tidligere tidspunktet. Dette skal etter praksis tolkes relativt strengt, og retten kunne ikke se at den ankende part hadde vært forhindret å søke lege på et tidligere tidspunkt. Tilbakedateringen ble derfor ikke godtatt. Den andre sykmeldingsperioden ble skrevet på bakgrunn av telefonkontakt. Retten viste til rundskrivet og hovedregelen om at sykmelding basert på telefonkontakt vanligvis ikke godkjennes som dokumentasjon på arbeidsuførhet. Dette kan likevel godtas dersom samtales blir fulgt opp med en konsultasjon innen få dager eller så snart som mulig. I tillegg må leges finn det godtgjort at pasienten har vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunktet. Retten kunne ikke se at samtalen ble fulgt opp med en konsultasjon og at sykmeldingen derfor ikke kunne godtas. Retten fant det derfor ikke nødvendig å vurdere hvorvidt det kunne anses godtgjort at den ankende part hadde vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunktet.
36111-36120 av 36197 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7