Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36111-36120 av 36558 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 8
Ankenummer 0703193 15.08.2008
Yrkesrettet attføring. Skolegang for ungdom under 26 og utdanning over tre år. Folketrygdloven § 11-4 tredje ledd og § 11-6 tredje ledd. Delvis omgjøring. Medlem var 17 år da han skadet seg i en skihoppulykke i 1997. Han fikk innvilget yrkesrettet attføring i form av fire års utdannelse til bygg- og anleggsingeniør i 2003. Etter å ha fullført de to første årene søkte han om endring av sin handlingsplan slik at han i stedet for toårig ingeniørpåbygning ved Høyskolen skulle ta toårig prosjektlederutdannelse på BI. Etter først å ha fått avslag på dette, fikk han fra Aetat innvilget skoleåret 2006-2007, det vil si det siste året, som yrkesrettet attføringstiltak. Etter klage omgjorde klage og anke-enheten vedtaket slik at også ytelser til utdannelse for skoleåret 2006/2007 ble avslått. Retten omgjorde Klage og ankeenhetens vedtak slik at Aetats vedtak ble stående. Retten la til grunn at medlemmet ved kravet om endring i handlingsplanen falt inn under de nye reglene om begrensning i adgangen til å innvilge utdannelse henholdsvis til ungdom under 26 år og utover fire år. Aetats vedtak innebar imidlertid at det kun ble gitt ytelser til utdannelse i tre år, ved at han finansierte det nest siste året selv. Videre var han fylt 26 år før påbegynnelse av siste utdannelsesåret. Retten kunne ikke se at loven var til hinder for en slik avtale om delfinansiering.
Ankenummer 1501894 09.10.2015
Saken gjaldt anke over avslag på krav om arbeidsavklaringspenger. Retten fant at den ankende part fylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger, idet hennes belastninger hadde gitt seg utslag i psykiske plager i en slik grad at det kom inn under det anerkjente sykdomsbegrepet samt at hun i den angjeldende periode hadde vært i ventetid på behandling og i behandling som var relevant for hennes plager i perioden. Hun hadde dessuten i lengre tid og parallelt i perioden gjennomført arbeidsrettede tiltak. Omgjøring.
Ankenummer 0404516 01.04.2005
Hjelpestønad , jf ftrl § 6-4. Gutt på 6 1/2 år , hyperaktiv med ADHD, bodde sammen med enslig mor og to brødre. Alle brødrene hadde ADHD og de to eldste hadde forhøyet hjelpestønad sats 3. Yngstemann var krevende i hjemmestituasjonen, måtte ha hjelp til det meste, måtte roes ned og hadde vanskelig for å sove, med nattevåk for mor. Fylkestrygdekontoret mente alle barn på samme alder hadde behov for hjelp. Retten anså at guttens hjelpebehov var betydelig større enn funksjonsfriske barn. Han hadde en stor adferdsforstyrrelse som krevde betydelig oppfølging fra moren som var alene med tre syke sønner. Omgjøring.
Ankenummer 0802095 19.12.2008
Yrkesrettet attføring. Forlengelse. Ftrl § 11-6. Stadfestelse. Mann på 54 år med rygg og skulderplager. Han ble gjennom 3-årig utdanning attført innen sveiseteknikk. Han søkte etter tre år om forlengelse og fikk nye 2 år for utdanning til sveisekontrollør. Under denne utdanningen hadde han mye fravær grunnet sykdomsplager og liten progresjon i utdanningen. NAV fant det ikke lenger hensiktsmessig at han fortsatte utdanningen. Det ble ansett nødvendig å få klarlagt hans arbeidsevne. Retten var enig i denne vurderingen.
Ankenummer 1001662 11.02.2011 Publisert i Innblikk nr 02/2011
Omgjøring. Dagpenger. Tidsbegrenset bortfall. Ftrl § 4-20. Spørsmål om rimelig grunn til å unnlate å delta på arbeidsmarkedstiltak. Medlemmet var, ved siden av å være dagpengemottaker, selvstendig næringsdrivende. Etter det opplyste hadde firmaet hans oppdrag i samband med avvikling av julebord. I november ble han bedt om å møte på et tiltak i regi av NAV. Han møtte opp, men avtalte med veileder at han ikke skulle delta fordi han oppdragene ga fulltidsarbeid i egen bedrift. Av meldekortene for de aktuelle periodene fremgikk at han ikke hadde jobbet fulltid, men likevel så mye at han ikke hadde krav på dagpenger. NAV la til grunn at arbeid kunne utgjøre en rimelig grunn, men at det avgjørende måtte være hvor mye arbeid han tok. Retten var enig i dette, men kom til at de hadde lagt en for streng norm til grunn. Retten mente at trygd var subsidiært i forhold til til arbeid. Når medlemmet hadde tatt så mye arbeid at han ikke hadde krav på stønad, utgjorde dette en rimelig grunn til ikke å delta på tiltak.
Ankenummer 1600127 22.07.2016
Saken gjaldt krav om grunnstønad til drift av egen bil. Den ankende part hadde opplyst at han som følge av en ulykke for over 30 år siden kjøpte bil, og at han, dersom skaden ikke hadde inntruffet, fortsatt ville brukt sykkel og moped for å dekke sitt transportbehov. På bakgrunn av de framlagte opplysningene i saken la retten til grunn at det kunne være problematisk for den ankende part å kjøre moped, særlig på vinterstid. I de medisinske opplysningene i saken framgikk det imidlertid ikke at den ankende part på grunn av varig sykdom, ikke kunne benytte seg av offentlig transport, selv om han hadde noe begrenset gangdistanse, og retten la til grunn at han kun benytte seg av offentlig transport der det finnes.Det var et dårlig offentlig transporttilbud der den ankende part bodde, idet nærmeste ordinære busstopp lå ca. 3 kilometer fra hans hjem. Det gikk skolebuss, som ikke var noe reelt alternativ..Retten la dermed til grunn at det ikke fantes et tilfredsstillende offentlig transporttilbud ved den ankende parts bosted som han kunne benytte seg av. Dette var imidlertid være sammenfallende for andre funksjonsfriske som bor på samme sted. I henhold til Navs retningslinjer er dårlig offentlig transporttilbud et forhold som ikke kan danne grunnlag for grunnstønad, idet dette vil gjelde alle som bor på samme sted.Utgifter til drift av bil på angjeldende sted vil således ikke være nødvendige ektrautgifter til transport i folketrygdlovens forstand. Hensett til ovenstående kom retten til at den ankende part ikke hadde nødvendige grunnstønadsberettigede ekstrautgifter til transport slik det kreves etter folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav b. Stadfestelse
Ankenummer 0502387 18.11.2005
Anke over avslag på krav om uførepensjon for kvinne på 61 år med langvarige ryggplager, begrunnet med at attføringsvilkåret ikke ble ansett for å være oppfylt. Retten viste bl.a. til interne tiltak som var gjort på arbeidsplassen, samt til alder, tidligere arbeidsutprøving og hennes ensidige yrkeserfaring. Omgjøring.
Ankenummer 0305599 01.10.2004
Tidspunkt for friinntekt. Tidligere sak, ankenr. 02/01415, ble inntektsnivå før uførhet endret, som medførte at fylkestrygdekontoret endret uføregraden. Tidspunktet for friiinntekt ble satt til 1 år etter vedtaksdato. Retten mente at selv om fylkestrygdekontoret og Trygderetten kom til forskjellig resultat vedrørende inntektsnivå før uførhet så medførte ikke dette automatisk ugyldighet. Slik retten så det berodde dette i denne saken på skjønnsmessige vurderinger og retten kunne ikke se at det heftet noen form for ugyldighet ved det tidligere vedtaket. Stadfestelse.
Ankenummer 0700625 15.06.2007
En 13 år gammel kvinne med Downs syndrom og uttalte lærevansker fikk avslag på krav om forhøyet hjelpestønad etter sats 3. Retten viste til en rekke tidligere saker og slo fast at diagnosen i hovedsak ga rett til sats 2, i alle fall når det gjaldt barn opp til tenårene hvor det ikke i tillegg forelå alvorlige medisinske komplikasjoner eller betydelige tilleggsproblemer. Under henvisning til det som var uttalt om den ankende partens funksjonsforstyrrelse og hvilket behov for tilsyn den førte med seg, fant retten ikke å kunne fravike den satsen som ellers var ansett som aktuell ved Downs syndrom. Stadfestelse.
Ankenummer 1100619 30.09.2011
Avslag sykepenger for et tidsrom grunnet for sent framsatt krav. Krav for en periode etter arbeidsgiverperioden, innkom i utfylt og undertegnet stand etter 3-månersfristen. Arbeidsgiver hadde forskuttert. Kravsblanketter var retunert for utfylling/undertengning, både til vedkommende og arbeidsgiver flere ganger. Retten la til grunn at krav uansett ikke kan anses framsatt før det er undertegnet, og stadfestet avslag sykepenger og refusjon til arbeidsgiver. Kravet fra arbeidsgiver om tilbakebetaling av det forskutterte, ligger utenfor Tr.r.s kompetanse, men retten kommenterte at det ikke er folketrygdens intensjon at den sykmeldte skal risikere et slikt krav. Sitat fra Ot.pr. nr. 44 (2006/2007).
36111-36120 av 36558 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 8