Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36551-36560 av 36580 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10
Ankenummer 0900303 04.09.2009
Hjelpemidler. Den ankende part, en nå 74 år gammel mann, fikk avslag på krav om dekning/refusjon av utgifter til anskaffelse av handicaptoalett. Retette stadfestet vedtaket. Hovedreglen er at hjelpemidler skal lånes ut, unntaksreglen er snever, og den ankende part kunne på forhånd kontaktet hjelpemiddelsentralen med informasjon om sine behov og fått avklart at utlån ville kunnet skje umiddelbart. Konkret avgjørelse.
Ankenummer 1202261 08.02.2013
Stadfesting. Krav om uførepensjon. Mann på 53 år vart i 2008 sjukmeldt frå jobben sin som lastebilsjåfør på grunn av nakke- og skuldersmerter. Noko konkret arbeidsutprøving var ikkje prøvd, og dette var også årsaka til at krav om uførepensjon vart avslått. Spørsmålet for retten var om det var openbert at arbeidsretta tiltak ikkje var føremålstenleg, jf. § 12-5. Retten var samd med ankemotparten og slutta seg til grunngjevinga. Retten fann det ikkje tvilsamt at den ankande part hadde redusert arbeidsevne som følgje av problema med skuldera og restplagane i nakken. Vidare var han blitt blind på det eine auga. Retten viste derimot til det strenge kravet til at arbeidsretta tiltak skal prøvast, og viste til førearbeida. Retten kunne ikkje sjå at det var openbert at å prøva dette ikkje ville vera føremålstenleg, og viste til at han hadde lang erfaring frå yrkeslivet samt fleire potensielle år att på arbeidsmarknaden. Retten meinte at ein gjennom eit individuelt tilpassa arbeidsretta tiltak nærare kunne fastslå i kva grad inntektsevna hans var nedsett.
Ankenummer 1101036 11.11.2011
Menerstatning ved yrkesskade. Reduksjonsmetoden. Den ankende part, en nå 65 år gammel mann, var tilstått menerstatning etter gruppe 2 pga. larmskade. Han fremmet krav om (ytterligere) menerstatning pga astma, som ble godkjent som yrkessykdom. Samlet menerstatning ble tilstått etter gruppe 4 etter at reduksjonsmetoden var anvendt, og dette ble påanket. Retten fant at det ikke forelå noen skjønnsmessig fastsettelse av invaliditeten for astmaen, og at denne korrekt var fastsatt til 30 %. Reduksjonsmetoden kom til anvendelse, og selv om denne ikke var korrekt anvendt, var resultatet tilnærmet korrekt og ga ikke grunnlag for erstatning etter gruppe 5. Konkret avgjørelse.
Ankenummer 0901155 04.12.2009
Krav om stønadt til anskaffelse av bil, jf ftrl. § 10-7 første ledd bokstav h) med tilhørende forskrift. 56 år gammel mann me ryggskiveprolaps og ryggsmerter. Hjerteproblemer. Nedsatt gangevne pga smerter og låsning. Bor forholdsvis sentralt. Retten fant i likhet med amp at en del av transportbehovene kunne dekkes ved hjelp av andre støtteordninger. Retten fant heller ikke de medisinske vilkårene oppfylt. Ikke påvist noe klart medisinsk grunnlag som hindrer dap i å gå. Stadfestelse.
Ankenummer 1301350 30.08.2013
Spørsmål om rett til foreldrepenger. Folketrygdloven § 14-6. Stadfestet. Far fylte ikke vilkåret om yrkesaktivitet seks av de siste ti måneder før hans eventuelle stønadsperiode skulle ta til. Hans henvendelser i forkant hadde blitt mangelfullt besvart og i tillit til at han kunne ta ut fedrekvote hadde mor begynt i arbeid, noe som hindret overføring av fedrekvoten til henne. Ankemotparten hadde i oversendelsesbrevet informert om muligheten for å fremme erstatningskrav i tilfelle det forelå et økonomisk tap på grunn av svikt i informasjonen.
Ankenummer 1802554 07.09.2018
Den ankende part hadde vært i arbeidsutprøving i sin ektemanns firma i perioden 2010 til 2014, hvor det var gjort ulike tilrettelegginger. Den ankende part hadde utført lette oppgaver, og i 2010 gikk arbeidstiden ned fra 12 til 5 timer per uke. I 2014 var arbeidskapasiteten opplyst å være 2 timer per uke. Fra 1. januar 2015 ble hun ansatt i 100 prosent lederstilling i ektemannens firma, med en månedslønn på kr 60 000. Hun ble imidlertid sykmeldt på grunn av utbrenthet i juli 2015. Retten fant det svært påfallende at hun ble ansatt i en fulltids lederstilling kort tid etter at samme arbeidsgiver hadde beskrevet henne som helt arbeidsufør. Retten fant derfor ikke at det kunne legges avgjørende vekt på de opplysningene som var gitt av ektemannen om den ankende parts arbeidsevne. Retten fant at det var nødvendig å få en uavhengig arbeidsavklaring av den ankende part, og at det ikke var framkommet opplysninger som tilsa at det var åpenbare grunner til at dette ikke var hensiktsmessig. Stadfestelse.
Ankenummer 0303813 27.02.2004
Uførepensjon. Uføregrad. Ftrl kap 12. Mannlig tungindustriarbeider, 51 år, med bl.a. angst, artrose og smerter, var tilstått 50 % uførepensjon idet han ble funnet å ha restarbeidsevne. Retten la til grunn at plagenes art samt aetats entydige konklusjon tilsa at restarbeidsevnen var mer teoretisk enn reell. Derfor grunnlag for full uførepensjon. Omgjøring.
Ankenummer 0403922 28.01.2005
44 år gammel mann ble tilstått uførepensjon og anket avslag på krav om garantert minste tilleggspensjon for unge uføre. Retten omgjorde fylkestrygdekontorets avslag. Retten viste til at psykiater, behandlende lege samt rådgivende lege mente den ankende part fylte vilkårene for ung ufør status. Det var også forhold fra barndommen og ungdommen som tydet på at den ankende part led av en alvorlig grad av ADHD.
Ankenummer 0601014 28.04.2006
En 54 år gammel førskolelærer/spesialpedagog hadde fått innvilget 50% prosent tidsbegrenset uførestønad. Hun mente seg berettiget til uførepensjon. Lege fant ikke at det var behandlingsmuligheter for hennes lidelse. Aetat uttalte at det bare var en teoretisk mulighet for at hun ville kunne fungere i høyere stillingsprosent enn 50% i et annet yrke. Retten fant det ikke sannsynlig at den ankende parts inntektsevne kunne bedres og fant at vilkårene for uførepensjon etter en uføregrad på 50% var oppfylt. Retten fant det ikke nødvendig å drøfte beregningsmåten for tidsbegrenset uførestønad. Omgjøring.
Ankenummer 0701848 12.10.2007
Stønad til bil for å bryte/forhindre en isolert tilværelse. Avslag. Stadfestelse. Psykiater hadde i 2003 beskrevet en invalidiserende angstlidelse hos vedkommende og bl.a. tvangssymptomer. Retten kom til at denne beskrivelsen av hennes helsetilstand var lite forenlig med hennes nåtidige mange og omfattende sosiale aktiviteter, og mente at det ikke kunne fastslås at hun hadde varige forflytningsvansker som bare kunne avhjelpes med trygdefinansiert bil. At forsøkt busstrening i 199/2000 ikke førte fram, var heller ikke avgjørende. Ytterligere behandling var nødvendig før det eventuelt kunne tas stilling til et nytt krav om bilstønad.
36551-36560 av 36580 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10