Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 36571-36580 av 36607 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7
Ankenummer 0601063 01.09.2006
42 år gammel mann ble tilstått full tidsbegrenset uførestønad (TU), og anket over avslag uførepensjon (varig uføreytelse). Han skadet seg ved fall fra sulky etter hest, og etter syv år led han fortsatt bl.a. av store nakkesmerter og svimmelhet. Måtte oppgi forsøk på tilrettelagt arbeid. Hadde gjennomgått langvarig, adekvat behandling. Retten fant ikke utsikt til bedring, og tilsto full uførepensjon.
Ankenummer 1101561 09.09.2011
En 39 år gammel kvinne fremsatte krav om å få dekket utgifter ved fødsel i utlandet ca ett år etter at utgiftene var pådratt. Retten stadefestet avslag på krav om dekning idet det forhold at hun ventet på avklaring mht hva som ble dekket av en forsikring ikke ga grunnlag for å utsette seksmåneders fristen fra da utgiftene ble pådratt. Det forelå heller ikke helsemessige eller andre forhold som gjorde at kvinnen måtte anses ikke å ha vært i stand til å fremsette krav i lovens forstand.
Ankenummer 1501646 04.09.2015
Den ankende part fikk avslag på sykepenger ved sykmelding 5. august 2013 da det ble vurdert at han ikke var arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse i yrket som maler som klart skyldtes sykdom eller skade. Det ble vist til at den ankende part rett før sykmeldingen hadde blitt oppsagt. Videre ble det vurdert, på bakgrunn av den foreliggende medisinske dokumentasjonen at det ikke forelå generell arbeidsuførhet. Vedtaket til NAV Klageinstans av 4. november 2014 ble påanket i skriv poststemplet 10. desember 2014, men adressert til feil adresse ettersom NAV Forvaltning Vestfold under saksgangen hadde flyttet. Anken ble sendt i retur og ble mottatt ved NAV Forvaltning Vestfold først 8. januar 2015. I oversendelsesbrevet ble dermed saken primært forberedt slik at anken skulle avvises. Subsidiært ble det tatt stilling til realiteten. Det påankede vedtak ble tatt under realitetsbehandling og omgjort. Retten viste til at poststemplingsdato i praksis var det fristavbrytende element hvor anken ble sendt per post, og vurderte at det var dokumentert at anken var rettidig fremsatt ved postleggingen av 10. desember 2014. Hva gjaldt realiteten vurderte retten på bakgrunn av den medisinske dokumentasjon i saken at det ikke var grunnlag for å overprøve eller underkjenne sykmeldingen. Retten var heller ikke enig med ankemotparten i at medisinske opplysningene i saken tilsa at den ankende part var i stand til å ta annet arbeid. Han flyte således vilkårene for sykepenger i folketrygdloven § 8-4.
Ankenummer 0500683 16.09.2005
Stønad til anskaffelse av bil og kjøreopplæring etter ftrl § 10-7 første ledd bokstav h for kvinne født i 1981 med cerebral parese. Saken ble opphevet og hjemvist til ny behandling fordi retten ikke fant saken tilstrekkelig opplyst til å kunne ta stilling til kvinnens muligheter til å ta førerkort og kjøre bil på egen hånd. Det ble vist til legeuttalelse om at det var vanskelig å avgjøre hennes evne til å kjøre bil uten omfattende testing og prøvekjøring utført av biltilsyn og/eller politi. Retten savnet også en oppfølging/utredning hos psykolog og en nevrologisk utredning for avklaring av hennes muligheter til å kjøre bil.
Ankenummer 0501934 07.10.2005
Spørsmål om rett til uføreytelser. Opphevet og hjemvist. Retten fant saken for svakt utredet med henblikk på den ankende parts attføringspotensial.
Ankenummer 1600669 11.11.2016
Ortopedisk skotøy - egenbetaling ved yrkesskade, ftrl § 5-25 og ftrl § 10-7 bokst i. Stadfestelse. Retten var enig med NAV i at det ved gjenanskaffelse av ortopediske sko kunne avkreves en egenbetaling siden vedkommende ved bruk av ortopediske sko sparte utgifter til vanlige sko.
Ankenummer 0702555 18.01.2008
Dagpenger/tilbakekreving. Det framkom at vedkommende hadde studert juss som privatist samtidig som han mottok dagpenger. Han påberopte at studieinnsatsen ikke var reell, og at hovedbeskjeftigelsen var jobbsøking. Han hadde vært semesterregisrert og forsøkt ta eksamen i 4. avdeling i det aktuelle tidsromet. Av praksis fra Trygderetten framgikk t det at dagpengemottakeren hadde en betydelig bevisbyrde i slike tilfeller for at rett til stønad forelå. Det avgjørende for retten var at han var semesterregistrert og at han hadde gått opp til eksamen. Selv om han strøk måtte han anses å ha vært under utdanning. Ingen av unntakene i dagpengeforskriften § 4-3 fikk anvendelse. Retten kom videre til at vilkårene for tilbakekreving var oppfylt. Retten anså det som uaktsom av vedkommende å ikke gi melding til Aetat om sin studieinnsats. Stadfestelse.
Ankenummer 0900303 04.09.2009
Hjelpemidler. Den ankende part, en nå 74 år gammel mann, fikk avslag på krav om dekning/refusjon av utgifter til anskaffelse av handicaptoalett. Retette stadfestet vedtaket. Hovedreglen er at hjelpemidler skal lånes ut, unntaksreglen er snever, og den ankende part kunne på forhånd kontaktet hjelpemiddelsentralen med informasjon om sine behov og fått avklart at utlån ville kunnet skje umiddelbart. Konkret avgjørelse.
Ankenummer 1202261 08.02.2013
Stadfesting. Krav om uførepensjon. Mann på 53 år vart i 2008 sjukmeldt frå jobben sin som lastebilsjåfør på grunn av nakke- og skuldersmerter. Noko konkret arbeidsutprøving var ikkje prøvd, og dette var også årsaka til at krav om uførepensjon vart avslått. Spørsmålet for retten var om det var openbert at arbeidsretta tiltak ikkje var føremålstenleg, jf. § 12-5. Retten var samd med ankemotparten og slutta seg til grunngjevinga. Retten fann det ikkje tvilsamt at den ankande part hadde redusert arbeidsevne som følgje av problema med skuldera og restplagane i nakken. Vidare var han blitt blind på det eine auga. Retten viste derimot til det strenge kravet til at arbeidsretta tiltak skal prøvast, og viste til førearbeida. Retten kunne ikkje sjå at det var openbert at å prøva dette ikkje ville vera føremålstenleg, og viste til at han hadde lang erfaring frå yrkeslivet samt fleire potensielle år att på arbeidsmarknaden. Retten meinte at ein gjennom eit individuelt tilpassa arbeidsretta tiltak nærare kunne fastslå i kva grad inntektsevna hans var nedsett.
Ankenummer 1101036 11.11.2011
Menerstatning ved yrkesskade. Reduksjonsmetoden. Den ankende part, en nå 65 år gammel mann, var tilstått menerstatning etter gruppe 2 pga. larmskade. Han fremmet krav om (ytterligere) menerstatning pga astma, som ble godkjent som yrkessykdom. Samlet menerstatning ble tilstått etter gruppe 4 etter at reduksjonsmetoden var anvendt, og dette ble påanket. Retten fant at det ikke forelå noen skjønnsmessig fastsettelse av invaliditeten for astmaen, og at denne korrekt var fastsatt til 30 %. Reduksjonsmetoden kom til anvendelse, og selv om denne ikke var korrekt anvendt, var resultatet tilnærmet korrekt og ga ikke grunnlag for erstatning etter gruppe 5. Konkret avgjørelse.
36571-36580 av 36607 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 7