Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 11-20 av 3402 | Første 10 Neste 10 Siste 2
Ankenummer 1000536 25.06.2010
Grunnstønad. Ftrl. § 6-3 første ledd bokstav b, e og g. Mann på 64 år med psoriasis med leddplager, hypertensjon og ødemer i ben og Parkinsons sykdom søkte om grunnstønad utover sats 2. 100 prosent ufør. Tidligere tilstått grunnstønad til ekstrautgifter grunnet klesslitasje og transport. Nytt krav om økning i grunnstønad fremsatt på bakgrunn av ekstrautgifter til transport, elastiske strømper og klesslitasje (glatt sengetøy) etter forverring i helsetilstand. Ankemotparten begrunnet sitt avslag med at det ikke forelå et økt transportbehov sammenlignet med tidligere, og at det ikke ble gitt støtte til ekstrautgifter til støttestrømper i slike tilfeller jf. NAVs rundskriv. Retten bemerket til at slike retningslinjer ikke var bindende for Trygderetten, og viste til ankesak 02/02090, 06/501 og 08/02471 der Trygderetten vurderte at også andre diagnoser enn lymfeødem og senskade ved polio kunne danne grunnlag for grunnstønad til støttestrømper. Retten fant at den ankende parts transportutgifter var forhøyet etter at Parkinsons sykdom ble påvist. Samlet sett ble den ankendes parts ekstrautgifter vurdert til å tilsvare grunnstønad sats 3. Hel omgjøring.
Ankenummer 0901285 20.11.2009
Saken for trygderetten gjaldt opphør av grunnstønad til transport, opphør av hjelpestønad og avslag på søknad om grunnstønad for klesslitasje. Autist flyttet fra farens hjem og til kommunal bolig, hvor han fikk omsorg og pleie fra det kommunale hjelpeapparatet. Da han bodde hos faren var han tilstått hjelpestønad og grunnstønad til transport. Etter en revurdering ble begge disse stønadene stanset da han flyttet til den kommunale boligen. Fikk samtidig avslag på søknad om grunnstønad til klesslitasje. Trygderetten stadfestet opphøret av grunnstønad til transport og avslaget på krav om grunnstønad til klesslitasje. Det var for retten ikke dokumenter at utgiftene til disse formålene var så store at de utløste rett til stønad. Trygderetten opphevet vedtaket om opphør av hjelpestønaden. NAV hadde feilaktig gjort fradrag for forventet hjelp fra faren, når de vurderte om pleien han gav kunne utløse rett til hjelpestønad. Etter retningslinjene skulle ikke faren regnes som familiemedlem i denne sammenhengen, da sønnen var over 20 år.
Ankenummer 0202693 29.11.2002
To vedtak 1) stønad til bil og grunnstønad til transport og 2) grunnstønad til telefon; forent til felles behandling. Dap var kvinne, født i 1967, skilt, ingen barn, utdannet fotograf, aleneboende sentralt i by, nær offentlig transport. Fysiske plager i form av bl.a. revmatisk artritt, også psykiske plager, nærmest kronisk svekket allmenntilstand. - Stønad til bil: Retten fant at kvinnen oppfylte inngangsvilkåret i § 10-6 vedrørende funksjonsevne, men kom til hun at ikke hadde et reelt og betydelig behov for transport, jf. bilforskriften § 3 annet ledd og tredje ledd. Retten bl.a. la vekt på at hun stort sett kunne gå på flatmark og i trapper og bruke offentlig transport, bodde sentralt, og at retten innvilget henne grunnstønad sats 1 til transport. Stadfestelse. Uttalelse om anvendelse av § 10-6 contra § 10-7. - Grunnstønad til transport: Retten mente at det ut fra beskrivelsen av hennes medisinske lidelser og funksjonevne var godtgjort at hun hadde nødvendige ekstrautgifter til transport, og ga henne rett til grunnstønad sats 1. Omgjøring. - Grunnstønad til telefon: Retten fant at det ikke dreide seg om nødvendige ekstrautgifter i et omfang som tilsvarte grunnstønaden sats 1. Stadfestelse.
Ankenummer 1300206 21.06.2013
Saken gjaldt krav på grunnstønad som følge av slitasje på klær og sengetøy, jf folketrygdloven § 6-3. Den ankende part var innvilget grunnstønad sats 3 til drift av bil. Spørsmålet var hvorvidt vilkårene for grunnstønad etter høyere sats enn allerede innvilget sats 3 (drift av bil) som følge av slitasje på klær og sengetøy var oppfylt. I likhet med ankemotparten fant retten at de anførte ekstrautgiftene var satt meget høyt. Retten viste til at grunnstønad ikke skal legge til rette for optimale forhold, men ivareta et nøkternt forbruk på det aktuelle område. Utgiftene var heller ikke dokumentert ved kvitteringer. Utgifter til treningstøy dekkes ikke av grunnstønadsordningen. På bakgrunn av den framlagte dokumentasjon i saken fant retten det sannsynlig at Ap på grunn av økt svetting er påført noe ekstrautgifter som følge av slitasje på klær og sengetøy. Retten fant det imidlertid ikke dokumentert eller sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at den ankende part på grunn av sin medisinske tilstand er påført nødvendige ekstrautgifter til klær og sko minst svarende til differansen mellom grunnstønad sats 3 og sats 4.Stadfestelse.
Ankenummer 0603168 08.12.2006
Den ankende part anker over avslag på krav om grunnstønad til drift av trygdefinansiert bil. Hun ble innvilget stønad til bil, men gitt avslag på krav om grunnstønad til drift av bilen. Avslaget ble begrunnet med at medlemmet hadde bil tidligere og det ikke var skjedd en økning i utgiftene knyttet til bilen. Medlemmet hadde før tilståelsen av trygdefinansiert bil en KIA RIO 2004 modell uten automatgir. Hun beholdt denne bilen etter samlivsbruddet. Tidligere var det vanlig å innvilge grunnstønad til drift av bil ved tilståelse av trygdefinansiert bil. Ved regelendring av februar 2005 ble det lagt til grunn at dersom medlemmet hadde bil, før tilståelsen av trygdefinasiert bil, skulle det kun innvilges grunnstønad til drift av bil dersom bilutgiftene har økt. Hennes økonomiske situasjon etter samlivsbruddet er i følge hennes opplysninger blitt vesentlig endret Retten la til grunn at hun om enslig ikke ville hatt en hatt egenfinansiert bil. Retten utelukker derfor ikke at utgiftene knyttet til den trygdefinanserte bilen vil kunne anses som ekstrautgifter. Som følge av det ikke er opplysninger vedrørende størrelsen på medlemmet uførepensjon og eventuelle tillegg hun kan være tilstått kan ikke retten ta stilling til om det foreliggere ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad for drift av bil. Opphevelse.
Ankenummer 1700002 15.12.2017
Grunnstønad. Ketogen diett. Folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav f. Den ankende part hadde fått innvilget grunnstønad sats 1 til fordyret kosthold ved særlig diett som behandling for epilepsi. Hun fremmet krav om økning til sats 4 under henvisning til at praksis i NAV var endret etter et møte med Norsk Epilepsiforbund og at andre navngitte søkere hadde fått innvilget høyere satser i grunnstønad for samme diett, herunder sats 4 og 6. Hun anførte også at sats 1 ikke dekket hennes faktiske utgifter. Retten fant at saken ikke var tilstrekkelig opplyst når det gjaldt en eventuell praksisendring i NAV. Retten var enig med ankemotparten i at det skal skje en konkret vurdering av den enkelte søkers rett til grunnstønad og størrelsen på denne. Retten var imidlertid ikke enig i at det var uten betydning hva andre stønadsmottakere hadde fått innvilget i stønad i helt sammenlignbare tilfeller. Når det forelå konkrete opplysninger om mulig forskjellsbehandling, må det fremgå av NAVs begrunnelse hvilke forhold i saken som tilsier en slik forskjellsbehandling. Retten henviste saken til videre behandling i NAV for å avklare praksis og konkrete navngitte saker som var relevant for den ankende parts rett til grunnstønad.
Ankenummer 9905081 22.06.2001 Publisert i Innblikk nr 10/2001
Krav om grunnstønad på grunn av fordyret kosthold som følge av non-cøliaki gluten intoleranse. Spørsmål om hva som nærmere ligger i lovens krav om at det må gjelde 'nødvendige' ekstrautgifter. Rett satt med 5 medlemmer. Retten fremhevet at når det gjelder bevisbedømmelsen har Trygderetten i praksis også om grunnstønad for ekstrautgifter ved diett, lagt til grunn at det er tilstrekkelig med overvekt av sannsynlighet. Under henvisning til tidligere praksis ga retten uttrykk for at det ved den nærmere vurderingen av om utgiftene var 'nødvendige', måtte det tas særlig hensyn til alvorlighetsgraden av den aktuelle sykdom og risikoen for komplikasjoner som svekker ernæringen, sammen med sannsynligheten for at vedkommende person har funnet frem til et kosthold som lindrer plagene. Etter omstendighetene kan det ytes grunnstønad også til diett som ikke er vitenskapelig anerkjent. Retten tilføyde at det i saker om grunnstønad til diett, er viktig å få klarlagt hvilke ekstrautgifter som faktisk må anses nødvendige, både med hensyn til diettens sammensetning og kostnadene ved de enkelte komponenter. Retten kom til at kravet om 'nødvendige' ekstrautgifter var oppfylt i saken. På bakgrunn av uttalelse fra spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Rikshospitalet, oppfattet retten det slik at utgiftene til en glutenfri diett her var den samme som for cøliaki, og grunnstønad ble, som for cøliaki, gitt etter sats 4.
Ankenummer 0703343 14.03.2008
Spørsmål om rett til stønad til bil samt grunnstønad. Folketrygdloven §§ 10-6 og 10-7 bokstav h, samt § 6-3. Den ankende part var en 17 år gammel utviklingshemmet jente. Det var opplyst at den ankende part var tilstått 150 TT-turer med mulighet for å søke flere, samt at hun mottok hjelpestønad sats 3, og grunnstønad sats 1 til transport og klesslitasje. Retten sluttet seg til ankemotparten vurdering om at hennes transportbehov var tilfredsstillende dekket ved TT-tjeneste og grunnstønad, samt at det ikke var dokumentert at hun hadde ytterligere ekstrautgifter ut over hva som ble dekket av grunnstønad sats 1, minst svarende til differansen mellom sats 2 og sats 1.
Ankenummer 0902048 19.03.2010
Resultat opphevelse. Den ankende part var 55 år og var stomioperert. Hun hadde i tillegg diabetes og hypothyreose. Hun hadde satt frem krav om grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett og som følge av slitasje på klær og sengetøy. Retten fant det ikke medisinsk sannsynliggjort at den ankende parts diabetes og hypothyreose gav grunnlag for tilståelse av grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett. Hva gjaldt hennes problemer med stomien viste retten til ankesak nr. 08/02558 hvor det ble vist til at det etter Trygderettens praksis har vært tilstått inntil grunnstønad sats 1 som følge av stomi- og inkontinensproblemer. Retten viste videre til at NAV selv tolker folketrygdloven § 6-3 slik at dokumentasjon av ekstrautgiftene ved kvitteringer eller lignende er hovedregelen, men at der dette ikke er mulig må man foreta en skjønnsmessig vurdering. Slik retten så det hadde vanskelighetene med å dokumentere ekstrautgiftene i form av kvitteringer dels grunnlag i familiens dårlige økonomi og dermed vanskeligheter med i det hele tatt å kjøpe inn de nødvendige artikler. Selv om familien i mange år, sannsynlig nær 20 år, hadde vært sosialhjelpsmottagere kunne retten ikke se at det forelå sosialrapport i saken. Den ankende part hadde nødvendige ekstrautgifter som kunne nå opp til grunnstønad sats 1, men hun måtte etter rettens syn få hjelp til å avklare dette ved utarbeidelse av sosialrapport.
Ankenummer 0801357 04.07.2008
Stadfestelse. Spørsmål om grunnstønad til transport, jf. bokstav b og grunnstønad som følge av slitasje på klær og sengetøy, jf. bokstav g, til en jente som hadde klumpfot og brukte skinne. Hun var 2 måneder på kravtidspunktet, og 2 1/2 år da saken ble avgjort i Trygderetten. Angående transport fant retten at det ikke forelå nødvendige ekstrautgifter da reiseutgiftene til sykehus og behandling ble dekket etter lov om pasientrettigheter § 2-6. Angående klesslitasjen henviste retten til de tidligere ankesakene nr. 04/05073 og 06/00734. Det ble ikke funnet sannsynliggjort at det forelå ekstrautgifter som tilsvarte grunnstønad sats 1, verken tidligere eller nå. Stadfestelse.
11-20 av 3402 | Første 10 Neste 10 Siste 2