Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 8442 | Neste 10 Siste 2
Ankenummer 1601740 03.03.2017
Avslag på krav om sykepenger. Lov om folketrygd §§ 8-12 annet ledd og 8-48 annet ledd. Stadfestelse. Etter å ha fått innviglet sykepenger etter folketrygdloven § 8-47, satte vedkommende frem krav om sykepenger for en tidligere periode. Den tilbakedaterte sykmeldingen ble godkjent, men kravet om sykepenger bel avslått som følge av at han ikke hade opptjent ny rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-12 annet ledd. Han krevde da å bli tilstått sykepenger fra det tidspunktet han hadde opptjent ny rett til sykepenger. Retten var enig med vedkommende i at man opptjener ny rett til sykepenger så lenge man ikke har mottatt ytelse fra trygden i opptjeningsperioden, jf. kjennelse i ankesak nr. 13/00622. Med henvisning til kjennelse i ankesak nr. 15/03038 fant retten imidlertid at det ikke er mulig å skyve på sykmeldingstidspunktet i ettertid for å oppnå bedre rett, da dette vil være en etterfølgende innretning. Da vedkommende hadde vært sammenhengende sykmeldt, måtte sykmeldingstidspunktet fastsettes til første sykmeldingsdag. Han hadde på dette tidspunktet ikke opptjent ny rett til sykepenger, og kravet måtte derfor bli å avslå. Vedkommende krevde også tilståelse av sykepenger fra et senere tidspunkt. Han hadde fra samme tidspunkt mottatt arbeidsavklaringspenger. Retten fant ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet, da han hadde mottatt høyeste ytelse, jf. folketrygdloven § 8-48 annet ledd.
Ankenummer 1600842 22.04.2016
Opphør av sykepenger. Tilbakekreving av feilutbetalte sykepenger. Folketrygdloven § 8-2, § 8-3, § 22-15, § 22-17a og forvaltningsloven § 35. Stadfestelse. Den ankende part ble sykmeldt i to perioder i 2012/2013 og innvilget sykepenger. Han var ansatt i aksjeselskap som daglig leder, og innehadde vervet som styremedlem. Han eide 25 prosent av aksjene i selskapet, styreleder eide de resterende 75 prosent. Den ankende part hadde i forbindelse med kravet om sykepenger opplyst om en månedslønn på kr 45 000. Etter at NAV Kontroll hadde undersøkt saken, ble det konkludert med at den ankende part ikke hadde tapt pensjonsgivende inntekt på sykmeldingstidspunktene og dermed ikke hadde hatt rett til sykepenger fra NAV. Vedtakene om innvilgelse av sykepenger ble ansett for ugyldig og vedtakene ble omgjort, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Det ble samtidig vedtatt å kreve feilutbetalte sykepenger tilbakebetalt. Det fremkom at det ikke var sendt inn årsregnskap, ikke innberettet lønn og heller ikke betalt arbeidstakeravgift eller forskuddsskatt for de aktuelle tidsrommene. Etter rettens vurdering var det klart at det ikke var godtgjort tap av pensjonsgivende inntekt og at det var grunnlag for å omgjøre innvilgelsesvedtakene. Sykepenger for den ene av de to sykmeldingsperiodene var utbetalt som refusjon til arbeidsgiver. Ankemotparten hadde i sin helhet rettet tilbakebetalingskravet mot den ankende part. På bakgrunn av forholdene i saken, blant annet at aksjeselskapet var tvangsoppløst, og i medhold av § 22-15 andre ledd, kom retten til at også den del av tilbakebetalingskravet som gjaldt refusjon av sykepenger kunne rettes direkte mot den ankende part. Etter rettens syn var vilkårene for tilbakekreving oppfylt. Retten viste til at den ankende part som daglig leder i selskapet måtte være klar over at han ikke hadde pensjonsgivende inntekt på sykmeldingstidspunktet og at det således var feil å opplyse om en månedsinntekt på kr 45 000. Det var grunnlag for å ilegge
Ankenummer 1600157 17.06.2016
Sykepenger. Utenlandsopphold. Inaktiv arbeidstaker. Ftrl §§ 8-9, 8-15 og 8-47. Stadfestelse. Den ankende part mottok etter søknad sykepenger i utlandet, men oppholdt seg ca 3 uker lenge ri utlandet enn hva han hadde fått godkjent. Retten fant da at retten til sykepenger måtte vurderes på nytt og det ble satt nytt sykmeldingstidspunkt. Retten viste til § 8-15, hvor det heter at retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Dersom man er utenlands i mer enn 14 dager uten sykepengerettigheter, må kravet vurderes etter § 8-47. Det var under en måned siden sist den ankende part mottok sykepenger, og han var i utgangspunktet berettiget til å motta sykepenger. Etter § 8-47 er det en venteperiode på 14 dager, slik at sykepenger først kunne ytes fra 9. februar 2015. På dette tidspunktet var den ankende part utenlands igjen, og dermed avskåret fra å motta sykepenger etter § 8-9. Den ankende part anførte at det var sendt søknad om å få beholde sykepengene i utlandet for perioden 8. februar 2015 - 28. mars 2015. Retten fant ikke dette sannsynliggjort og viste til at det var han som hadde bevisbyrden. Neste kontakt med lege var 31. mars 2015, som blir nytt sykmeldingstidspunkt. På dette tidspunktet var det over 1 måned siden han mottok sykepenger sist, slik at dette avskar retten til sykepenger som inaktiv arbeidstaker etter § 8-47.
Ankenummer 1603220 13.10.2017
Sykepenger. Ny sykepengeperiode. Folketrygdloven § 8-12. Stadfestelse. Mann født 1976 fikk sykepenger fra folketrygden i 260 dager fordelt over tre perioder de siste tre årene, og nådde dermed det maksimale antall dager trygden yter sykepenger. Han anførte å ha vært helt arbeidsfør i 26 uker i tiden før siste periode med rett til sykepenger fra folketrygden, noe som i tilfelle ville ha gitt ham rett til ny full periode med sykepenger. Til støtte for dette viste han blant annet til at 26 ukers perioden måtte regnes fra et tidligere tidspunkt, da han hadde vært helt arbeidsfør tidligere enn det NAV hadde lagt til grunn. 26 ukers perioden måtte også regnes fra et tidligere tidspunkt fordi han nådde maksdato for sykepenger fra trygden tidligere enn det NAV hadde lagt til grunn, blant annet fordi NAV hadde utelatt egenmeldingsdager. Retten viste til at mannen manglet en dag på å ha vært helt arbeidsfør i 26 uker mellom siste og nest siste periode med sykepenger fra trygden. Noen ny sykepengeperiode var det da ikke grunnlag for. Til anførselen om at han hadde vært arbeidsfør på et tidligere tidspunkt enn det NAV hadde lagt til grunn, viste retten til at han var sykmeldt og mottok sykepenger fra trygden i det aktuelle tidsintervallet, og at perioden på 26 uker regnes fra da 'vedkommende sist fikk sykepenger fra trygden'. Når det gjaldt anførselen om utelatte egenmeldingsdager viste retten til at det ikke var fremlagt noen skriftlige egenmeldinger, og at det etter omstendighetene heller ikke var sannsynlig at han hadde inngitt noen muntlig egenmelding til arbeidsgiver i den aktuelle perioden. Øvrige anførsler, blant annet om at misvisende/mangelfulle opplysninger om makstid for sykepenger måtte føre til rett til ny sykepengeperiode, kunne heller ikke føre frem.
Ankenummer 0303113 26.03.2004
Saken gjaldt spørsmål om rett til sykepenger og tilbakebetaling av utbetalte sykepenger. Vedkommende var innehaver og daglig leder av en forretning. Han fikk utbetalt sykepenger på grunnlag av lønnsopplysninger han selv ga trygdekontoret. I forbindelse med krav om sykepenger for en senere periode, fant trygdekontoret at det ikke var innberettet inntekt til ligningsmyndighetene eller innbetalt skatt el.l. for det foregående året da sykepenger var utbetalt. Videre sykepenger ble avslått og utbetalte sykepenger ble krevet tilbakebetalt. Vedkommende påberopte bl.a. at han gjennom flere år hadde innberettet inntekt og innbetalt skatt for alle terminer etterskuddsvis i det påfølgende år, og at den inntekt han hadde oppgitt var reell. Retten var enig med fylkestrygdekontoret i at forholdene på sykemeldings- tidspunktet måtte legges til grunn. Det måtte sondres mellom senere opplysninger som bekreftet forholdene på sykemeldingstidspunktet, og omstendigheter inntruffet etter sykemeldingstidspunktet. Ved sykemeldingen var det ikke foretatt noen disposisjoner som kunne underbygge lønnsopplysningene. Retten fant at den ankende part ikke hadde hatt krav på sykepenger og at vilkårene for tilbakekreving var oppfylt.
Ankenummer 0800863 13.03.2009
67 år gammel mann hadde mottatt sykepenger i en peride. NAV vedtok å avslå kravet om sykepenger med tilbakevirkende kraft begrunnet med at han var innvilget sykepenger på grunnlag av feilaktige opplysninger. Det ble anført at han ikke på sykmeldingstidspunktet hadde tapt inntekt som følge av sykdom. Det ble også fattet vedtak om tilbakebetaling av mottatte sykepenger. Medlemmet var ansatt som daglig leder i sitt eget aksjeselskap, og betraktet som arbeidstaker. Han oppga en inntekt på sykmeldingstidspunktet på kr 30 000 per måned, men ettefølgende dokumentasjon viste at det ikke ble utbetalt noen lønn i perioden før sykmelding. Retten kom i likhet med NAV til at vilkårene for rett til sykepenger ikke var oppfylt. Retten var videre enig med NAV i at det var uaktsomt å ikke gi opplysninger om at det ikke ble tatt ut lønn fra firmaet i den angjeldende perioden, slik at det også var grunnlag for å kreve utbetalte sykepenger tilbakebetalt. Vedtak om avslag på krav om sykepenger (08/00863) og vedtak om tilbakebetaling (08/02241) ble forenet til felles behandling. Stadfestelse.
Ankenummer 0801495 08.08.2008
Sykepenger. Rett til sykepenger etter reglene for arbeidstakere. § 8-15. Delvis opphevelse. Kvinne, 64 år, var ansatt i et vikarbyrå og arbeidet på 'kontrakt', det vil si hun inngikk nye arbeidsforhold løpende. Siste arbeidsdag før jul var 10. desember 06 og det var ikke inngått ny kontrakt. 2. januar 2007 ble hun sykemeldt for hofteleddsartrose. Samme dag ringte arbeidsgiver og spurte om hun ville ha et nytt oppdrag. NAV hadde tilstått sykepenger etter reglene for arbeidstakere, men fra 17. dag og henvist til at arbeidsgiver pliktet å dekke sykepengeperioden. Klage og anke hadde stadfestet med begrunnelsen at hun ikke hadde rett til sykepenger etter reglene for arbeidstakere. Retten fant at hun ikke hadde rett til sykepenger som arbeidstaker, jf. § 8-15, da det hadde gått mer enn 14 dager fra siste arbeidsdag. Hun kunne imidlertid ha rett til sykepenger etter reglene for midlertidige inaktive i § 8-47, og da ha rett til sykepenger fra 15. dag etter 65 % av sykepengegrunnlaget. Retten opphevet og hjemviste hva gjaldt retten til sykepenger for 15. og 16. sykemeldingsdag.
Ankenummer 1301058 19.07.2013
Omgjøring slik at arbeidsavklaringspenger (aap) ble tilstått fra det tidspunktet det ble satt fram nytt krav om sykepenger. Vedkommende hadde kort tid før mottatt aap. fordi stønadsperioden for sykepenger var utløpt. Arbeidsavklaringspengene ble stanset den 1. september 2010 da han gikk tilbake i fullt arbeid. Nytt krav om sykepenger ble framsatt 9. november 2010. Etter noe tid oppdaget NAV at vedk. ikke hadde rett til sykepenger fordi han ny rett til sykepenger ikke var opptjent. Krav om aap. ble deretter ansett fremmet 4. januar 2011, og aap. tilstått fra dette tidspunktet. I samsvar med folketrygdloven § 22-14 fjerde ledd sett i sammenheng med ftrl. § 22-13, kom retten til at kravet om aap. skulle anses framsatt samtidig med kravet om sykepenger av 9. november 2010. Det ble vist til uttalelse i ankesak nr. 12/01744 om at NAV har bedre forutsetninger for å holde oversikt over et medlems samlede utbetalinger av sykepenger fordelt over flere perioder enn medlemmet selv. Privat part burde ikke bli skadelidende fordi NAV hadde brukt tid på å avklare om det var sykepenger eller arbeidsavklaringspenger som var rett ytelse i hans situasjon.
Ankenummer 1703453 10.08.2018
En arbeidsgiver hadde betalt et medlem full lønn under sykdom og fått refusjon fra NAV. Arbeidsgiver sendte inn ny søknad om refusjon i form av sykmeldingsblankett D. På en sykmeldingsblankett oppdaget arbeidsgiver ikke at arbeidstageren ikke hadde svart på spørsmål på skjemaet vedrørende opphold i utlandet. NAV returnerte blanketten til medlemmet og bad om retting uten å sette en frist. Arbeidsgiver ble ikke underrettet. NAV sendte nytt brev og satte en frist for retting. Arbeidsgiver ble ikke informert. NAV gjorde vedtak avslag på krav om sykepenger samt vedtak om nektelse av refusjon for sykepenger fordi medlemmet hadde fått avslag på søknad om sykepenger. Vedtaket ble ikke begrunnet. Arbeidsgiver påklaget vedtaket om nektelse av refusjon og viste til at det hadde sendt inn rettet skjema. NAV Klageinstans stadfestet vedtaket om nektelse av refusjon under henvisning til at kravet var fremsatt for sent og at det var arbeidsgivers risiko at innsendt blankett var mangelfullt utfylt. Etter anke opphevet retten vedtaket under henvisning til at NAV hadde begått saksbehandlingsfeil da NAV avgjorde sykepengesaken uten å informere arbeidsgiver om at NAV anså søknaden for å være mangelfull og at arbeidsgiver ikke ble gitt anledning til å sørge for rettelse, I og med at arbeidsgiver hadde forskuttert sykepenger, kunne ikke innsendelse av blankettens del D anses som krav om sykepenger, men krav om refusjon for erlagte sykepenger. For å finne ut om arbeidsgiver hadde rett til refusjon, måtte NAV ta standpunkt til om medlemmet fylte vilkårene for rett til sykepenger. Når folketrygdloven har bestemmelser om arbeidsgivers rett til refusjon ved forskuttering av sykepenger/utbetaling av lønn under sykdom, er det klart at arbeidsgiver er part i sykepengesaken i forvaltningslovens forstand, jf. lovens § 2. Retten påpekte at NAV har taushetsplikt med hensyn til opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Krav om refusjon var ikke for sent fremsatt.
Ankenummer 1603267 22.09.2017
Den ankende part, en kvinne født i 1978, hadde fått avslag på sitt krav om sykepenger under henvisning til at det ikke var dokumentert tap av pensjonsgivende inntekt. Hun var eneste arbeidstaker i sitt heleide firma. Etter klage ble hun tilstått rett til sykepenger fra NAV Klageinstans, som senere omgjorde sitt eget vedtak slik at den ankende part likevel ikke ble tilstått sykepenger. I kjennelse i ankesak 15/01252 omgjorde Trygderetten NAV Klageinstans sitt omgjørende vedtak, og fant at den ankende part hadde rett til sykepenger i henhold til klageinstansens første vedtak. Tidligere rett vurderte saken etter folketrygdloven §§ 8-2 og 8-3. Etter kjennelsen fra Trygderetten, fastsatte NAV sykepengegrunnlaget til kr 240 000. NAV fant ikke at vilkårene for sykepenger utover åtte uker var oppfylt. Dap anket saken inn for Trygderetten, og krevde at sykepengegrunnlaget ble satt til kr 480 000 samt at hun ble tilstått sykepenger for hele sykmeldingsperioden. Retten kom til at tidligere kjennelse verken hadde tatt stilling til sykepengegrunnlaget eller hvor lenge den ankende part hadde krav på sykepenger. Retten vurderte sykepengegrunnlaget etter § 8-30, og kom til at det ikke var godgjort et høyere sykepengegrunnlag enn det NAV hadde lagt til grunn. Når det gjaldt sykepenger utover åtte uker, bemerket retten, etter en gjennomgang av sakens medisinske opplysninger, at det ikke var dokumentert at den ankende part ikke kunne være i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte ukers sykmelding. Aktivitetskravet i § 8-7 fjerde ledd var dermed ikke oppfylt, og retten fant at sykepenger utover åtte uker ikke skulle tilstås. Stadfestelse.
1-10 av 8442 | Neste 10 Siste 2