Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 6262 | Neste 10 Siste 2
Ankenummer 1201622 22.02.2013
Saken gjaldt krav om godkjenning av skade i ryggen som yrkesskade, jf folketrygdloven § 13-3, herunder spørsmål om det er grunnlag for å dispensere fra meldefristen for yrkesskade på ett år, jf folketrygdloven § 13-14, 4 og 5. ledd. En hendelse på arbeid i mars 2006 ble meldt som yrkesskade i januar 2011. Meldefristen på ett år var da oversittet med 3 år og 10 måneder. På bakgrunn av de sparsomme skadenære opplysningene i saken samt de framlagte opplysningene i saken for øvrig fant retten det ikke klart at det forelå en yrkesskade. Retten kunne heller ikke se at det forelå særlige grunner til at melding om yrkesskade ikke var gitt i rett tid. Det var da ikke grunnlag for å se bort fra at meldeplikten på ett år om yrkesskade er oversittet. Stadfestelse.
Ankenummer 0800700 05.09.2008
47 år gammel mann, opprinnelig fra Afghanistan, hadde fått innvilget 100 prosent uførepensjon, blant annet pga. ryggplager. Vedtaket påanket i det han mente seg berettiget til uførepensjon etter særreglene ved yrkesskade fordi ryggplagene hadde oppstått ved et tungt løft i arbeid flere år tidligere. NAV begrunnet avslaget med at det ikke var meldt inn noen yrkesskade som kunne knyttes til hans ryggplager. Vedkommende hadde imidlertid krysset av for yrkesskade på krav om rehabiliteringspenger innen ett år etter ulykken, og dessuten også på flere senere kravblanketter for forskjellige typer ytelser. Ryggplagene var også gjentatte ganger vist til som yrkesskade i medisinsk dokumentasjon. Retten opphevet vedtaket og hjemviste saken for ny behandling, ettersom avkryssingen for yrkesskade på kravblankettene, samt opplysningene om skaden som fremgikk av medisinsk dokumentasjon, burde ha utløst nærmere undersøkelser fra trygdens side om hvorvidt det forelå en arbeidsulykke eller ikke. Retten viste til vedlegg 13 til rundskrivet til folketrygdlovens kapittel 21, hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt spesielle saksbehandlingsregler ved yrkesskade og yrkessykdommer.
Ankenummer 1401897 12.09.2014
Beregning av uførepensjon etter reglene for yrkesskade. Ftrl § 12-18. Kvinne, 52 år gammel, fikk innvilget uførepensjon i juni 2013. Hun fikk avslag på beregning av uførepensjonen etter særreglene for yrkesskade med den begrunnelse at hun ikke hadde en godkjent yrkesskade. Retten bemerket at det ikke fremkommer direkte av lovens ordlyd at det er et vilkår for å få beregnet uførepensjon etter § 12-18 at det foreligger godkjent yrkesskade. Imildertid er lovens system slik at det forutsettes at det må foreligge en godkjent yrkesskade for at bestemmelsen i § 12-18 skal komme til anvendelse. Det samme følger av arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer til bestemmelsen. Da det ikke forelå en godkjent yrkesskade, oppfylte hun heller ikke vilkårene for å få beregnet uførepensjonen etter særreglene for yrkesskade.
Ankenummer 1001137 15.10.2010
Saken gjaldt krav om godkjenning av yrkeksskade og oversittelse av meldefrist. Den ankende part sendte inn en skademelding i januar 2009 om at han var utsatt for en yrkesskade i februar 2000, da han skulle fylle luft i et dekk på lastebilen som han var sjåfør på. Ifølge skademeldingen smalt det da til i kneet. Etter det første avslaget på godkjenning hos NAv lokal ble det opplyst at han skled på isen, og at han derfor fikk en rask vridning i benet da han bøyde seg ned for å fylle luft i dekket. Skademeldingen var inngitt 8 år etter at meldefristen for yrkesskade på ett år i foketrygdloven § 13-14 var utløpt. Retten viste til at det etter folketrygdloven § 13-14 femte ledd gjelder et skjerpet beviskrav, idet retten må finne det klart at forholdet er en yrkesskade. Det framgikk av de medisinke opplysningene i saken at den ankende part i lengre tid forut for hendelsen i februar 2000 hadde hatt problemer med kneet. På bakgrunn av de framlagte opplysningene i saken fant retten det ikke godtgjort at det var klart at forholdet var en yrkesskade eller at det forelå særlige grunner til at skaden ikke var meldt i rett tid. Stadfestelse.
Ankenummer 1502421 27.05.2016
Yrkesskade. Meldefrist. Menerstatning. Folketrygdloven §§ 13-14, 13-3 og 13-17. Stadfestelse. Kvinne, født i 1966, innga melding om yrkesskade ca. to år og ni måneder etter hendelsen som skal ha forårsaket skade. Da meldingen er gitt etter ettårsfristen i folketrygdloven § 13-14 femte ledd, er det et vilkår for godkjenning at det er klart at forholdet er en yrkesskade. Retten fant det ikke sannsynliggjort at det skjedde noen skulderskade ved hendelsen. Det er påvist at den ankende part har degenerative forandringer i skuldrene, i nakken og i korsryggen. Vilkåret om at det må være klart at forholdet er en yrkesskade for å kunne gjøre unntak fra meldefristen i lovens § 13-14 etter dette ikke oppfylt. Når yrkesskade ikke kan godkjennes, foreligger det heller ikke rett til menerstatning fra folketrygden.
Ankenummer 1401764 09.01.2015
Yrkesskade. Meldefrist. Ftrl. § 13-14. Stadfestelse. Kvinne, 53 år, fremsatte krav om godkjenning av yrkesskade nærmere fire og et halvt år etter ulykkeshendelsen. Kravet var således fremsatt etter ettårsfristen for melding av yrkesskade, jf. ftrl. § 13-14 fjerde ledd. Hun anførte at det var grunnlag for å anvende unntaksregelen i bestemmelsens femte ledd. Retten pekte på at det var begrenset med skadenære bevis, og at det ut i fra disse ikke var klart at det var snakk om en arbeidsulykke, jf. ftrl. § 13-3. Det vår således ikke klart at det var snakk om noen yrkesskade. Retten var ikke enig at det heftet feil ved saksbehandlingen hos NAV, og anførsel om at det påankede vedtaket var ugyldig i medhold av fvl. § 41 førte ikke frem.
Ankenummer 1100153 10.06.2011
Saken gjaldt spørsmål om godkjenning av skade i ryggen som yrkesskade, jf. ftrl § 13-3 og 13-14. Den ankende part hadde som sveiser sammen med en annen innstallert nye branndører i fremre maskinrom på en båt i desember 2008. Branndørene veide ca 140. kg Under monteringen fikk han ryggsmerter med utstråling. Røntgen etter hjemkomsten viste prolaps. Meldingen om yrkesskade var datert i i februar 2010 over ett år etter at yrkesskaden skulle ha skjedd. Retten viste til at når meldefristen på ett år er oversittet kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid, jf. folketrygdloven § 13-14 femte ledd. Det foreligger således et skjerpet beviskrav når meldefristen er oversittet. Retten viste til at det ikke forelå noen tidsnære eller senere medisinske opplysninger i saken. Det var også sparsomt med andre tidsnære opplysninger. Retten fant det ikke klart at det forelå en yrkesskade hverken i form av en plutselig eller uventet ytre påkjenning som han hadde vært utsatt for i arbeidet eller i form av en konkret tidsbegrenset ytre påkjenning eller belastning som var usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid, jf. ftrl § 13-3 annet ledd. Stadfestelse.
Ankenummer 1200892 22.06.2012
Menerstatning og yrkessykdom. Stadfestelse. Den ankende part hadde over en årrekke arbeidet i gruve. Han hadde pådratt seg ulike helseplager, og spørsmålet i saken var dels om godkjenning av yrkesskade, dels om godkjenning av yrkessykdom likestilt med yrkesskade, dels om menerstatning for henholdsvis yrkessykdom og yrkesskade som hittil ikke var godkjent og dels om forhøyelse av menerstatning for tidligere godkjent yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Retten tok ikke stilling til forhøyelse av menerstatning for tidligere godkjent yrkessykdom, da forverring av denne var del av pågående sak i underinstansen. Retten la til grunn at en stadfestelse av det påankede vedtaket ikke ville virke bestemmende for utfallet av underinstansens saksbehandling. Etter en konkret vurdering av den medisinske dokumentasjonen i saken fant retten at ankemotparten hadde kommet til riktig resultat for det enkelte av de øvrige krav i saken, og stadfestet vedtaket.
Ankenummer 0603134 16.02.2007
53 år gammel gulvlegger, fikk en kneskade da han hjalp en kollega med å skyve en pall med malingspann opp en helling. Det ble brukt jekketralle. Da pallen ble for tung og lasten begynte å skli, klarte han ikke å holde mot vekten og fikk en vridning i kneet, og umiddelbare smerter. Han ble operert kort tid etter. Det ble påvist medial meniskskade og betydelige artroseforandringer. Han fikk under operasjonen fjernet løse deler fra menisken. Var sykmeldt en periode, og siden i arbeid igjen frem til han fire år etter på ny pådro seg en skade. Den første skaden ble ikke meldt som yrkesskade før det hadde gått fem år fra skaden skjedde. Han fikk avslag på sitt krav om godkjenning av kneplager som yrkesskade, hovedsaklig begrunnet med at hans arbeid som gulvlegger var svært knebelastende, og påviste degenerative forandringer var en følge av belastning over tid, videre at det ikke var godtgjort at det forelå en ulykkeshendelse, og at det manglet årsakssammenheng mellom hendelsen og dagens kneplager. Retten kom til at det hadde skjedd en arbeidsulykke, og at kneplagene som følge av denne i tiden fra hendelsen og frem til friskmelding etter operasjonen kunne godkjennes som yrkesskade. De øvrige, varige plagene var belastningslidelser som hadde utviklet seg over tid, og kunne ikke godkjennes som yrkesskade. Omgjøring.
Ankenummer 0802139 21.11.2008
Anke over vedtak om omgjøring av tidligere godkjenning av skade som yrkesskade. Fvl § 35 første ledd bokstav c. Stadfestelse. Det lokale NAVkontor hadde oversett at fristen på ett år for å melde en yrkesskade var oversittet, og hadde godkjent plager i hælene som yrkesskade bare ved å vurdere kravet etter ftrl § 13-3. Retten var enig i at det ikke var klart at forholdet var en yrkesskade, slik det kreves etter ftrl § 13-14 femte ledd.
1-10 av 6262 | Neste 10 Siste 2