Velg Lovreferanse
Velg verdier  
Fra og med dato  
Til og med dato  
Med ordene  
Uten ordene  
Saksnummer  
 
 
IKB:PROMPT  
IKB:INPUT_PROMPT
IKB:PROMPT  


Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende 1-10 av 6395 | Neste 10 Siste 5
Ankenummer 0800700 05.09.2008
47 år gammel mann, opprinnelig fra Afghanistan, hadde fått innvilget 100 prosent uførepensjon, blant annet pga. ryggplager. Vedtaket påanket i det han mente seg berettiget til uførepensjon etter særreglene ved yrkesskade fordi ryggplagene hadde oppstått ved et tungt løft i arbeid flere år tidligere. NAV begrunnet avslaget med at det ikke var meldt inn noen yrkesskade som kunne knyttes til hans ryggplager. Vedkommende hadde imidlertid krysset av for yrkesskade på krav om rehabiliteringspenger innen ett år etter ulykken, og dessuten også på flere senere kravblanketter for forskjellige typer ytelser. Ryggplagene var også gjentatte ganger vist til som yrkesskade i medisinsk dokumentasjon. Retten opphevet vedtaket og hjemviste saken for ny behandling, ettersom avkryssingen for yrkesskade på kravblankettene, samt opplysningene om skaden som fremgikk av medisinsk dokumentasjon, burde ha utløst nærmere undersøkelser fra trygdens side om hvorvidt det forelå en arbeidsulykke eller ikke. Retten viste til vedlegg 13 til rundskrivet til folketrygdlovens kapittel 21, hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt spesielle saksbehandlingsregler ved yrkesskade og yrkessykdommer.
Ankenummer 1401897 12.09.2014
Beregning av uførepensjon etter reglene for yrkesskade. Ftrl § 12-18. Kvinne, 52 år gammel, fikk innvilget uførepensjon i juni 2013. Hun fikk avslag på beregning av uførepensjonen etter særreglene for yrkesskade med den begrunnelse at hun ikke hadde en godkjent yrkesskade. Retten bemerket at det ikke fremkommer direkte av lovens ordlyd at det er et vilkår for å få beregnet uførepensjon etter § 12-18 at det foreligger godkjent yrkesskade. Imildertid er lovens system slik at det forutsettes at det må foreligge en godkjent yrkesskade for at bestemmelsen i § 12-18 skal komme til anvendelse. Det samme følger av arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer til bestemmelsen. Da det ikke forelå en godkjent yrkesskade, oppfylte hun heller ikke vilkårene for å få beregnet uførepensjonen etter særreglene for yrkesskade.
Ankenummer 1201622 22.02.2013
Saken gjaldt krav om godkjenning av skade i ryggen som yrkesskade, jf folketrygdloven § 13-3, herunder spørsmål om det er grunnlag for å dispensere fra meldefristen for yrkesskade på ett år, jf folketrygdloven § 13-14, 4 og 5. ledd. En hendelse på arbeid i mars 2006 ble meldt som yrkesskade i januar 2011. Meldefristen på ett år var da oversittet med 3 år og 10 måneder. På bakgrunn av de sparsomme skadenære opplysningene i saken samt de framlagte opplysningene i saken for øvrig fant retten det ikke klart at det forelå en yrkesskade. Retten kunne heller ikke se at det forelå særlige grunner til at melding om yrkesskade ikke var gitt i rett tid. Det var da ikke grunnlag for å se bort fra at meldeplikten på ett år om yrkesskade er oversittet. Stadfestelse.
Ankenummer 0301620 23.01.2004
Yrkesskade. Vedkommende hadde vært utsatt for en yrkesskade tidligere og fått den godkjent som yrkesskade. Vedkommende fikk senplager, og ønsket disse godkjent som yrkeskade. Fylkestrygdekontoret anså vedkommendes sykdomsbilde å være forenelig med MCS, og avslo på bakgrunn av denne diagnosen krav om yrkesskade. Retten presiserte at vedkommendes plager måtte oppfattes som senfølger fra ulykken han tidligere var utsatt for. Etter rettens vurdering led vedkommende ikke at MCS. Dette støttes også spesialist ved øre, nese og halsavdelingen. Etter rettens vurdering, måtte de plager vedkommende hadde godkjennes som yrkesskade. Omgjøring.
Ankenummer 0603134 16.02.2007
53 år gammel gulvlegger, fikk en kneskade da han hjalp en kollega med å skyve en pall med malingspann opp en helling. Det ble brukt jekketralle. Da pallen ble for tung og lasten begynte å skli, klarte han ikke å holde mot vekten og fikk en vridning i kneet, og umiddelbare smerter. Han ble operert kort tid etter. Det ble påvist medial meniskskade og betydelige artroseforandringer. Han fikk under operasjonen fjernet løse deler fra menisken. Var sykmeldt en periode, og siden i arbeid igjen frem til han fire år etter på ny pådro seg en skade. Den første skaden ble ikke meldt som yrkesskade før det hadde gått fem år fra skaden skjedde. Han fikk avslag på sitt krav om godkjenning av kneplager som yrkesskade, hovedsaklig begrunnet med at hans arbeid som gulvlegger var svært knebelastende, og påviste degenerative forandringer var en følge av belastning over tid, videre at det ikke var godtgjort at det forelå en ulykkeshendelse, og at det manglet årsakssammenheng mellom hendelsen og dagens kneplager. Retten kom til at det hadde skjedd en arbeidsulykke, og at kneplagene som følge av denne i tiden fra hendelsen og frem til friskmelding etter operasjonen kunne godkjennes som yrkesskade. De øvrige, varige plagene var belastningslidelser som hadde utviklet seg over tid, og kunne ikke godkjennes som yrkesskade. Omgjøring.
Ankenummer 1700740 16.02.2018
Yrkesskadefordel i uførepensjon. Følgeskade til godkjent yrkesskade. Opphevelse. Folketrygdloven §§ 13-3 og 12-17. Den ankende part fikk godkjent klemskade som yrkesskade og utviklet senere lymfødem som gjorde henne 50 prosent arbeidsufør. Hun fikk ikke innvilget yrkesskadefordel i uførepensjonen. Spesialisterklæring la til grunn at lymfødemet utviklet seg uavhengig av klemskaden mens behandlende fysioterapeut mente det var klar årsakssammenheng mellom godkjent yrkesskade og lymfødemet. Retten viste til kjennelsen i ankesak 16/01690 og konstaterte at det forelå saksbehandlingsfeil når NAV ikke hadde vurdert saken med utgangspunkt i folketrygdloven § 13-3, herunder om lymfødemet var en følgeskade til godkjent yrkesskade. Retten fant videre at saken ikke var tilstrekkelig medisinsk opplyst og opphevet vedtaket etter en samlet vurdering med saksbehandlingsfeil. Ankesaken ble forent til felles behandling med ankesak 17/00718.
Ankenummer 1700718 16.02.2018
Yrkesskade. Menerstatning. Følgeskade til godkjent yrkesskade. Opphevelse. Folketrygdloven §§ 13-3 og 13-17. Den ankende part fikk godkjent klemskade som yrkesskade og satte senere fram krav om menerstatning fordi hun hadde utviklet lymfødem etter klemskaden. Spesialisterklæring la til grunn at lymfødemet utviklet seg uavhengig av klemskaden mens behandlende fysioterapeut mente det var klar årsakssammenheng mellom godkjent yrkesskade og lymfødemet. Retten viste til kjennelsen i ankesak 16/01690 og konstaterte at det forelå saksbehandlingsfeil når NAV ikke hadde vurdert saken med utgangspunkt i folketrygdloven § 13-3, herunder om lymfødemet var en følgeskade til godkjent yrkesskade. Retten fant videre at saken ikke var tilstrekkelig medisinsk opplyst og opphevet vedtaket etter en samlet vurdering med saksbehandlingsfeil. Ankesaken ble forent til felles behandling med ankesak 17/00740.
Ankenummer 0700524 22.06.2007
Rehabiliteringspenger etter særreglene for yrkesskade. Årsaksammenheng. Ftrl § 10-18 og ftrl § 13-3. Omgjøring. Kvinne med godkjent yrkesskade bl.a i venstre skulder fikk med tiden forsterkede plager fra venstre skulder. Ved innvilgelse av rehabliteringspenger krevde hun disse omregnet etter særreglene for yrkesskade. Ankemotparten fant at det ikke var årsaksammenheng mellom hennes nåværende plager og yrkesskaden. Retten kom til et annet resultat og mente det var årsaksammenheng mellom hennes plager fra venstre skulder og yrkesskaden, men ikke ryggplagene. Retten mente hun hadde to årsaker til arbeidsuførheten. Når det ikke var mulig å fastslå hvilke av disse to årsakene som er mest arbeidshindrende, skal det skje en likedeling. Hun fikk derfor innvilget 50 % av rehabiliteringspengene etter reglene for yrkesskade.
Ankenummer 1602749 23.06.2017
Yrkesskade. Ftrl § 13-3 og § 13-14 fjerde ledd. Stadfestelse. Den ankende part, som arbeidet som vaktmester, var utsatt for to hendelser som han mente hadde påført ham en skulderskade. Ettårsfristen for å melde skaden som yrkesskade var oversittet med flere år. Retten oppfattet de beskrevne hendelsene slik at de inneholdt et ulykkesmoment og at de således var omfattet av folketrygdloven § 13-3 andre ledd første setning. Retten kom imidlertid til at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsene og skulderplagene, idet det etter rettens syn var snakk om en belastningslidelse som hadde utviklet seg over tid. Blant annet forelå uttalelse fra lege som viste til at den ankende part hadde hatt kroniske smerter i skulderen i over 20 år. Belastningslidelser kan i henhold til gjeldende regelverk ikke godkjennes som yrkesskade, jf. § 13-3. tredje ledd. Retten fant det ikke klart at forholdet var en yrkesskade, jf. § 13-14 fjerde ledd.
Ankenummer 1602426 16.06.2017
Yrkesskade. Meldefrist. Lov om folketrygd §§ 13-14 og 13-3. Stadfestelse. Vedkommende hadde fremlagt skademelding ca 10 år etter anført arbeidsulykke. Han gjorde gjeldende at han hadde meldt skaden tidligere, men NAV hadde ikke registrert noen kontakt om yrkesskade på de anførte tidspunktene. Det forelå notater fra flere samtaler med NAV, men retten fant at det ikke kunne legges til grunn at yrkesskade ble meldt under noen av disse, og samtalene fant uansett sted etter meldefristens utløp. Etter rettens oppfatning hadde ikke vedkommende fremlagt opplysninger som i tilstrekkelig grad sannsynliggjorde at han hade meldt yrkesskade innen fristen, eller at NAV hadde mottatt informasjon som ga grunnlag for innhenting av slik melding. Det forelå ingen medisinske opplysninger i saken som kunne tilsi at vilkårene for dispensasjon for oversittet meldefrist var oppfylt, jf. folketrygdloven § 13-14 femte ledd. Det forelå ingen legeerklæringer i saken som kunne dokumentere at det var årsakssammenheng mellom den anførte hendelsen og de anførte skadene.
1-10 av 6395 | Neste 10 Siste 5